Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

V Bruselu dne 17. února 2011

Komise považuje za důležité, aby všechny děti měly přístup k předškolnímu vzdělávání

Téměř v každé osmé evropské domácnosti žije dítě mladší šesti let. Devatenáct milionů těchto dětí, tedy jedno z pěti, je ohroženo chudobou. Dnes Komise poprvé zahajuje akční plán, který je zaměřen na vytvoření podmínek, které každému dítěti umožní lepší start do života a položení základů pro úspěšné celoživotní učení, sociální integraci, osobní rozvoj a zaměstnatelnost v dospělosti. Návrhy Komise, které zahrnují požadavek, aby ke kvalitním službám předškolního vzdělávání měly přístup všechny děti, přispějí také ke dvěma hlavním cílům její strategie Evropa 2020: ke snížení výskytu případů předčasného ukončení školní docházky pod 10% hranici a k vymanění alespoň 20 milionů lidí z chudoby a sociálního vyloučení.

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou na toto téma uvedla: „Investice do systému předškolního vzdělávání a péče jsou jedny z nejlepších investic, které pro naše děti – a pro budoucnost Evropy – můžeme učinit. Investovat do kvalitního systému předškolního vzdělávání je mnohem účinnější než zasahovat později. Našim nejmladším tak umožníme lepší uplatnění v životě a zároveň se ve skutečnosti v dlouhodobém horizontu ušetří. Rozbití kruhu chudoby a znevýhodnění také znamená nižší výdaje pro daňové poplatníky na zdravotnické a nemocniční služby, na nápravná opatření v oblasti školství, na sociální pomoc a služby policie.“

Povinná školní docházka začíná ve většině členských států ve věku pěti nebo šesti let, dříve pouze na Kypru, v Lucembursku, Severním Irsku a ve Spojeném království. Úroveň služeb předškolního vzdělávání, které jsou poskytovány před zahájením povinné školní docházky, je v jednotlivých státech značně různá, pokud jde způsoby financování, řízení a personální politiku.

V roce 2009 se ministři školství členských států dohodli, že služeb předškolního vzdělávání a péče by mělo využívat 95 % dětí starších čtyř let. Stávající evropský průměr je 92,3 %, ale také zde platí, že situace je v každém státě jiná a údaje nemusí věrně odrážet kvalitu poskytovaných služeb.

Návrhy Evropské komise jsou reakcí na požadavky z května 2009, které byly formulovány členskými státy v návaznosti na přijetí strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a které se týkají hodnocení a provádění analýz pokroku, jehož členské státy dosahují ve zlepšování přístupnosti služeb předškolního vzdělávání a péče, a identifikace osvědčených postupů.

Návrhy Komise

Komise ve svých návrzích požaduje:

  • univerzální přístup ke kvalitnímu systému předškolního vzdělávání založenému na stabilním financování a řádné správě;

  • integrovaný přístup ke vzdělávání a péči, který bude komplexním způsobem řešit potřeby dětí;

  • vzdělávací programy přiměřené věku s vyváženým poměrem kognitivních a nekognitivních dovedností;

  • důkladnější zaměření na profesionalizaci zaměstnanců s vhodnou kvalifikací, odměnami a pracovními podmínkami;

  • mechanismy zabezpečující kvalitu a standardy pro sledování pokroku.

Plány Komise přispějí k cílům tří stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020: „Mládež v pohybu“, „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Evropská platforma pro boj proti chudobě“.

Co bude dál?

Návrhy Komise budou v květnu 2011 projednány na zasedání ministrů školství členských států EU. Ministři stanoví priority a Komise podpoří výměnu názorů a využívání nejúčinnějších politik. Komise také podpoří investice v oblasti předškolního vzdělávání a péče jak prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak podporou z programu celoživotního učení a sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj.

Další informace:

Evropská komise: sdělení [KOM(2011)66] „Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti“.

Evropská komise: Předškolní vzdělávání a péče


Side Bar