Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Deti v EÚ získali dodatočnú ochranu proti medzinárodným únosom

Brusel, 21. decembra 2011 – Európska komisia dnes navrhla, aby EÚ prijala Rusko a ďalších sedem krajín za zmluvné strany medzinárodnej dohody na predchádzanie únosov detí. Haagsky dohovor z roku 1980 zabezpečuje okamžitý návrat detí unesených jedným z rodičov do krajiny trvalého pobytu a chráni rodičovské prístupové práva. Medzinárodný únos rodičom je celosvetový problém, ktorý ovplyvňuje niekoľko tisíc detí ročne. Dnešný krok účinne rozšíri ochranu detí v EÚ o osem nových krajín: Rusko, Albánsko, Andorra, Arménsko, Gabon, Maroko, Seychely a Singapur. Dohovor do dnešného dňa ratifikovalo 86 krajín vrátane všetkých členov EÚ.

Predchádzanie únosom detí je základná časť programu EÚ v oblasti práv detí“ uviedla v tejto súvislosti podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Už teraz máme prísne pravidlá, ktoré zaručujú, aby sa v rámci EÚ mohli unesené deti vrátiť a spory rýchlo vyriešiť. Tým, že sa Rusko a iné krajiny stanú takisto signatármi tejto medzinárodnej dohody budú naše deti rovnako chránené aj na celosvetovej úrovni.“

Ak jeden z rodičov pochádza z krajiny mimo EÚ, Haagsky dohovor sa uplatňuje iba vtedy, ak krajina pôvodu tohto rodiča je signatárom uvedeného dohovoru. Všetky členské štáty sú zúčastnenými stranami Dohovoru a Európska komisia aktívne presadzuje účasť na Dohovore na medzinárodnej úrovni, aby mohli byť deti z EÚ lepšie chránené na celom svete.

Cieľom tejto multilaterálnej zmluvy nie je rozhodovať v sporoch týkajúcich sa opatrovníckych práv, ale poskytovať postup, prostredníctvom ktorého sa dieťa môže rýchlo vrátiť domov. Po návrate môžu miestne orgány pre detské záležitosti určiť, kde a s kým by malo dieťa žiť. Dohovor je navrhnutý tak, aby zabezpečil aj ochranu práv prístupu.

Ak rodič unesie dieťa v rámci EÚ, tzv. Bruselské nariadenie IIa (nariadenie Rady 2201/2003) ukladá prísne povinnosti zabezpečiť návrat dieťaťa. V rámci tohto nariadenia súdy v členských štátoch EÚ, do ktorých bolo dieťa unesené nemôžu odmietnuť príkaz na návrat dieťaťa do členského štátu pôvodu.

Z nedávno zozbieraných údajov vyplýva, že nariadenie funguje dobre. Vo všeobecnosti sa spory únosov detí riešia medzi členskými štátmi EÚ efektívnejšie a rýchlejšie, predovšetkým vďaka odstráneniu komplikovaného konania o vyhlásenie vykonateľnosti. Pre súdy to znamená kratšie obdobie uznania a uplatnenie rozsudkov z iných členských štátov.

Kontext

Podľa článku 38 ods. 4 dohovoru z roku 1980 sa dohovor uplatňuje medzi pristupujúcou krajinou a zmluvnými štátmi, ktoré vyjadria svoj súhlas s týmto pristúpením. Preto sa Európska únia musí rozhodnúť, či bude súhlasiť s pristúpením Ruska a iných krajín.

Keďže problematika medzinárodných únosov detí spadá do výlučnej vonkajšej právomoci Európskej únie, rozhodnutie, či by členské štáty mali súhlasiť s pristúpením Ruska k dohovoru z roku 1980, sa má prijať formou rozhodnutia Rady.

Vo februári 2011 Komisia predložila program EÚ na posilňovanie práv dieťaťa uvedením princípov Charty základných práv EÚ do praxe (IP/11/156). Tento program zahŕňa rad konkrétnych opatrení, v rámci ktorých EÚ poskytuje pridanú hodnotu politikám pre blahobyt detí a ich bezpečnosť, vrátane podpory súdnictva priaznivo nakloneného dieťaťu, lepšej informovanosti detí o ich právach a bezpečnejšieho internetu pre deti.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európska komisia – práva dieťaťa

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar