Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa statistikaprogramm 2013–2017: kvaliteetne, ajakohane ja tõhus statistika Euroopa poliitika toetamiseks

Kvaliteetne statistika on äärmiselt oluline tõenditel põhinevate otsuste tegemiseks ja ELi poliitiliste strateegiate tõhusaks rakendamiseks. Samuti aitab see kodanikel ELi mõista ja olla osaline demokraatlikus protsessis, ütles Eurostati eest vastutav volinik Algirdas Šemeta.

Selleks et tagada järgnevatel aastatel usaldusväärne, võrreldav ja kulutõhus statistika, võttis komisjon täna vastu Euroopa statistikaprogrammi aastateks 2013‑2017. Programm, mille eelarve eelarve on 299,4 miljonit eurot, kestab viis aastat alates 1. jaanuarist 2013. Euroopa statistikasüsteem vastutab (Eurostat ja riiklikud statistikaasutused) mitmeaastase programmi rakendamise eest kooskõlas Euroopa statistika tegevusjuhiste ning sõltumatuse, terviklikkuse ja usaldusväärsuse põhimõtetega. Suur osa eelarvest eraldatakse liikmesriikidele, et toetada programmi rakendamist riiklikul tasandil.

Euroopa statistikaprogrammis on aastateks 2013–2017 ette nähtud kolm peamist eesmärki:

  • tagada kvaliteetse statistika olemasolu ELi strateegiate paremaks kujundamiseks, järelevalveks ja hindamiseks;

  • rakendada tõhusamaid meetodeid Euroopa statistika koostamiseks;

  • tugevdada Euroopa statistikasüsteemi juhtpositsiooni üleilmses ametlikus statistikas.

Need üldpõhimõtted on programmis jagatud üksikasjalikematesse peatükkidesse, milles on antud teavet ka nende rakendamise viisi kohta. Igal aastal koostatakse töökava koos konkreetsete meetmetega nende eesmärkide täitmiseks. Teabevajadust tuleb kaaluda olemasolevate ressursside ja koormuse taustal, mis ettevõtetele ja kodanikele statistika koostamiseks vajalike küsimustike täitmisega pannakse. Seepärast on Euroopa Statistikaprogrammis esile tõstetud teatavad prioriteetsed valdkonnad. Need lähtuvad ELi laiematest prioriteetidest, nagu Euroopa 2020. aasta strateegia, majanduse tõhusam juhtimine, kliimamuutused, majanduskasv ja sotsiaalne kaasatus, kodanike Euroopa ja üleilmastumine.

Kuna ELi otsuste tegemine mõjutab suuresti Euroopa statistikasüsteemi tööd järgmistel aastatel, tehakse uue programmi raames kogutud statistika võrdsetel alustel kättesaadavaks ka teistele otsusetegijatele, teadlastele, ettevõtjatele ja Euroopa kodanikele.

Taust

Euroopa statistikasüsteem (ESS) on pidanud viimastel aastatel tegelema mitmesuguste raskustega. Nõudlus kvaliteetse, ajakohase ja komplekssema statistika järele on suurenemas, samas kui vahendeid selle statistika koostamiseks ja levitamiseks on jäänud vähemaks. Selleks et vastata nendele nõudmistele ning toetada ELi strateegiate edukat väljatöötamist ja rakendamist, peab ESS muutuma tõhusamaks ja paindlikumaks. Neid probleeme käsitleti komisjoni teatises ELi statistika koostamise metoodika ja selle rakendamise ESSi strateegia kohta. Teatise ja strateegia rakendamine on Euroopa statistikaprogrammi keskmes.

Euroopa statistikaprogramm algab juba 2013. aastal, kuna tegemist on 2012. aastal lõppeva praeguse programmi järelprogrammiga. Praeguste eeskirjade kohaselt ei saa Euroopa statistikaprogramm kesta kauem kui viis aastat, ning lõppeb seega aastal 2018.

Edasised sammud

Määruse eelnõu on praegu nõukogus ja Euroopa Parlamendis arutusel, et võtta see vastu 2012. aastal, selleks et uus programm saaks käivituda 1. jaanuaril 2013. Paralleelselt jätkatakse läbirääkimisi kogu ELi eelarve mitmeaastase finantsraamistiku üle (MEMO/11/468).

Lisateave memorandumi kohta vt MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar