Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

2013–2017 m. Europos statistikos programa. Europos politikai remti reikalinga kokybiška, veiksminga ir laiku pateikiama statistika

Brussels, 21 December 2011 - „Kokybiška statistika gyvybiškai svarbi norint priimti faktais pagrįstus sprendimus ir tinkamai įgyvendinti ES politiką. Ji ne mažiau svarbi ir tam, kad piliečiai geriau suprastų Europos Sąjungą ir įsitrauktų į demokratinį procesą,“ – sakė už Eurostatą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.

Kad ateityje būtų ekonomiškai rengiama patikima ir palyginama statistika, Komisija šiandien priėmė 2013–2017 m. Europos statistikos programos pasiūlymą. Programa, kuriai skiriamas 299,4 mln. EUR biudžetas, nuo 2013 m. sausio 1 d. bus vykdoma 5 metus. Už daugiametės programos įgyvendinimą pagal Europos statistikos praktikos kodeksą ir nepriklausomumo, vientisumo bei atskaitomybės principus bus atsakinga Europos statistikos sistema (Eurostatas ir nacionalinės statistikos institucijos). Didelė biudžeto dalis bus skirta valstybėms narėms – programos įgyvendinimui nacionaliniu lygmeniu remti.

Europos statistikos programoje 2013–2017 m. nustatyti 3 pagrindiniai tikslai:

  • teikti aukštos kokybės statistiką, kad būtų galima geriau formuoti, stebėti ir vertinti ES politikos kryptis;

  • taikyti veiksmingesnius Europos statistinių duomenų rengimo metodus;

  • stiprinti Europos statistikos sistemos pirmavimą pasaulyje oficialios statistikos rengimo srityje.

Šie bendrieji tikslai programoje suskirstomi į konkretesnius ir išsamiau nurodoma, kaip jie bus įgyvendinami. Kasmet bus rengiama metinė darbo programa, kurioje bus pateikti konkretūs veiksmai šiems tikslams pasiekti. Informacijos poreikį būtina įvertinti pagal turimus išteklius, taip pat įmonėms bei piliečiams tenkančią naštą atsakant į klausimynus ir dalyvaujant apklausose statistiniams duomenims surinkti. Todėl Europos statistikos programoje išskiriamos tam tikros sritys, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio. Jos atitinka tokius platesnius ES prioritetus, kaip strategija „Europa 2020“, griežtesnis ekonomikos valdymas, klimato kaita, augimas ir socialinė sanglauda, piliečių Europa ir globalizacija.

Nors ateinančiu laikotarpiu Europos statistikos sistemos darbui daugiausia įtakos turės ES politikos formavimas, visi pagal naująją programą parengti statistiniai duomenys bus vienodai prieinami ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims, mokslininkams, įmonėms ir Europos piliečiams.

Pagrindiniai faktai

Pastaruoju metu Europos statistikos sistemai (ESS) tenka spręsti tam tikrus uždavinius. Laiku pateikiamos aukštos kokybės ir vis sudėtingesnės statistikos poreikis auga, o jai parengti ir skelbti turimi ištekliai sumažėjo. ESS turi veikti veiksmingiau ir lanksčiau, kad spręstų šiuos uždavinius ir padėtų sėkmingai formuoti ir įgyvendinti ES politiką. Šie uždaviniai aptarti Komisijos komunikate dėl ES statistikos rengimo metodo ir ESS strategijoje jam įgyvendinti. Komunikato ir strategijos įgyvendinimas yra Europos statistikos programos pagrindas.

Programa pradedama jau 2013 m., nes šiuo metu vykdoma programa baigiasi 2012 m. Pagal galiojančias taisykles Europos statistikos programa negali tęstis ilgiau nei penkerius metus, todėl baigsis 2018 m.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas dabar svarstys reglamento projektą, siekdami jį priimti iki 2012 m. pabaigos, kad 2013 m. sausio 1 d. būtų galima pradėti vykdyti naująją programą. Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos (MEMO/11/468).

Daugiau informacijos apie programą galima rasti MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar