Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Europejski program statystyczny na lata 2013-17: wysoka jakość, aktualność i efektywność danych statystycznych jako wsparcie dla polityk europejskich

„Dane statystyczne o wysokiej jakości mają zasadnicze znaczenie dla podejmowania decyzji w oparciu o fakty i dla należytego wdrażania polityk UE. Odgrywają one także inną ważną rolę, ponieważ pomagają obywatelom w rozumieniu UE i przyczyniają się do ich udziału w procesie demokratycznym” – powiedział Algirdas Šemeta, komisarz odpowiedzialny za Eurostat.

Aby zapewnić w nadchodzących latach rzetelne, porównywalne i racjonalne pod względem kosztów dane statystyczne, Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący Europejskiego programu statystycznego na lata 2013-17. Program ten otrzyma budżet w wysokości 299,4 mln euro i będzie realizowany przez okres 5 lat, od dnia 1 stycznia 2013 r. Za wdrażanie tego wieloletniego programu będzie odpowiedzialny europejski system statystyczny (obejmujący Eurostat i krajowe urzędy statystyczne), zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych i z poszanowaniem zasad niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności. Duża część budżetu zostanie powierzona państwom członkowskim, aby wesprzeć realizację programu na poziomie krajowym.

W ramach Europejskiego programu statystycznego wytyczono trzy nadrzędne cele na lata 2013-17:

  • dostarczanie statystyk o wysokiej jakości, przyczyniających się do usprawnienia procesów opracowywania, monitorowania i oceny polityk UE;

  • wdrożenie wydajniejszych metod opracowywania europejskich statystyk;

  • -wzmocnienie wiodącej światowej pozycji europejskiego systemu statystycznego w zakresie oficjalnych danych statystycznych.

Te ogólne cele programu są rozbite na szereg bardziej szczegółowych pozycji, realizację których program określa w sposób bardziej dokładny. Co roku sporządzany będzie roczny program prac zawierający konkretne działania zmierzające do realizacji tych celów. Istniejące zapotrzebowanie na informacje należy przeanalizować w kontekście dostępnych zasobów i obciążeń, z którymi wiąże się dla przedsiębiorstw i obywateli przygotowywanie odpowiedzi na kwestionariusze i ankiety konieczne do zestawiania statystyk. W związku z tym w Europejskim programie statystycznym wyróżniono pewne obszary, które będą traktowane priorytetowo. Wybór tych obszarów wynika z szerszych priorytetów UE, takich jak: strategia „Europa 2020”, wzmocnienie zarządzania gospodarczego, zmiana klimatu, wzrost gospodarczy i spójność społeczna, Europa obywateli oraz globalizacja.

Chociaż w nadchodzących latach proces kształtowania polityki UE będzie niewątpliwie wpływał w dużym stopniu na działanie euroejskiego systemu statystycznego, to wszelkie dane statystyczne opracowane w ramach nowego programu będą w równym stopniu dostępne również dla innych decydentów, naukowców, przedsiębiorstw i obywateli Unii.

Informacje uzupełniające

W ostatnich latach europejski system statystyczny (ESS) stanął w obliczu wielu wyzwań. Stale rośnie zapotrzebowanie na aktualne statystyki o wysokiej jakości i coraz większym stopniu złożoności, ale jednocześnie zmniejszyły się zasoby umożliwiające przygotowywanie i rozpowszechnianie tych statystyk. Aby sprostać tym wyzwaniom i wnieść wkład w sprawne opracowywanie i wdrażanie polityk UE, ESS musi wykazywać się większą efektywnością i elastycznością. Wyzwania te zostały omówione w komunikacie Komisji poświęconym metodom tworzenia statystyk UE i strategii ESS dotyczącej ich stosowania. Wdrożenie komunikatu oraz tej strategii stanowi główny punkt Europejskiego programu statystycznego.

Europejski program statystyczny zaczyna się już w 2013 r., ponieważ będzie stanowić kontynuację obecnego programu, kończącego się w 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Europejski program statystyczny nie może przekraczać okresu pięciu lat, zakończy się zatem w 2018 r.

Kolejne kroki

Projekt rozporządzenia zostanie teraz poddany pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, tak by umożliwić przyjęcie rozporządzenia do końca 2012 r. i rozpoczęcie funkcjonowania programu od dnia 1 stycznia 2013 r. Równolegle kontynuowane będą negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE (MEMO/11/468).

Więcej informacji na temat programu znajduje się w dokumencie MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar