Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/174

Bruksela, dnia 16 lutego 2011 r.

Ochrona środowiska: Komisja wzywa Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE w zakresie jakości wody

Komisja apeluje do Polski o spełnienie wymogów prawodawstwa UE w zakresie środowiskowych norm jakości dla wód powierzchniowych. Polska nie powiadomiła Komisji o kompletnej transpozycji przedmiotowego prawodawstwa do prawa krajowego. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli Polska nie wywiąże się z tego zobowiązania prawnego, Komisja może wnieść przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić do trybunału o nałożenie na przedmiotowe państwo członkowskie sankcji finansowych na obecnym etapie procedury, bez konieczności oczekiwania na wydanie orzeczenia1.

Dyrektywa o substancjach priorytetowych służy ochronie środowiska i zdrowia ludzi poprzez ustanowienie limitów stężeń niektórych substancji oraz grup substancji, o których wiadomo, że powodują poważne zagrożenia dla środowiska wodnego.

Państwa członkowskie miały do dnia 13 lipca 2010 r. wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych oraz zawiadomić o tym Komisję. Ponieważ Polska nie powiadomiła Komisji w terminie o wszystkich środkach wykonawczych, w dniu 20 września 2010 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia. Nie wszystkie przepisy zostały przyjęte i zgłoszone Komisji; Komisja wysyła zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie podejmie stosownych działań, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Terminowa transpozycja unijnego prawodawstwa ma dla Komisji priorytetowe znaczenie, opóźnienia mogą bowiem powodować dalszą degradację środowiska. Zgodnie z nowym podejściem, w przypadkach gdy państwa członkowskie nie dokonają terminowej transpozycji unijnego prawodawstwa do prawa krajowego, Komisja może występować o nałożenie sankcji finansowych już w momencie wnoszenia skargi do trybunału. Zasada ta została zatwierdzona w listopadzie 2010 r. i weszła w życie w dniu 15 stycznia 2011 r.2.

Kontekst

Dyrektywę o substancjach priorytetowych opracowano na podstawie ramowej dyrektywy wodnej, która jest głównym elementem prawodawstwa służącego ochronie europejskich wód. Celem dyrektywy ramowej jest realizacja przed upływem określonych terminów ambitnych środowiskowych norm jakości w różnych dziedzinach (np. do 2015 r. ma zostać osiągnięty dobry stan chemiczny wód powierzchniowych); dyrektywa o substancjach priorytetowych doprecyzowuje przedmiotowe wymogi wprowadzając dalsze szczególne środki w zakresie kontroli zanieczyszczeń i środowiskowych norm jakości.

Ramowa dyrektywa wodna zawiera wykaz 33 substancji priorytetowych i 8 innych zanieczyszczeń, co do których wykazano, że stanowią istotne problemy dla europejskich wód. W celu odpowiedniej ochrony środowiska wodnego i zdrowia ludzi normy jakości wyrażono jako maksymalne dopuszczalne stężenia i średnie roczne odzwierciedlające zarówno działanie ostre jak i efekty chroniczne, wynikające zarówno z krótkotrwałej jak i długofalowej ekspozycji.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat dyrektywy można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm#dir_prior

Więcej informacji na temat polityki wodnej można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Zobacz także MEMO/11/86

1 :

Dyrektywa przyjęta zgodnie z procedurą ustawodawczą

2 :

Komunikat w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 Traktatu (Dz.U. C 12, z 15.1.2011, s. 1)


Side Bar