Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska statistikprogrammet 2013–2017: Högkvalitativ, aktuell och effektiv statistik som underlag för EU:s politik

Brussels, 21 December 2011 -”Högkvalitativ statistik är nödvändig för att kunna fatta faktabaserade beslut och genomföra EU:s politik på ett sunt sätt. Statistiken är också viktig för att allmänheten lättare ska kunna förstå EU och delta i den demokratiska processen”, säger Algirdas Šemeta, EU-kommissionär med ansvar för Eurostat.

För att under de kommande åren kunna tillhandahålla tillförlitlig, jämförbar och kostnadseffektiv statistik antar kommissionen i dag Europeiska statistiskprogrammet för perioden 2013–2017. Programmet kommer att löpa under fem år från och med den 1 januari 2013 och ha en budget på 299,4 miljoner euro. Det europeiska statistiksystemet (Eurostat och de nationella statistikbyråerna) kommer att ansvara för genomförandet av det fleråriga programmet, i enlighet med uppförandekoden för europeisk statistik och principerna om oberoende, integritet och ansvarsskyldighet. En stor andel av budgeten kommer att anslås till medlemsstaterna för att stödja genomförandet av programmet på nationell nivå.

Tre huvudmål fastställs i Europeiska statistiskprogrammet för 2013–2017:

  • Tillhandahålla högkvalitativ statistik för att bättre kunna utforma, övervaka och utvärdera EU:s politik.

  • Tillämpa effektivare metoder för att ta fram europeisk statistik.

  • Globalt stärka det europeiska statistiksystemets ledande roll inom officiell statistik.

Programmet indelar de allmänna målen i specifika delområden och preciserar hur de ska genomföras. Det årliga arbetsprogrammet fastställs varje år med konkreta åtgärder för hur målen ska uppnås. Informationsbehovet måste vägas mot de tillgängliga resurserna och den tid det tar för företagen och allmänheten att besvara frågeformulär och undersökningar som ligger till grund för statistiken. Europeiska statistiskprogrammet lägger därför tonvikten vid vissa prioriterade områden. Dessa är i linje med EU:s vidare prioriteringar som Europa 2020, stärkt ekonomisk förvaltning, klimatförändringar, tillväxt och social sammanhållning, medborgarnas Europa och globalisering.

EU:s beslutsprocess kommer i stor utsträckning att påverka det europeiska statistiksystemets arbete under de kommande åren. All statistik som tas fram enligt det nya programmet kommer också att på lika villkor vara tillgänglig för andra beslutsfattare, forskare, företag och allmänheten i Europa.

Bakgrund

Europeiska statistiksystemet (ESS) har under de senaste åren ställts inför ett flertal utmaningar. Efterfrågan på högkvalitativ, aktuell och allt mer komplex statistik ökar medan resurserna för att producera och sprida denna statistik minskar. Det europeiska statistiksystemet måste bli effektivare och mer flexibelt för att kunna möta dessa utmaningar och bidra till att EU:s politik utvecklas och genomförs på ett framgångsrikt sätt. Dessa problem behandlas i kommissionens meddelande om produktionsmetoden för EU-statistik och i ESS-strategin vad gäller genomförandet. Kärnan i Europeiska statistikprogrammet är genomförandet av meddelandet och strategin.

Europeiska statistikprogrammet inleds 2013 eftersom det utgör en efterföljare till det nuvarande programmet som avslutas 2012. Enligt gällande regler får Europeiska statistikprogrammet omfatta högst fem år och löper således ut 2018.

Nästa steg

Förslaget till förordning kommer att diskuteras i rådet och Europaparlamentet i syfte att kunna antas i slutet av 2012 så att det nya programmet kan börja gälla den 1 januari 2013. Förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för hela EU:s budget kommer att fortsätta parallellt (MEMO/11/468).

Mer information om programmet finns i MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar