Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európsky štatistický program na roky 2013 – 2017: Kvalitná, včasná a efektívna štatistika na podporu európskych politík

Brussels, 21 December 2011 - „Na rozhodovanie založené na dôkazoch a na riadne vykonávanie politík EÚ je nevyhnutná kvalitná štatistika. Takisto je dôležitá na to, aby pomohla občanom pochopiť EÚ a zapojiť sa do demokratického procesu“, povedal Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za Eurostat.

S cieľom zaistiť v budúcich rokoch spoľahlivú, porovnateľnú a nákladovo efektívnu štatistiku dnes Komisia prijala návrh Európskeho štatistického programu na roky 2013 – 2017. Program s rozpočtom 299,4 milióna EUR bude trvať 5 rokov, a to od 1. januára 2013. Európsky štatistický systém (Eurostat a národné štatistické ústavy) bude zodpovedný za vykonávanie viacročného programu v súlade s Kódexom postupov pri európskej štatistike a za dodržiavanie zásad nezávislosti, integrity a zodpovednosti. Na podporu vykonávania programu na vnútroštátnej úrovni sa značný podiel rozpočtu pridelí členským štátom.

V Európskom štatistickom programe sa na roky 2013 – 2017 stanovujú 3 hlavné ciele, konkrétne:

  • zabezpečiť vysoko kvalitnú štatistiku s cieľom lepšie navrhovať, monitorovať a hodnotiť politiky EÚ,

  • zaviesť efektívnejšie metódy pri tvorbe európskej štatistiky,

  • posilniť vedúcu úlohu Európskeho štatistického systému v oficiálnej štatistike na celom svete.

V rámci programu sa tieto všeobecné ciele rozčleňujú do špecifickejších okruhov s údajmi o tom, ako sa budú vykonávať. Každý rok sa vypracúva ročný pracovný program s konkrétnymi opatreniami na splnenie týchto cieľov. Potreba informácií sa musí vážiť vo vzťahu k dostupným zdrojom a zaťaženiu, ktoré pre podniky a občanov predstavuje odpovedanie na dotazníky a prieskumy potrebné na zhromažďovanie štatistických údajov. Preto sa v Európskom štatistickom programe objasňujú niektoré oblasti, ktoré budú prioritné. Pritom sa sledujú širšie priority EÚ, ako napríklad stratégia Európa 2020, posilnené hospodárske riadenie, zmena klímy, rast a sociálna súdržnosť, Európa pre občanov a globalizácia.

Zatiaľ čo tvorba politiky EÚ bude v budúcich rokoch výrazne ovplyvňovať prácu Európskeho štatistického systému, akákoľvek štatistika vypracovaná v rámci nového programu bude na rovnakom základe k dispozícii aj pre ostatné subjekty rozhodovania, výskumných pracovníkov, podniky a európskych občanov.

Kontext

Európsky štatistický systém (ESS) musel v posledných rokoch riešiť mnoho problémov. Dopyt po vysoko kvalitnej, včasnej a ešte komplexnejšej štatistike sa zvyšuje, zatiaľ čo zdroje, ktoré sú k dispozícii na vypracúvanie a šírenie týchto štatistických údajov, sú stále obmedzenejšie. Je potrebné, aby ESS bol pri riešení týchto problémov efektívnejší a flexibilnejší a aby prispel k úspešnému rozvoju a vykonávaniu politík EÚ. Uvedené problémy sa rozoberali v oznámení Komisie o metóde tvorby štatistiky EÚ a stratégii ESS pre jej vykonávanie. Vykonávanie oznámenia a stratégie je základom Európskeho štatistického programu.

Európsky štatistický program sa začne už v roku 2013, pretože bude nasledovať po súčasnom programe, ktorý sa skončí v roku 2012. Podľa súčasných pravidiel nemôže Európsky štatistický program prekročiť obdobie piatich rokov, a preto sa skončí v roku 2012.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia teraz prediskutuje Rada a Európsky parlament, aby sa mohol prijať do konca roku 2012, a nový program by tak mohol začať fungovať 1. januára 2013. Zároveň budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ (MEMO/11/468).

Viac informácií o programe je k dispozícii v dokumente MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar