Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Bērni ES iegūst papildu aizsardzību pret starptautisku nolaupīšanu

Brisele, 2011. gada 21. decembris. Šodien Eiropas Komisija ir ierosinājusi, ka ES pieņem Krieviju un vēl septiņas valstis par pusēm starptautiskā konvencijā, kuras mērķis ir novērst bērnu nolaupīšanu. Hāgas 1980. gada konvencija nodrošina bērnu, kurus nolaupījis viens no vecākiem, ātru atgriešanos viņu parastās dzīvesvietas valstī un aizsargā vecāku tiesības uz saskarsmi ar saviem bērniem. Starptautiskā nolaupīšana, ko veic viens no vecākiem, ir pasaules mēroga problēma, kas ik gadu skar vairākus tūkstošus bērnu. Šodien paveiktais efektīvi attiecinās aizsardzību, kāda bērniem tiek nodrošināta ES, uz vēl astoņām valstīm – Krieviju, Albāniju, Andoru, Armēniju, Gabonu, Maroku, Seišelām un Singapūru. Pašlaik konvenciju ir ratificējušas 86 valstis, tostarp visas ES dalībvalstis.

“Bērnu nolaupīšanas novēršanai ir būtiska loma ES rīcības programmā bērnu tiesību jomā,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Mums jau ir stingri noteikumi, lai nodrošinātu, ka nolaupītos bērnus ES iekšienē var atgriezt un strīdus atrisināt ātri. Uzņemot Krieviju un citas valstis kā ES līdzinieces šīs starptautiskās vienošanās ietvaros, mēs varam panākt, ka bērniem arī pasaules mērogā tiek nodrošināta līdzīga aizsardzība.”

Ja viens no vecākiem bērna nolaupīšanas lietā ir no valsts, kas ir ārpus ES, Hāgas konvenciju piemēro tikai tad, ja šā vecāka izcelsmes valsts ir konvencijas dalībniece. Visas ES dalībvalstis ir konvencijas puses, un Eiropas Komisija dalību konvencijā aktīvi popularizē starptautiskā līmenī, lai bērnus no ES varētu labāk aizsargāt visā pasaulē.

Šis daudzpusējais līgums neattiecas uz aizgādības lietu izskatīšanu, bet gan paredz procedūru, saskaņā ar kuru nolaupīto bērnu var ātri atgriezt viņa pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Kad bērns ir nosūtīts atpakaļ, bērna dzīvesvietas vietējās iestādes var lemt, kur un ar ko kopā bērnam būtu jādzīvo. Konvencijas nolūks ir arī nodrošināt, ka tiek aizsargātas vecāku tiesības uz saskarsmi ar saviem bērniem.

Ja viens no vecākiem bērnu nolaupa ES teritorijā, tā sauktā Briseles IIbis regula (Padomes Regula 2201/2003) stingri paredz pienākumus, lai nodrošinātu bērna atgriešanu. Saskaņā ar minēto regulu tiesas tajā ES dalībvalstī, uz kuru bērns ir nolaupīts, nevar atteikties izpildīt rīkojumu atgriezt bērnu uz viņa izcelsmes valsti.

Nesen savāktie dati liecina, ka regula darbojas labi – parasti strīdi starp ES dalībvalstīm bērna nolaupīšanas sakarā tiek atrisināti daudz efektīvāk un ātrāk, jo īpaši pateicoties apgrūtinošās exequatur procedūras atcelšanai. Tas nozīmē, ka tiesas ātrāk atzīst un izpilda citas dalībvalsts tiesas spriedumus.

Pamatinformācija

1980. gada Konvencijas 38. panta 4. daļa nosaka, ka konvencija tiek piemērota starp valsti, kas tai pievienojas, un tām konvencijas dalībvalstīm, kas deklarē, ka akceptē šo pievienošanos. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jālemj, vai akceptēt Krievijas un citu valstu pievienošanos.

Tā kā starptautiskās bērnu nolaupīšanas jautājums ietilpst Eiropas Savienības ekskluzīvā ārējā kompetencē, tad lēmums par to, vai ES ar tās dalībvalstu starpniecību būtu jāakceptē citu valstu pievienošanās 1980. gada Konvencijai, ir jāpieņem ar Padomes lēmumu.

Eiropas Komisija 2011. gada februārī iesniedza ES plānu par bērnu tiesību pastiprināšanu, ieviešot praksē ES Pamattiesību hartas principus (IP/11/156). Šajā plānā ir paredzēti vairāki konkrēti pasākumi, kurus īstenojot, ES var dot pievienoto vērtību politikai bērnu labklājības un drošības jomā, tostarp veicinot bērniem draudzīgas tiesu sistēmas izveidi, labāk informējot bērnus par viņu tiesībām un gādājot par drošāku internetu bērniem.

Papildu informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisija – Bērnu tiesības

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar