Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/11/172

Brussel, 16 februari 2011

Milieu: De Commissie maant Polen en België aan de wetgeving inzake luchtkwaliteit uit te voeren

Zowel Polen als België hebben nagelaten in hun nationale wetgeving de herziene EU-regelgeving om te zetten die tot doel heeft de verontreiniging te verminderen tot niveaus waarbij de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu zo gering mogelijk zijn. Op aanbeveling van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik wordt een met redenen omkleed advies gestuurd aan Polen, terwijl België een tweede met redenen omkleed advies ontvangt. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie besluiten de zaken aanhangig te maken bij het Europese Hof van Justitie. Indien Polen en België niet aan hun wettelijke verplichting voldoen, kan de Commissie deze lidstaten voor het Hof van Justitie brengen en het Hof verzoeken al in deze fase geldelijke sancties op te leggen, zonder dat zij zich daarvoor opnieuw tot het Hof hoeft te wenden voor een tweede arrest1.

Overeenkomstig Richtlijn 2008/50/EG moesten de lidstaten de wetgeving vóór 11 juni 2010 in hun nationale recht omzetten. Zodra de lidstaten de nodige uitvoeringsmaatregelen hebben getroffen, moeten zij de Commissie daarvan op de hoogte stellen.

Omdat de Commissie niet op de hoogte is gesteld van de omzetting, heeft zij Polen op 16 juli 2010 een aanmaningsbrief gestuurd. Polen heeft nog steeds niet alle ter zake relevante maatregelen aangemeld en krijgt daarom een met redenen omkleed advies van de Commissie toegestuurd.

Omdat de kennisgeving over de uitvoering van bepaalde maatregelen uitbleef, heeft de Commissie België op 23 november 2009 een aanmaningsbrief toegezonden. Op 28 juni 2010 is een eerste met redenen omkleed advies verstuurd (zie IP/10/1414). Aangezien België de wetgeving nog steeds niet heeft aangenomen, stuurt de Commissie een tweede met redenen omkleed advies.

Beide lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om gehoor te geven aan de met redenen omklede adviezen. Doen zij dit niet, dan kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

De tijdige omzetting van EU-wetgeving is een prioriteit voor de Commissie, met name omdat onnodige vertraging bij het terugdringen van verontreinigende stoffen aanhoudende schade aan de volksgezondheid kan betekenen. In gevallen waarin een lidstaat heeft nagelaten binnen de gestelde termijn EU-wetgeving in zijn nationale recht om te zetten, kan de Commissie nu krachtens een nieuw beleidsinstrument vragen dat er geldelijke sancties worden opgelegd bij de eerste verwijzing naar het Hof. Deze beleidsmaatregel is goedgekeurd in november 2010 en is in werking getreden op 15 januari 20112.

Achtergrond

Richtlijn 2008/50/EG behelst een herziening van de Europese wetgeving betreffende de luchtkwaliteit. Met deze richtlijn wordt een beperking ingevoerd op de concentratie van fijne stofdeeltjes in de lucht (de zogenoemde PM2,5). Deze deeltjes worden uitgestoten door allerlei bronnen, waaronder dieselvoertuigen, industriële processen en huishoudelijke verwarmingsketels, en worden tegenwoordig beschouwd als de gevaarlijkste vorm van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid. De richtlijn wijzigt geen van de bestaande luchtkwaliteitsnormen voor zeven luchtverontreinigende stoffen33, maar biedt de lidstaten meer flexibiliteit om aan een aantal van deze normen te voldoen op gebieden waar zij met problemen kampen, waaronder de beperkingen op grove deeltjes (de zogenoemde PM10) die zijn goedgekeurd in 1999 en bindend zijn sinds 2005.

Voor de recentste statistische gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Zie ook MEMO/11/86

1 :

Het betreft een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn.

2 :

Mededeling inzake de uitvoering van artikel 260, lid 3, van het VWEU (PB C 12 van 15.1.2011, blz. 1).

3 :

Zwaveldioxide, stikstofdioxide, lood, grove deeltjes (PM10), koolmonoxide, benzeen en troposferische ozon.


Side Bar