Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

2013.–2017. gada Eiropas statistikas programma: kvalitatīva, savlaicīga un efektīva statistika Eiropas politikai

Brussels, 21 December 2011 - “Kvalitatīva statistika ir ļoti svarīga, lai varētu pieņemt ar faktiem pamatotus lēmumus un pareizi īstenot ES politiku. Tāpat tā ir būtiska, lai palīdzētu iedzīvotājiem saprast ES un iesaistīties demokrātijas procesos”, teica par Eiropas Statistikas biroju (Eurostat) atbildīgais komisārs Aļģirds Šemeta.

Lai turpmākajos gados nodrošinātu uzticamu, salīdzināmu un rentablu statistiku, Komisija šodien pieņēma priekšlikumu par 2013.–2017. gada Eiropas statistikas programmu. Šīs programmas budžets ir 299,4 miljoni eiro, un tā darbosies 5 gadus, sākot no 2013. gada 1. janvāra. Eiropas Statistikas sistēma (Eurostat un valstu statistikas iestādes) būs atbildīga par daudzgadu programmas īstenošanu saskaņā ar Eiropas Statistikas prakses kodeksu un neatkarīguma, integritātes un atbildīguma principiem. Liela budžeta daļa tiks piešķirta dalībvalstīm, lai atbalstītu programmas īstenošanu valsts līmenī.

2013.–2017. gada Eiropas statistikas programmā noteikti trīs šādi galvenie mērķi:

  • nodrošināt augstas kvalitātes statistiku, lai varētu labāk izstrādāt, uzraudzīt un novērtēt ES politikas jomas;

  • īstenot efektīvākas Eiropas statistikas sagatavošanas metodes;

  • nostiprināt Eiropas Statistikas sistēmas vadošo nozīmi oficiālajā statistikā pasaulē.

Programmā šie vispārīgie mērķi sadalīti konkrētākās pozīcijās, norādot detalizētu informāciju par to sasniegšanu. Katru gadu tiks izstrādāta gada darba programma ar konkrētām darbībām noteikto mērķu sasniegšanai. Vajadzība pēc informācijas jāskata kontekstā ar pieejamajiem resursiem un ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem uzlikto slogu, atbildot uz statistikas sagatavošanai nepieciešamajām anketām un aptaujām. Tādēļ Eiropas statistikas programmā izceltas atsevišķas prioritārās jomas. Tās atbilst plašākajām ES mēroga prioritātēm, piemēram, programmai “Eiropa 2020”, pastiprināta ekonomikas pārvaldība, klimata pārmaiņas, izaugsme un sociālā kohēzija, pilsoņu Eiropa un globalizācija.

Lai gan Eiropas Statistikas sistēmas darbu turpmākajos gados lielā mērā ietekmēs ES politikas veidošana, saskaņā ar jauno programmu sagatavotā statistika būs vienlīdz pieejama arī citiem lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem, uzņēmumiem un Eiropas iedzīvotājiem.

Pamatinformācija

Eiropas Statistikas sistēma (ESS) pēdējos gados ir saskārusies ar virkni izaicinājumu. Aizvien palielinās pieprasījums pēc augstas kvalitātes savlaicīgas un arvien sarežģītākas statistikas, tomēr šīs statistikas sagatavošanai un izplatīšanai pieejamie resursi samazinājušies. Lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem un dotu ieguldījumu sekmīgā ES politikas jomu izstrādē un īstenošanā, ESS jākļūst efektīvākai un elastīgākai. Komisija šiem izaicinājumiem pievērsās paziņojumā par ES statistikas sagatavošanas metodi un ESS stratēģijā tā īstenošanai. Šā paziņojuma un stratēģijas īstenošana ir Eiropas statistikas programmas pamatā.

Eiropas statistikas programma sāks darboties jau 2013. gadā, jo tā turpinās pašreizējo programmu, kura noslēdzas 2012. gadā. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Eiropas statistikas programmas ilgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus, tādēļ tā noslēgsies 2018. gadā.

Turpmākie pasākumi

Regulas projektu apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments tā, lai to varētu pieņemt līdz 2012. gada beigām un lai jaunā programma varētu sākt darboties 2013. gada 1. janvārī. Līdztekus norisināsies sarunas par daudzgadu finanšu shēmu visam ES budžetam (MEMO/11/468).

Sīkāku informāciju par programmu skatīt MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar