Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropski statistični program 2013–2017: kakovostni, pravočasni in učinkoviti statistični podatki v podporo evropskim politikam

Brussels, 21 December 2011 - „Kakovostni statistični podatki so bistveni pri odločanju na podlagi podatkov in premišljenem izvajanju politik EU. Pomembni so tudi zato, ker državljanom omogočajo boljše razumevanje EU in vključevanje v demokratični postopek,“ je povedal Algirdas Šemeta, komisar, pristojen za Eurostat.

Da se v prihodnjih letih zagotovijo zanesljivi, primerljivi in stroškovno učinkoviti statistični podatki, je Komisija danes sprejela predlog za evropski statistični program za obdobje 2013–2017. Program se bo začel izvajati 1. januarja 2013, trajal bo 5 let, njegov proračun pa bo znašal 299,4 milijona evrov. Evropski statistični sistem (Eurostat in nacionalni statistični uradi) bo odgovoren za izvajanje večletnega programa v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike in z upoštevanjem načel neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti. Velik del proračuna bo dodeljen državam članicam za podporo izvajanju programa na nacionalni ravni.

Evropski statistični program določa 3 prevladujoče cilje za obdobje 2013–2017, in sicer:

  • zagotavljanje visokokakovostnih statističnih podatkov za boljše oblikovanje, spremljanje in vrednotenje politik EU,

  • izvajanje učinkovitejših metod za pridobivanje evropskih statističnih podatkov,

  • povečanje vodilne vloge evropskega statističnega sistema v uradni statistiki po celem svetu.

V programu so ti splošni cilji razčlenjeni na več posameznih poglavij, ki vsebujejo podroben opis o načinu izvajanja. Vsako leto se bo sestavil delovni program s konkretnimi ukrepi za izpolnitev teh ciljev. Potrebo po informacijah je treba presoditi glede na razpoložljive vire in obremenitev, ki se nalaga podjetjem in državljanom, od katerih se zahteva izpolnjevanje vprašalnikov in raziskav, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov. Zato evropski statistični program poudarja nekatera področja, ki bodo obravnavana prednostno. Ta področja odražajo širše prednostne naloge EU, kot so npr. strategija Evropa 2020, okrepljeno gospodarsko upravljanje, podnebne spremembe, rast in socialna kohezija, Evropa državljanov in globalizacija.

Čeprav bo v prihodnjih letih oblikovanje politike EU močno vplivalo na delo evropskega statističnega sistema, bodo statistični podatki, pridobljeni v okviru novega programa, pod enakimi pogoji na voljo tudi drugim načrtovalcem politike, raziskovalcem, podjetnikom in evropskim državljanom.

Ozadje

Evropski statistični sistem („ESS“) se je v preteklih letih soočal s številnimi izzivi. Povečuje se zahteva po visokokvalitetnih, pravočasnih in vedno kompleksnejših statističnih podatkih, hkrati pa so razpoložljivi viri za pridobitev in razširitev teh statističnih podatkov bolj omejeni kot v prejšnjih letih. Od ESS se zahtevata povečana učinkovitost in fleksibilnost, da bo lahko te izzive sprejela in prispevala k uspešnemu razvoju in izvajanju politik EU. Ti izzivi so bili obravnavani v Sporočilu Komisije o metodi priprave statistike EU in strategiji ESS za njeno izvajanje. Izvajanje Sporočila in strategije sta ključnega pomena za evropski statistični program.

Evropski statistični program se bo začel izvajati že leta 2013, ker bo nasledil trenutni program, ki se bo zaključil leta 2012. V skladu z veljavnimi pravili evropski statistični program ne sme biti daljši od pet let in se bo zato zaključil leta 2018.

Nadaljnji ukrepi

O osnutku uredbe bosta zdaj razpravljala Svet in Evropski parlament, sprejeta pa naj bi bila do konca leta 2012, tako da bi se novi program lahko začel izvajati 1. januarja 2013. Vzporedno bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU (MEMO/11/468).

Za več informacij o programu glej MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar