Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Brüssel, 17. veebruar 2011

Komisjon kutsub üles tagama üldist juurdepääsu alusharidusele

Ligikaudu ühel kaheksandikul Euroopa peredest on alla kuue-aastane laps. 19 miljonit neist lastest, ehk üks viiendik, elab vaesusohus. Täna algatab komisjon esimese tegevuskava, mille eesmärk on tagada kõikidele lastele hea lähtekoht edasiseks eluks ning luua vundament tulemuslikule elukestvale õppele, sotsiaalsele integratsioonile, isiklikule arengule ja edaspidisele tööalasele konkurentsivõimele. Komisjoni ettepanekud, mis hõlmavad üleskutset tagada üldine juurdepääs kvaliteetsele alusharidusele, aitavad kaasa ka komisjoni Euroopa 2020. aasta strateegia kahe peaeesmägi saavutamisele – vähendada varakult kooli pooleli jätnud õpilaste osakaalu alla 10 %-ni ning aidata vähemalt 20 miljonit inimest välja vaesusohust ja sotsiaalsest tõrjutusest.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Investeerimine väikelaste haridusse ja kasvatusse on parim, mis me saame teha oma laste ja Euroopa tuleviku kindlustamiseks. Kvaliteetse alushariduse rahastamine on palju tõhusam kui hilisem sekkumine. See annab kõige noorematele parema võimaluse elus hakkama saamiseks ning võimaldab pikas perspektiivis raha kokku hoida. Vaesuse vähendamine ja ebasoodsa olukorra lõpetamine võimaldavad vähendada maksumaksja kulutusi tervise- ja haiglateenustele ning abikoolituse korraldamisele, heaolule ja avaliku korra tagamisele.”

Enamikus liikmesriikides algab kohustusliku hariduse omandamine viie- või kuue-aastaselt, Küprosel, Luksemburgis, Põhja-Iirimaal ja Ühendkuningriigis alustavad lapsed kooliteed veel varem. Enne kohustusliku haridustee algust lastele pakutavate teenuste rahastamis-, haldus- ja personalipoliitika on Euroopas riigiti väga erinev.

2009. aastal seadsid Euroopa Liidu haridusministrid eesmärgiks tagada väikelaste haridus ja kasvatusteenus 95 %-le üle nelja-aastastest lastest. ELi keskmine on praegu 92,3 %, kuid riigiti erinevad näitajad märkimisväärselt ega pruugi kajastada teenuse kvaliteeti.

Pärast haridus- ja koolitusalase koostöö strateegilise raamistiku vastuvõtmist esitasid liikmesriigid 2009. aasta mais küsimuse, kuidas mõõta ja analüüsida väikelaste haridusele ja kasvatusele juurdepääsu tagamisel kogu ELis toimuvat arengut ning kuidas selgitada välja parimaid tavasid. Euroopa Komisjoni ettepanekud on vastuseks nendele küsimustele.

Komisjoni ettepanekud

Komisjoni teeb ettepaneku

  • tagada üldine juurdepääs kvaliteetsele alusharidusele, mis toetuks stabiilsele rahastamisele ja headele valitsemistavadele;

  • kohaldada hariduse ja lastehoiu suhtes kompleksset lähenemisviisi, võttes arvesse laste vajadusi tervikuna;

  • koostada eakohased õppekavad, milles teadmiste ja sotsiaalsete oskuste omandamine oleks tasakaalus;

  • pöörata rohkem tähelepanu personali kutseoskuste parandamisele, tagades vajaliku väljaõppe, töötasu ja töötingimused;

  • luua kvaliteedisüsteem ja -standardid arengu jälgimiseks.

Komisjoni tegevus aitab kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia kolme juhtalgatuse („Noorte liikuvus”, „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”, „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm”) eesmärkide saavutamisele.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekuid on kavas arutada maikuus toimuval ELi haridusministrite kohtumisel. Ministrid määravad kindlaks prioriteedid ning komisjon toetab mõttevahetust ja parimate tegevuspõhimõtete arvessevõtmist. Komisjon peab esmatähtsaks ka väikelaste hariduse rahastamist Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi, elukestva õppe programmi ning teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi kaudu.

Lisateave:

Euroopa Komisjon: Teatis [KOM(2011)66] „Väikelaste hariduse ja kasvatuse korraldamine, et tagada kõikidele lastele parim lähtekoht homses maailmas”.

Euroopa Komisjon: Väikelaste haridus ja kasvatus


Side Bar