Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/173

Bruksela, dnia 16 lutego 2011 r.

Ochrona środowiska: Komisja zarzuca Polsce uchybienia w zakresie ochrony morza

Komisja wzywa Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii morskich w celu ochrony swoich mórz. Polska nie powiadomiła Komisji o transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która miała wejść w życie do dnia 15 lipca 2010 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja przesłała zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy władze Polski nie poinformują Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji unijnego prawodawstwa w tym zakresie, Komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli Polska nie wywiąże się z tego zobowiązania prawnego, Komisja może wnieść przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić do trybunału o nałożenie na przedmiotowe państwo członkowskie sankcji finansowych na obecnym etapie procedury, bez konieczności oczekiwania na wydanie orzeczenia1.

Europa zobowiązała się do ochrony ekosystemów morskich i morskiej różnorodności biologicznej. Działalność morska taka jak rybołówstwo, turystyka i rekreacja, zależy od dobrej jakości wód. Europejskie wody morskie (w tym Morze Śródziemne, Bałtyk, Morze Czarne, północno-wschodni Atlantyk oraz wody wokół Azorów, Madery oraz Wysp Kanaryjskich) są chronione na podstawie kluczowego elementu prawodawstwa, jakim jest dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (WE) nr 56/2008. Jej celem jest zapewnienie doprowadzenia do dobrego stanu środowiska w europejskich morzach do 2020 r. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania skoordynowanych strategii ochrony i odtwarzania ekosystemów morskich w Europie oraz zapewnienia ekologicznego zrównoważenia działalności związanej ze środowiskiem morskim. Opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy zmniejszają szanse doprowadzenia do dobrego stanu w wyznaczonym terminie, co może mieć poważne konsekwencje dla użytkowników europejskich mórz.

Przed przyznaniem „dobrego stanu środowiska mórz” państwa członkowskie dokonują oceny stanu ekologicznego swych wód morskich i wpływu działalności człowieka na nie. Przedmiotowa ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria obejmujące różnorodność biologiczną, stan zdrowia zasobów rybnych, stężenia substancji zanieczyszczających, występowanie eutrofizacji (nadmiernej produkcji biomasy glonów, która hamuje rozwój innych organizmów), występowanie gatunków nierodzimych, odpady wrzucane do morza i zagrożenie hałasem pod wodą. Następnie określa się cele i wskaźniki związane z osiągnięciem dobrego stanu środowiska, wraz z programem środków, które mają umożliwić realizację przedmiotowych celów.

Terminowa transpozycja unijnego prawodawstwa ma dla Komisji priorytetowe znaczenie. Zgodnie z nowym podejściem, w przypadkach gdy państwa członkowskie nie dokonały terminowej transpozycji unijnego prawodawstwa do prawa krajowego, Komisja może występować o nałożenie sankcji finansowych już w momencie wnoszenia skargi do trybunału. Zasada ta została zatwierdzona w listopadzie 2010 r. i weszła w życie w dniu 15 stycznia 2011 r.2.

Więcej informacji na temat polityki ochrony środowiska morskiego można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Zobacz także MEMO/11/86

1 :

Dyrektywa przyjęta zgodnie z procedurą ustawodawczą

2 :

Komunikat w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 Traktatu (Dz.U. C 12, z 15.1.2011, s. 1)


Side Bar