Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropský statistický program na období 2013–2017: kvalitní, včasné a účelné statistiky na podporu evropských politik

Brussels, 21 December 2011 – „Kvalitní statistiky jsou pro rozhodování založené na důkazech a pro řádné fungování politik EU nezbytné. Zároveň pomáhají občanům pochopit EU a zapojit se do demokratického procesu,“ prohlásil Algirdas Šemeta, komisař odpovědný za úřad Eurostat.

Ve snaze zajistit v nadcházejících letech spolehlivé, porovnatelné a nákladově efektivní statistiky přijala dnes Komise návrh Evropského statistického programu na období 2013–2017. Program s rozpočtem ve výši 299,4 milionu EUR bude zahájen 1. ledna 2013 a poběží pět let. Odpovědnost za realizaci víceletého programu v souladu s Kodexem evropské statistiky a se zásadami nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti ponese Evropský statistický systém (Eurostat a statistické úřady jednotlivých členských států). Značná část rozpočtových prostředků bude přidělena členským státům, aby podpořily provádění programu na vnitrostátní úrovni.

Evropský statistický program stanoví pro období 2013–2017 tyto tři základní cíle:

  • poskytovat vysoce kvalitní statistické údaje, které přispějí k lepšímu vytváření, sledování a hodnocení politik EU,

  • uplatňovat účinnější metody při tvorbě evropské statistiky a

  • posílit vedoucí úlohu Evropského statistického systému v oficiálních statistikách na celém světě.

V rámci programu jsou tyto všeobecné cíle rozděleny na specifické okruhy, v nichž je popsán způsob jejich provádění. Každý rok bude vypracován roční pracovní program s konkrétními opatřeními, jež povedou ke splnění těchto cílů. Potřeba informací musí být v rovnováze s dostupnými zdroji a se zátěží pro podniky a občany, kterou představuje zodpovídání potřebných dotazníků a průzkumů při shromažďování statistických údajů. Evropský statistický program proto vyzdvihuje určité oblasti, jež budou prioritní. Tyto oblasti zase vycházejí z širších priorit EU, mezi něž patří strategie Europe 2020, posílení správy ekonomických záležitostí, změna klimatu, růst a sociální soudržnost, koncept „Evropa občanů“ a globalizace.

Zatímco tvorba politiky EU bude mít v nadcházejících letech značný vliv na Evropský statistický systém, jakákoli statistika vypracovaná v rámci nového programu bude na stejném základě k dispozici rovněž dalším politickým činitelům, výzkumným pracovníkům, podnikům a evropským občanům.

Souvislosti

Evropský statistický systém se v uplynulých letech potýkal s mnoha problémy. Poptávka po vysoce kvalitních, včasných a stále komplexnějších statistikách se zvyšuje, zatímco zdroje, které jsou pro vytváření a šíření těchto statistik k dispozici, jsou čím dál omezenější. Je třeba, aby Evropský statistický systém byl při řešení těchto problémů efektivnější a pružnější, čímž přispěje k úspěšnému vývoji a provádění politik EU. Uvedené problémy byly předmětem sdělení Komise o metodě tvorby statistiky EU a strategie Evropského statistického systému pro jeho provádění. Provádění tohoto sdělení a strategie jsou základem Evropského statistického programu.

Evropský statistický program bude zahájen již v roce 2013, neboť navazuje na nynější program, který končí v roce 2012. Podle platných pravidel nesmí trvání Evropského statistického programu přesáhnout dobu pěti let, a proto skončí v roce 2018.

Další kroky

Návrh nařízení bude předložen k projednání Radě a Evropskému parlamentu. Nařízení má být přijato do konce roku 2012, aby nový program mohl být zahájen 1. ledna 2013. Současně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU (MEMO/11/468).

Více informací o programu viz MEMO/11/939

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar