Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan tilasto-ohjelmassa 2013–2017 peräänkuulutetaan laadukkaita, ajankohtaisia ja tehokkaita tilastoja

Brussels, 21 December 2011 - Eurostatista vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta totesi, että laadukkailla tilastoilla on tärkeä asema näyttöön pohjautuvassa päätöksenteossa ja EU:n politiikkojen täytäntöönpanossa. ”Ne auttavat kansalaisia ymmärtämään EU:ta paremmin ja osallistumaan demokraattiseen prosessiin”, Šemeta lisäsi.

Jotta tulevina vuosina olisi käytettävissä luotettavat, vertailukelpoiset ja kustannustehokkaat tilastot, komissio hyväksyi tänään ehdotuksen Euroopan tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2013–2017. Ohjelman budjetti on 229,4 miljoonaa euroa, ja sen on määrä käynnistyä 1. tammikuuta 2013 viideksi vuodeksi. Euroopan tilastojärjestelmä (Eurostat ja kansalliset tilastokeskukset) vastaa tämän monivuotisen ohjelman täytäntöönpanosta Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjä sekä riippumattomuuden, eheyden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita noudattaen. Suuri osa budjetista jaetaan jäsenvaltioille, jotta ne pystyisivät tukemaan ohjelman täytäntöönpanoa omassa maassaan.

Euroopan tilasto-ohjelmalla on seuraavat kolme päätavoitetta vuosiksi 2013–2017:

  • korkealaatuisten tilastojen laatiminen EU:n politiikkojen suunnittelun, valvonnan ja arvioinnin helpottamiseksi;

  • tehokkaampien menetelmien käyttäminen eurooppalaisten tilastojen laatimisessa;

  • Euroopan tilastojärjestelmän johtoaseman lujittaminen virallisissa tilastoissa maailmanlaajuisesti.

Ohjelmassa jaetaan nämä yleiset tavoitteet yksityiskohtaisemmiksi tavoitteiksi ja annetaan tarkat tiedot niiden täytäntöönpanosta. Joka vuosi laaditaan vuotuinen työohjelma, joka sisältää konkreettisia toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietotarvetta on punnittava suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä siihen, miten suuri taakka koituu yrityksille ja kansalaisille tilastojen kokoamiseksi tarvittaviin kyselyihin ja kartoituksiin vastaamisesta. Sen vuoksi Euroopan tilasto-ohjelmassa mainitaan alat, jotka ovat prioriteettiasemassa. Nämä vastaavat EU:n laajempia prioriteettialoja, kuten Eurooppa 2020 -strategiaa, talouden ohjauksen ja hallinnan tehostamista, ilmastonmuutosta, kasvua ja sosiaalista koheesiota, kansalaisten Eurooppa -hanketta sekä globalisaatiota.

Vaikka EU:n poliittinen päätöksenteko vaikuttaa tulevina vuosina suuressa määrin Euroopan tilastojärjestelmän työhön, kaikki uuden ohjelman mukaisesti laaditut tilastot tulevat myös muiden päättäjien, tutkijoiden, yritysten ja EU:n kansalaisten käyttöön tasavertaisesti.

Taustaa

Euroopan tilastojärjestelmällä (ESS) on ollut suuria vaikeuksia viime vuosina. Korkealaatuisten, ajankohtaisten ja yhä monimutkaisempien tilastojen tarve kasvaa samalla kun tällaisten tilastojen laatimiseen ja jakamiseen käytettävissä olevat resurssit vähenevät. ESS:n on oltava entistäkin tehokkaampi ja joustavampi, jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata ja jotta EU:n politiikkojen kehittäminen ja täytäntöönpano voitaisiin suorittaa onnistuneella tavalla. Näitä haasteita käsiteltiin komission tiedonannossa, joka koski EU:n tilastojen laadintamenetelmää ja sen täytäntöönpanossa noudatettavaa ESS:n strategiaa. Tiedonannon ja strategian täytäntöönpano on Euroopan tilasto-ohjelman keskeinen tavoite.

Euroopan tilasto-ohjelma käynnistetään jo vuonna 2013, koska se on jatkoa vuonna 2012 päättyvälle nykyiselle ohjelmalle. Nykyisten sääntöjen mukaan Euroopan tilasto-ohjelma ei voi olla voimassa viittä vuotta pidempään, minkä vuoksi sen voimassaolo päättyy vuonna 2018.

Jatkotoimet

Neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelevät seuraavaksi asetusehdotusta, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta uusi ohjelma voi käynnistyä 1. tammikuuta 2013. Samanaikaisesti jatketaan neuvotteluja EU:n talousarvion monivuotisesta rahoituskehyksestä (MEMO/11/468).

Lisätietoja ohjelmasta: MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar