Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Enligt en Eurobarometerenkät från hösten 2011 ser folk Europeiska unionen som en del av lösningen på den ekonomiska krisen

Bryssel den 22 december 2011. Av en Eurobarometerenkät från i höstas framgår att européerna anser att Europeiska unionen är den aktör som är bäst lämpad att vidta ändamålsenliga åtgärder mot verkningarna av den ekonomiska krisen (se bilagan). Den enkät som genomfördes våren 2011 gav samma resultat. 23 % av de svarande i höstenkäten satte EU på första plats (en procentenhet upp i förhållande till vårenkäten). De motsvarande siffrorna för de nationella regeringarna, G‑20 och Internationella valutafonden var 20 % (oförändrat i förhållande till vårenkäten), 16 %, (upp 2 procentenheter) respektive 14 % (ner 1 procentenhet).

En klar majoritet av européerna (61 %, ner 4 procentenheter) anser att det egna hushållets ekonomi är god. Uppfattningarna skiljer sig dock (liksom tidigare) väsentligt åt från land till land. Det är bara 24 % av de svarande i Grekland och Ungern som anser sig ha god ekonomi, medan 85 % av de svarande i Nederländerna, 88 % i Finland, 89 % i Danmark och 90 % i Sverige gör den bedömningen.

Precis som i tidigare Eurobarometrar finns det stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller medborgarnas bedömning av tillståndet i den nationella ekonomin. Mer än tre fjärdedelar av de svarande i Sverige, Luxemburg och Tyskland anser att landets ekonomi är god, medan mindre än 5 % av de svarande i Grekland, Irland och Spanien är av den uppfattningen. Sammantaget har andelen svarande som anser att det egna landets ekonomi är god gått ned något under de senaste sex månaderna (till 28 %, en nedgång med 2 procentenheter). 71 % anser att det egna landets ekonomi är dålig (en uppgång med 3 procentenheter).

Allmänheten blir alltmer medveten om att det kommer att vara ett maratonlopp att finna en lösning på krisen snarare än ett sprinterlopp. Bara 23 % av européerna gör den bedömningen att verkningarna på arbetsmarknaden av den ekonomiska krisen inte kommer att bli större än de är nu, medan 68 % tror att det värsta fortfarande ligger framför oss.

Sammantaget förlitar sig européerna fortfarande mer på Europeiska unionen än på de nationella regeringarna (34 % respektive 24 %), men deras förtroende både för unionen och för regeringarna låg betydligt lägre vid höstenkäten än vid vårenkäten (en nedgång med 7 respektive 8 procentenheter).

Bakgrund

Höstenkäten genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 5–20 november 2011. Sammanlagt utfrågades 31 659 personer i de 27 EU-medlemsstaterna och kandidatländerna.

Mer information

Enkäten (de första resultaten) finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

BILAGA

1. EU är den aktör som är bäst lämpad att vidta ändamålsenliga åtgärder mot verkningarna av den ekonomiska krisen.

2. Skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller medborgarnas bedömning av tillståndet i den nationella ekonomin.

3. Skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller medborgarnas bedömning av den ekonomiska krisens verkningar på arbetsmarknaden.

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 2962406)

Mina Andreeva (+32 2 2991382)


Side Bar