Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Briselē, 2011. gada 17. februārī

Komisija aicina nodrošināt vispārēju pirmsskolas izglītības pieejamību

Gandrīz katrā astotajā mājsaimniecībā Eiropā ir bērns, kas jaunāks par sešiem gadiem. 19 miljonus jeb katru piekto no šiem bērniem apdraud nabadzība. Šodien Komisija pirmoreiz nāk klajā ar rīcības plānu, kura mērķis ir nodrošināt labāku dzīves sākumu ikvienam bērnam un izveidot sekmīgas mūžizglītības, sociālās integrācijas, personiskās izaugsmes un nodarbināmības pamatu vēlākiem dzīves posmiem. Komisijas priekšlikumos ietilpst aicinājums nodrošināt vispārēju piekļuvi kvalitatīvai pirmsskolas izglītībai, un tie palīdzēs īstenot arī divus Komisijas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķus — samazināt mācības priekšlaicīgi pārtraukušo cilvēku īpatsvaru zem 10 % un novērst nabadzības un sociālās atstumtības risku vismaz 20 miljoniem cilvēku.

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu teica: “Ieguldījums agrīnā izglītībā un aprūpē ir viens no labākajiem ieguldījumiem, ko varam veikt mūsu bērnu un Eiropas nākotnes labā. Ieguldīšana kvalitatīvā pirmsskolas izglītībā ir daudz efektīvāks pasākums nekā intervence vēlākā posmā. Tā mūsu jauniešiem rada labākas iespējas dzīvē un faktiski ietaupa līdzekļus ilgtermiņā. Nabadzības un nelabvēlīgo apstākļu novēršana nozīmē arī to, ka samazinās nodokļu maksātāju izmaksas par veselības un slimnīcu pakalpojumiem, kompensējošo izglītību, labklājību un pārraudzību.”

Vairākumā dalībvalstu obligātā izglītība sākas piecu vai sešu gadu vecumā; Kiprā, Luksemburgā, Ziemeļīrijā un Apvienotajā Karalistē tā sākas agrāk. Maziem bērniem līdz obligātās izglītības sākumam paredzēto pakalpojumu līmenis Eiropā ir krasi atšķirīgs finansējuma, pārvaldības un personāla politikas ziņā.

Izglītības ministri 2009. gadā izvirzīja mērķi panākt, lai 95 % bērnu saņemtu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi no četru gadu vecuma. Patlaban vidējais ES rādītājs ir 92,3 %, taču arī šajā jomā skaitļi ir ļoti atšķirīgi un ne vienmēr atspoguļo sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Eiropas Komisijas priekšlikumi izstrādāti, atbildot uz pieprasījumu, ko dalībvalstis izteica 2009. gada maijā pēc stratēģiskā satvara sadarbībai izglītības un apmācības jomā pieņemšanas, proti, mērīt un analizēt sekmes, ar kādām visā ES uzlabo agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pieejamību, un noteikt labāko praksi.

Komisijas priekšlikumi

Komisijas priekšlikumi aicina nodrošināt

  • vispārēju kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pieejamību, pamatojoties uz stabilu finansējumu un labu pārvaldību;

  • integrētu izglītības un aprūpes pieeju, visaptverošā veidā ņemot vērā bērnu vajadzības;

  • bērnu vecumam atbilstošas programmas, kurās līdzsvarotas zināšanas un prasmes;

  • lielāku uzmanību personāla profesionalitātes uzlabošanai, nodrošinot atbilstošu kvalifikāciju, atalgojumu un darba apstākļus;

  • kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un standartus progresa uzraudzībai.

Komisijas plāni palīdzēs īstenot mērķus, kas nosprausti trijās stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās — “Jaunatne kustībā”, “Jaunu prasmju un darbavietu programma” un “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību”.

Turpmākā virzība

ES izglītības ministri maijā apspriedīs Komisijas priekšlikumus. Ministri izvirzīs prioritātes, un Komisija rosinās ideju apmaiņu un pieredzes smelšanos no politikas pieejām, kas ir visefektīvākās. Komisija arī dos priekšroku ieguldījumiem agrīnās izglītības un aprūpes jomā ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību, kā arī izmantojot mūžizglītības programmas un 7. pētniecības un attīstības pamatprogrammas atbalstu.

Papildu informācija:

Eiropas Komisijas paziņojums [COM(2011)66] “Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe. Kā mūsu bērniem nodrošināt vislabākos priekšnoteikumus nākotnei”.

Eiropas Komisija. Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe.


Side Bar