Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/177

V Bruseli 16. februára 2011

Životné prostredie: Komisia žaluje Slovensko za nedodržanie právnych predpisov EÚ o skládkach odpadu

Európska komisia žaluje Slovensko pred Európskym súdnym dvorom za nedodržanie predpisov EÚ zabezpečujúcich, že skládky odpadu nebudú výrazne poškodzovať životné prostredie. Vec sa týka skládky pri Žiline. Komisia preto na odporúčanie komisára EÚ pre životné prostredie Janeza Potočnika postúpila túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Žaloba proti Slovensku sa týka skládky odpadu v Považskom Chlmci, ktorá nie je v súlade so smernicou 1999/31/EC o skládkach odpadov.

Na základe právnych predpisov sa mali skládky odpadu zosúladiť s novými právnymi predpismi alebo všetky zatvoriť do 16. júla 2009.

Slovenská skládka odpadu bola v prevádzke od roku 1992 a ako taká sa v zmysle smernice o skládkach odpadov považuje za existujúcu skládku. Znamená to, že mali byť poskytnuté špecifické dokumenty, aby sa umožnilo prevádzkovanie skládky po 16. júli 2009. Prevádzkovateľ skládky mal pripraviť plán úpravy skládky a poslať ho na schválenie príslušným orgánom. Tento plán mal obsahovať údaje týkajúce sa požiadaviek smernice na kontrolu vôd, riešenie priesakov zo skládky, ochranu pôdy a vody, zvládanie vznikajúcich plynov a nebezpečenstiev. Plán mal obsahovať aj všetky nápravné opatrenia, ktoré prevádzkovateľ považuje za potrebné prijať, aby splnil právne požiadavky. Účelom týchto požiadaviek je zabezpečiť potrebnú ochranu občanov a životného prostredia.

Napriek odôvodnenému stanovisku zaslanému 24. júna 2010 (pozri IP/10/832) v rámci prebiehajúceho konania vo veci porušovania predpisov slovenské orgány neposkytli potrebné informácie potvrdzujúce, že táto dokumentácia bola pripravená a schválená. Komisia preto postupuje túto vec Európskemu súdnemu dvoru.

Kontext

Cieľom smernice o skládkach odpadov je predísť nepriaznivým účinkom skládok odpadov na životné prostredie alebo ich zmierniť, najmä pokiaľ ide o povrchové vody, podzemné vody, pôdu, ovzdušie a ľudské zdravie, a stanovujú sa v nej prísne usmernenia pre riadenie skládok. Nevyhovujúce skládky odpadov predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie občanov a životné prostredie. Majú potenciál produkovať emisie do ovzdušia a zápachy, znečisťovať pôdu a vodu a kontaminovať podzemnú vodu.

Aktuálne štatistické údaje o porušeniach právnych predpisov sa nachádzajú na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Pozri aj MEMO/11/86


Side Bar