Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Bryssel 17. helmikuuta 2011

Komissio haluaa kaikille lapsille mahdollisuuden päästä esikouluun

Lähes joka kahdeksanteen eurooppalaiseen kotitalouteen kuuluu alle 6-vuotias lapsi. Heistä joka viides eli 19 miljoonaa lasta elää köyhyysriskin alla. Komissio esittelee tänään uuden toimintasuunnitelman, jonka myötä jokaiselle lapselle pyritään antamaan paremmat lähtökohdat elämään ja luomaan perusta koko eliniän kestävälle oppimiselle, yhteiskuntaan integroitumiselle, henkilökohtaiselle kehittymiselle ja myöhemmässä vaiheessa myös työllistettävyydelle. Toimintasuunnitelmaan sisältyy laadukkaan esikouluopetuksen laajentaminen siten, että kaikilla on mahdollisuus päästä sen piiriin. Komission ehdotukset edistävät Eurooppa 2020 -strategian kahden yleistavoitteen saavuttamista, jotka koskevat koulupudokkaiden osuuden vähentämistä alle 10 prosenttiin ja vähintään 20 miljoonan ihmisen saamista pois köyhyysriskin ja sosiaalisen syrjäytymisen piiristä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan varhaiskasvatukseen investoiminen on yksi parhaista tavoista vaikuttaa lasten ja koko Euroopan tulevaisuuteen. ”Laadukkaaseen esiopetukseen tehtävät investoinnit ovat paljon tehokkaampia kuin myöhemmässä vaiheessa toteutettavat toimenpiteet. Investoinneilla annetaan nuorille paremmat lähtökohdat elämään ja itse asiassa myös säästetään rahaa pitkällä aikavälillä. Köyhyyden ja vähäosaisuuden kierteen katkaiseminen pienentää myös kustannuksia, joita veronmaksajille aiheutuu terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta, tuki- Ja erityisopetuksesta, hyvinvointipalveluista ja järjestyksenpidosta.”

Oppivelvollisuuskoulutus alkaa 5- tai 6-vuotiaana useimmissa EU-maissa, vaikka Kyproksessa, Luxemburgissa ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvassa Pohjois-Irlannissa aloitusikä onkin matalampi. Oppivelvollisuusikää nuoremmille lapsille tarjottavien palvelujen tasossa – niiden rahoituksessa, hallinnossa ja henkilöstössä – on suurta vaihtelua EU:n sisällä.

EU-maiden opetusministerit asettivat vuonna 2009 tavoitteeksi, että 95 prosenttia neljä vuotta täyttäneistä lapsista olisi varhaiskasvatuksen piirissä. Tällä hetkellä EU:n keskiarvo on 92,3 prosenttia, mutta yksittäisten maiden välillä on suurta vaihtelua. Luku ei myöskään välttämättä kerro totuutta varhaiskasvatuksen laadusta.

Nyt esitetyt komission ehdotukset perustuvat pyyntöön, jonka EU-maat esittivät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden hyväksymisen jälkeen toukokuussa 2009: koko EU:ssa tulisi mitata ja analysoida edistystä varhaiskasvatuksen saatavuuden parantamisessa ja kartoittaa parhaita toimintatapoja.

Komission ehdotukset

Komissio ehdottaa, että

  • varmistetaan, että kaikilla on pääsy laadukkaaseen esikoulutukseen, joka perustuu vakaaseen rahoitukseen ja hyvään hallintoon

  • kehitetään varhaiskasvatukseen yhtenäinen toimintamalli, jossa otetaan kokonaisvaltaisella tavalla huomioon lasten tarpeet

  • laaditaan kuhunkin ikäryhmään soveltuvia varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia, joissa kognitiiviset ja muut taidot ovat tasapainossa

  • kiinnitetään lisää huomiota henkilöstön ammatillistumiseen, asianmukaiseen ammattitaitoon, palkkaukseen ja työoloihin

  • otetaan käyttöön laadunvarmistusjärjestelmät ja vaatimukset edistymisen mittaamista varten.

Ehdotukset edistävät Eurooppa 2020 -strategian seuraavien kolmen lippulaivahankkeen tavoitteita: Nuoret liikkeellä, Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma ja Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi.

Seuraavat vaiheet

EU-maiden opetusministerit keskustelevat komission ehdotuksista toukokuussa. Ministerit päättävät painopisteistä, ja komissio kannustaa EU-maiden vastavuoroista ajatusten vaihtoa ja oppimista parhaiksi havaituista toimintamalleista. Komissio aikoo myös priorisoida varhaiskasvatusalaan tehtäviä investointeja Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston sekä elinikäisen oppimisen ohjelman ja tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännen puiteohjelman kautta.

Lisätietoa:

Euroopan komission tiedonanto (KOM(2011)66): Varhaiskasvatuksella parhaat mahdolliset lähtökohdat lasten tulevaisuudelle

Euroopan komissio: Varhaiskasvatus


Side Bar