Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2011

Η Επιτροπή ζητά καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση

Σχεδόν σε ένα στα οκτώ ευρωπαϊκά νοικοκυριά υπάρχει ένα παιδί κάτω των 6 ετών. 19 εκατομμύρια από αυτά – ένα στα πέντε – απειλούνται από φτώχεια. Σήμερα, για πρώτη φορά, η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα δράσης με στόχο να προσφέρει σε κάθε παιδί μια καλύτερη αρχή στη ζωή και να θέσει τα θεμέλια για μια επιτυχή διά βίου μάθηση, κοινωνική ένταξη, προσωπική ανάπτυξη και απασχολησιμότητα στη μετέπειτα ζωή του. Οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν μια έκκληση για καθολική πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, θα συμβάλουν επίσης σε δύο από τους κύριους στόχους της στρατηγικής της Επιτροπής «Ευρώπη 2020» – μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε κάτω του 10% και απομάκρυνση τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων από τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Ευρωπαία επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας – και για το μέλλον της Ευρώπης. Η επένδυση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση είναι πολύ αποτελεσματικότερη από την μεταγενέστερη παρέμβαση. Αυτή παρέχει στους νέους μας καλύτερες ευκαιρίες για τη ζωή και στην πράξη εξοικονομεί χρήματα σε μακροπρόθεσμη βάση. Η διάσπαση του κύκλου της φτώχειας και της μειονεξίας σημαίνει επίσης χαμηλότερο κόστος για τους φορολογούμενους όσον αφορά τις υγειονομικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες, φροντιστηριακά μαθήματα, πρόνοια και αστυνόμευση»

Η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των 5 ή 6 ετών στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ αρχίζει νωρίτερα στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια η Ιρλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται για μικρά παιδιά μέχρι της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό ανά την Ευρώπη όσον αφορά τις πολιτικές χρηματοδότησης, διακυβέρνησης και στελέχωσης.

Το 2009, οι υπουργοί Παιδείας έθεσαν ως στόχο να έχει το 95% των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Ο σημερινός μέσος όρος της ΕΕ είναι 92,3%, αλλά, και εδώ, τα αριθμητικά στοιχεία κυμαίνονται σε μεγάλο βαθμό και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται ως απάντηση σε αίτημα προερχόμενο από κράτη μέλη τον Μάιο του 2009, αφού ενέκριναν το Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, για τη μέτρηση και την ανάλυση της προόδου ανά την ΕΕ στη βελτίωση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και για τον εντοπισμό της βέλτιστης πρακτικής.

Οι προτάσεις της Επιτροπής

Με τις προτάσεις της Επιτροπής ζητείται:

  • Καθολική πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, βασισμένη σε σταθερή χρηματοδότηση και υγιή διακυβέρνηση

  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των παιδιών κατά τρόπο ολιστικό

  • Διδακτική ύλη προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών με την ορθή ισορροπία μεταξύ πρακτικών και κοινωνικών ικανοτήτων

  • Περισσότερη επικέντρωση στην επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, αμοιβές και συνθήκες εργασίας

  • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα παρακολούθησης της προόδου.

Τα σχέδια της Επιτροπής θα συμβάλουν στους στόχους των τριών εμβληματικών πρωτοβουλιών της Ευρώπης 2020 «Νεολαία σε κίνηση», «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας».

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν από τους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ τον Μάιο. Οι υπουργοί θα ορίσουν τις προτεραιότητες και η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και διδαγμάτων από πολιτικές που λειτουργούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Η Επιτροπή θα θέσει επίσης προτεραιότητες για επενδύσεις στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και με υποστήριξη από το Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση [COM(2011)66] «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας της καλύτερης αρχής για τον κόσμο του αύριο»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα


Side Bar