Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Брюксел, 17 февруари 2011 г.

Комисията призовава за осигуряване на всеобщ достъп до предучилищно образование

Приблизително във всяко осмо европейско домакинство расте дете под шестгодишна възраст. 19 милиона, т.е всяко пето от тези деца, са застрашени от бедност. Днес за първи път Комисията дава начало на план за действие, чрез който на всяко дете да се даде по-добър старт в живота и да се положат основите за ефективно учене през целия живот, социална интеграция, личностно развитие и пригодност за заетост на по-късен етап в живота. Предложенията на Комисията, в които е включен призив за всеобщ достъп до качествено предучилищно образование, ще допринесат и за постигането на две от водещите цели на нейната стратегия „Европа 2020“ — намаляване на дeла на преждевременно напускащите училище до под 10 % и отстраняване на риска от бедност и социално изключване при най-малко 20 милиона души.

Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Инвестициите в образование и грижи в ранна възраст са едни от най-добрите, които можем да направим за нашите деца и за бъдещето на Европа. Инвестирането в качествено предучилищно образование е много по-резултатно в сравнение с действията, предприемани на по-късен етап. То дава на нашите малчугани по-добър шанс в живота и в дългосрочен план води до реални икономии на средства. Прекъсването на порочния кръг на бедност и неравнопоставеност означава също така по-малко разходи за данъкоплатците за здравеопазване и болнично обслужване, за наваксващо и подпомагащо обучение, за социална и охранителна дейност“.

В повечето държави-членки задължителното образование започва на пет- или шестгодишна възраст, а в Кипър, Люксембург и в Северна Ирландия (Обединеното кралство) — дори по-рано. Нивото на услугите, предоставяни за децата до началото на задължителното образование, варира съществено на територията на Европа от гледна точка на политиките за финансиране, управление и кадрово обезпечаване.

През 2009 г. министрите на образованието определиха като цел да се осигурят образование и грижи в ранна детска възраст на 95 % от децата, навършили четири години. Понастоящем средното ниво в ЕС е 92,3 %, но и тук данните силно варират, без непременно да отразяват качеството на предоставяните услуги.

Предложенията на Комисията са в отговор на искане, отправено от държавите-членки през м. май 2009 г., след като те приеха стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението, за да може да се измерва и анализира навсякъде в ЕС напредъкът по отношение на подобряването на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст и да се открояват най-добрите практики.

Предложения на Комисията

В своите предложения Комисията призовава за:

  • всеобщ достъп до качествено предучилищно образование, което да се основава на стабилно финансиране и добро управление;

  • комплексен подход към образованието и грижите за децата при цялостно отчитане на техните потребности;

  • съобразени с възрастта учебни програми с хармонично съчетаване на развитието на професионалните и социалните умения;

  • по-голямо внимание върху повишаване на професионалната подготовка на персонала чрез осигуряване на подходяща квалификация, заплащане и условия на труд;

  • системи за гарантиране на качеството и стандарти за наблюдение на напредъка.

Плановете за действие на Комисията ще допринесат за постигане на целите на трите водещи инициативи в рамките на стратегията „Европа 2020“, а именно: „Младежта в движение“, „Програма за нови умения и работни места“ и „Европейска платформа срещу бедността“.

Предстоящи стъпки

През м. май предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от министрите на образованието на ЕС, които ще определят приоритетите, а Комисията ще насърчи обмена на идеи и споделянето на опита от най-успешните политики. Също така Комисията ще отдаде приоритет на инвестициите в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст в рамките на Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез използването на възможностите за подкрепа по програмата за учене през целия живот и Седмата рамкова програма за научноизследователска и развойна дейност.

За повече информация:

Европейска комисия: съобщение [COM(2011)66] „Образование и грижи в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“.

Европейска комисия: образование и грижи в ранна детска възраст


Side Bar