Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.: ефикасно производство на качествена и навременна статистическа информация в помощ на европейската политика

Brussels, 21 December 2011 „Качествената статистическа информация е изключително важна за вземането на решения въз основа на надеждни сведения и за разумното провеждане на политиката на ЕС в различните области. Тя е важна и защото помага на гражданите да разберат ЕС и да се включат в демократичния процес“, заяви Алгирдас Шемета — членът на Европейската комисия, отговарящ за Евростат.

За да осигури производството на надеждна и сравнима статистическа информация при ефективност на разходите, днес Комисията прие предложение за Европейската статистическа програма за 2013—2017 г. Програмата с бюджет 299,4 милиона евро започва от 1 януари 2013 г. и ще се изпълнява в продължение на 5 години. Европейската статистическа система (включваща Евростат и националните статистически институти) ще отговаря за изпълнението на многогодишната програма съгласно Кодекса на европейската статистическа практика и в съответствие с принципите на независимостта, почтеността и отговорността. Голям дял от бюджетните средства ще бъдат разпределени на държавите-членки в подкрепа на изпълнението на Програмата на национално равнище.

В Европейската статистическа програма се поставят 3 основни цели за периода 2013—2017 г.:

- осигуряване на висококачествена статистическа информация, с която да се допринесе за по-ефективно планиране, наблюдение и оценяване на политиката на ЕС в различните области;

- използване на по-ефикасни методи за производство на европейска статистическа информация;

- засилване на водещата роля на Европейската статистическа система в официалната статистическа дейност в целия свят.

Тези общи цели в Програмата са разпределени на по-конкретни цели, като се посочва в подробности как ще бъдат постигнати. Всяка година ще бъде изготвяна работна програма за периода с конкретни действия за изпълнението на тези цели. Нуждата от информация ще бъде разглеждана спрямо наличните ресурси и тежестта за предприятията и гражданите, свързана с необходимостта да отговарят на въпросниците и да участват в изследванията за събиране на данни.

Затова в Европейската статистическа програма се посочват няколко области, които ще бъдат смятани за приоритетни. Тези области съответстват на по-общите приоритети на ЕС: изпълнението на стратегията „Европа 2020“, засилването на икономическото управление, борбата с климатичните промени, икономическият растеж, социалното сближаване, постигането на „Европа на гражданите“ и глобализацията.

Макар че вземаните на ниво ЕС политически решения ще окажат голямо влияние върху работата на Европейската статистическа система през следващите години, цялата информация, произведена в рамките на новата програма, ще бъде достъпна и за другите отговорни лица и научните изследователи, предприятията и европейските граждани при условията на равнопоставеност.

Контекст

Европейската статистическа система (ЕСС) бе изправена пред редица предизвикателства през последните години. Търсенето на висококачествена, навременна и все по-сложна статистическа информация нараства, докато наличните ресурси за производството и разпространението на тази информация стават все по-ограничени. От ЕСС се изисква по-висока ефикасност и гъвкавост, за да отговаря на тези предизвикателства и да допринася за успешното разработване и провеждане на политиката на ЕС. Тези предизвикателства бяха разгледани в Съобщението на Комисията за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС и в стратегията на ЕСС за изпълнението му. Прилагането на Съобщението и стратегията е основен елемент на Европейската статистическа програма.

Европейската статистическа програма започва от 2013 г., тъй като е продължение на настоящата програма, завършваща през 2012 г. При сега действащите разпоредби Европейската статистическа програма не може да бъде за срок над пет години и затова ще приключи през 2018 г.

Следващи действия

Проектът на регламент ще бъде обсъден в Съвета и Европейския парламент с оглед на приемането му до края на 2012 г., за да може новата програма да започне от 1 януари 2013 г. Едновременно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС (MEMO/11/468).

За повече информация относно Програмата вж. MEMO/11/939.

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar