Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/176

V Bruseli 16. februára 2011

Životné prostredie: Komisia žiada Slovensko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o strategickom environmentálnom posudzovaní účinkov

Európska komisia nalieha na Slovensko, aby zosúladilo svoje právne predpisy o posudzovaní účinkov plánov a programov na životné prostredie s právnymi predpismi EÚ. Právne predpisy o strategickom environmentálnom posudzovaní platné na Slovensku majú viaceré nedostatky. Komisia preto na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika zasiela odôvodnené stanovisko. V prípade neuspokojivej odpovede môže Komisia tento prípad postúpiť Európskemu súdnemu dvoru.

Komisia žiada Slovensko, aby zabezpečilo úplnú transpozíciu smernice 2001/42/EC (smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní) o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie do vnútroštátnych právnych predpisov. V októbri 2009 oznámila Komisia Slovensku, že jeho vnútroštátne právne predpisy nie sú v celkovom súlade s uvedenou smernicou. Boli zistené viaceré nedostatky. Slovenské právne predpisy napríklad nezabezpečujú environmentálne posudzovanie všetkých plánov a programov, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na životné prostredie. Verejnosť by mala byť na základe smernice informovaná o tom, prečo nie je potrebné vykonať posúdenie konkrétneho plánu alebo programu. Táto požiadavka však v slovenských právnych predpisoch zakotvená nie je. Slovensko má teraz dva mesiace na splnenie právnych predpisov EÚ.

Kontext

Na základe smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní je potrebné, aby sa vykonalo environmentálne posúdenie účinkov plánov a programov štátnych, regionálnych a miestnych orgánov, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na životné prostredie. Umožní sa tým integrovať otázky týkajúce sa životného prostredia do prípravy a prijímania týchto plánov a programov, pričom sa zároveň prispeje aj k udržateľnému rozvoju.

Environmentálne posudzovanie prebieha počas prípravy takýchto plánov a pred ich prijatím. Jeho súčasťou sú environmentálna správa uvádzajúca výrazné vplyvy na životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť, a konzultácie s verejnosťou, orgánmi v oblasti životného prostredia a ostatnými členskými štátmi v prípade, že by mohlo dôjsť k výraznému cezhraničnému vplyvu.

Aktuálne štatistické údaje o porušeniach právnych predpisov vo všeobecnosti sa nachádzajú na webových stránkach:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Pozri aj MEMO/11/86


Side Bar