Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: de Commissie keurt herfinancieringsgaranties voor Dexia en DCL voorlopig goed en stelt een diepgaand onderzoek in

Brussel, 21 december 2011 – De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels voorlopig goedkeuring verleend voor een tijdelijke garantie voor de herfinanciering van Dexia NV en haar dochteronderneming Dexia Crédit Local (DCL) ten bedrage van maximaal 45 miljard euro. De tijdelijke garantie is een niet-hoofdelijke borgstelling ten belope van 60,5% voor België, 36,5% voor Frankrijk en 3% voor Luxemburg. De garantie heeft betrekking op de herfinanciering van schulden met een looptijd van maximaal drie jaar, geldt tot en met 31 mei 2012 en is bedoeld om de bank de mogelijkheid te bieden een herstructureringsplan of, indien Dexia NV niet levensvatbaar blijkt, een liquidatieplan op te stellen. De drie lidstaten hebben de Commissie toegezegd dit plan binnen drie maanden in te dienen.

De Commissie acht het garantiemechanisme noodzakelijk voor de financiële stabiliteit van de betrokken lidstaten, dit gezien het systeembelang van Dexia NV. Toch betwijfelt de Commissie vooralsnog of de tijdelijke garantiemaatregel verenigbaar is met de interne markt, met name omdat deze nieuwe steun bovenop de steun komt die zij reeds had toegestaan in het kader van het op 26 februari 2010 goedgekeurde herstructureringsplan. De Commissie zal in het kader van haar beoordeling van het herstructureringsplan een definitief besluit over de tijdelijke garantie nemen.

Dexia NV heeft in 2008/2009 reeds omvangrijke steun van Frankrijk, België en Luxemburg ontvangen in de vorm van een herkapitalisatie en van garanties voor de herfinanciering en de probleemactiva van de bank. Deze steun, die werd verleend in het kader van een vóór eind 2014 uit te voeren herstructureringsplan, is op 26 februari 2010 door de Commissie goedgekeurd (zie IP/10/201).

Dankzij het herstructureringsplan heeft Dexia NV haar financieringsbronnen evenwichtiger kunnen verdelen, haar schuld kunnen afbouwen en haar niet-strategische activa kunnen verminderen. De bank heeft echter vertraging opgelopen bij de uitvoering van dit plan en ook is de onevenwichtigheid van haar financieringsbronnen sinds de afgelopen zomer weer toegenomen.

De tijdelijke garanties voor de herfinanciering van Dexia SA en DCL houden een aanzienlijke wijziging in ten opzichte van de voorwaarden waaronder het herstructureringsplan en de bijbehorende verplichtingen en voorwaarden door de Commissie in februari 2010 zijn goedgekeurd. Daarom moet de herstructurering van Dexia opnieuw worden onderzocht en moet een nieuw herstructureringsplan of een liquidatieplan worden ingediend. De Commissie zal de tijdelijke herfinancieringsgarantie opnieuw beoordelen als structurele maatregel in het kader van het onderzoek van het door de betrokken lidstaten voor te leggen herstructurerings- of het liquidatieplan.

Achtergrond

De tijdelijke garantie maakt deel uit van een geheel van aanvullende herstructureringsmaatregelen die door België, Frankrijk en Luxemburg zijn vastgesteld en die mogelijk staatssteun inhouden. Evenals de aankoop van Dexia Bank België door de Belgische overheid (zie IP/11/1203) kunnen de tijdelijke herfinancieringsgaranties niet los worden gezien van dit pakket van maatregelen, dat door de Commissie moet worden onderzocht alvorens ten uitvoer te worden gelegd.

Dexia NV is ontstaan uit een fusie in 1996 van Crédit Local de France en het Gemeentekrediet van België. Dexia NV is georganiseerd rond één moederholding en drie operationele entiteiten in Frankrijk (DCL), België (DBB) en Luxemburg (Dexia BIL).

Het herstructureringsplan dat door de Commissie in februari 2010 is goedgekeurd had ten doel de activiteiten van Dexia NV opnieuw toe te spitsen op haar kernmarkten, haar risicoprofiel af te bouwen, de hefboomwerking te beperken en weer meer evenwicht te brengen in het liquiditeitsprofiel (zie zaak C9/2009). De steun die in 2008/2009 aan Dexia NV werd verleend, bestaat in een herkapitalisatie voor een totaalbedrag van 6 miljard euro, waarvan 5,2 miljard euro als staatssteun aan de Belgische en Franse overheid kan worden toegerekend, in een door de Belgische en Franse overheid verleende garantie voor een portefeuille van probleemactiva, waarvan het steunelement is geraamd op 3,2 miljard euro, en in een individuele garantie van de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid voor de herfinanciering van de groep voor een maximumbedrag van 135 miljard euro (in dit bedrag is tevens een hoofdelijke garantie van de Belgische overheid begrepen voor de noodliquiditeitsoperaties van de Nationale Bank van België ten behoeve van Dexia).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal worden bekendgemaakt in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder de nummers SA.33760, SA.33762 en SA.33764, zodra alle vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een lijst van de meest recente besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in het elektronische informatiebulletin "State aid Weekly e-News".

Contact:

Amelia Torres (+32 22954629)

Maria Madrid Pina (+32 2 2954530)


Side Bar