Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske statistiske program 2013-2017: Aktuelle og relevante statistikker af høj kvalitet til støtte for EU's politikker

Brussels, 21 December 2011 - "Statistikker af høj kvalitet er uundværlige for evidensbaseret beslutningstagning og forsvarlig gennemførelse af EU's politikker. De er også en stor hjælp for borgerne til at få en bedre forståelse for EU og til at deltage i den demokratiske proces", udtalte Algirdas Šemeta, der er kommissær med ansvar for Eurostat.

For at sikre pålidelige, sammenlignelige og omkostningseffektive statistikker i årene fremover har Kommissionen i dag vedtaget et forslag til det europæiske statistiske program for 2013-2017. Til programmet, der løber i 5 år fra 1. januar 2013, er der afsat 299,4 mio. EUR. Det europæiske statistiske system (Eurostat og de nationale statistiske kontorer) har ansvaret for gennemførelsen af det flerårige program i overensstemmelse med adfærdskodeksen for de europæiske statistikker og principperne om uafhængighed, integritet og ansvarlighed. En stor del af midlerne går til medlemsstaterne som bidrag til gennemførelse af programmet på nationalt niveau.

I det europæiske statistiske program er der fastsat 3 overordnede mål for 2013-2017:

  • at levere statistikker af høj kvalitet for at gøre det lettere at udforme, overvåge og evaluere EU's politikker

  • at indføre mere effektive metoder til produktion af europæiske statistikker

  • at styrke det europæiske statistiske systems førerposition inden for officielle statistikker på verdensplan.

I programmet opdeles de generelle mål i mere specifikke mål med nærmere beskrivelse af, hvordan de skal realiseres. Der vil hvert år blive udarbejdet årlige arbejdsprogrammer med konkrete aktioner til opfyldelse af disse mål. Informationsbehovet skal holdes op mod de til rådighed værende ressourcer og den byrde, som pålægges virksomhederne og borgerne, når de skal besvare spørgeskemaer og deltage i undersøgelser, som er en forudsætning for, at statistikkerne kan udarbejdes. Derfor fremhæves der i det europæiske statistiske program en række områder, som skal prioriteres. De harmonerer med EU's mere generelle prioriteringer, f.eks. Europa 2020, styrket økonomisk styring, klimaforandring, vækst og social samhørighed, borgernes Europa og globalisering.

Arbejdet i det europæiske system vil i de kommende år i stor udstrækning forme sig efter EU's politikker, men alle statistikker, der udarbejdes efter det nye program, vil i lige så høj grad være til rådighed for andre beslutningstagere, forskere, virksomheder og Europas borgere.

Baggrund

I de senere år har det europæiske statistiske system stået over for en række udfordringer. Efterspørgslen efter aktuelle og stadig mere komplekse statistikker af høj kvalitet er stigende, mens der er blevet færre midler til produktion og formidling af disse statistikker. Det europæiske statistiske system skal være mere effektivt og smidigt for at kunne leve op til disse krav og bidrage til en vellykket udformning og gennemførelse af EU's politikker. I Kommissionens meddelelse om produktionsmetoden for EU-statistikker og i det europæiske systems strategi for dens gennemførelse fokuseres der på disse krav. Gennemførelsen af meddelelsen og strategien er kernen i det europæiske statistiske program.

Det europæiske statistiske program starter allerede i 2013, eftersom det følger op på det nuværende program, som udløber i 2012. I henhold til de gældende regler kan det europæiske statistiske program kun løbe i fem år og ophører derfor 2018.

Næste skridt

Forordningsforslaget vil nu blive behandlet i Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse ved udgangen af 2012, således at det nye program kan løbe af stablen den 1. januar 2013. Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for hele EU-budgettet føres sideløbende hermed (MEMO/11/468).

Angående yderligere oplysninger om programmet henvises til MEMO/11/939.

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar