Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vaikai ES bus labiau saugomi nuo tarptautinio grobimo

Briuselis, 2011 m. gruodžio 21 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė, kad ES pritartų Rusijos ir dar septynių šalių prisijungimui prie tarptautinės konvencijos, kuria siekiama užkirsti kelią vaikų grobimui. 1980 m. Hagos konvencija užtikrinamas greitas vieno iš tėvų pagrobto vaiko sugrąžinimas į valstybę, kurioje jis nuolat gyvena, taip pat užtikrinama teisė matytis su vaiku. Atvejai, kai vienas iš tėvų pagrobia kitoje šalyje gyvenančius vaikus, yra visuotinė problema – kasmet pagrobiama keletas tūkstančių vaikų. Šiandien pateikto pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES gyvenantys vaikai taip pat būtų apsaugoti dar aštuoniose šalyse: Rusijoje, Albanijoje, Andoroje, Armėnijoje, Gabone, Maroke, Seišeliuose ir Singapūre. Iki šiol konvenciją ratifikavo 86 šalys, įskaitant visas ES valstybes nares.

Vaikų grobimo prevencija yra svarbi vaikų teisių apsaugos darbotvarkės dalis, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Jau dabar taikomos griežtos taisyklės, kuriomis užtikrinamas greitas pagrobto vaiko sugrąžinimas į valstybę, kurioje jis nuolat gyvena, ir spartus ginčų sprendimas ES. Prie šio tarptautinio susitarimo prisijungus Rusijai ir kitoms šalims galėsime užtikrinti tokią pačią vaikų apsaugą tarptautiniu lygmeniu“.

Jei vienas iš pagrobime dalyvavusių tėvų gyvena ne ES, Hagos konvencija taikoma tik tuomet, jeigu to tėvo kilmės šalis yra prisijungusi prie konvencijos. Visos ES valstybės narės yra prisijungusios prie konvencijos, ir Europos Komisija aktyviai skatina tai padaryti ir kitas valstybes, kad ES vaikai būtų geriau apsaugoti visame pasaulyje.

Šia daugiašale sutartimi nesiekiama nagrinėti globos atvejų. Joje nustatyta procedūra, pagal kurią pagrobtas vaikas greitai sugrąžinamas į valstybę, kurioje jis nuolat gyvena. Tuomet kompetentingos vietos valdžios institucijos gali nuspręsti, kur ir su kuo vaikas turėtų gyventi. Konvencija taip pat siekiama užtikrinti teisės matytis su vaiku apsaugą.

Jeigu vienas iš tėvų vaiką pagrobia ES teritorijoje, tuomet vadinamuoju „Briuselio IIa reglamentu (Tarybos reglamentu Nr. 2201/2003) griežtai įpareigojama užtikrinti vaiko sugrąžinimą. Remiantis šiuo reglamentu, ES valstybės narės, į kurią vaikas neteisėtai išvežtas, teismai negali atsisakyti vykdyti įsakymo grąžinti vaiką į kilmės šalį.

Neseniai gauti duomenys rodo, kad reglamentas veikia – vaikų grobimo ginčai tarp ES valstybių narių sprendžiami daug veiksmingiau ir greičiau, visų pirma dėl to, kad pašalinta varžanti egzekvatūros procedūra. Todėl teismai per trumpesnį laikotarpį pripažįsta ir vykdo kitų valstybių narių sprendimus.

Pagrindiniai faktai

1980 m. konvencijos 38 straipsnio 4 pastraipoje nustatyta, kad konvencija bus taikoma tik santykiams tarp prisijungiančios valstybės ir tų Susitariančiųjų Valstybių, kurios pareikš pritariančios jos prisijungimui. Todėl Europos Sąjunga turi nuspręsti, ar pritarti Rusijos ir kitų valstybių prisijungimui.

Tarptautinio vaikų grobimo sritis priklauso išimtinei Europos Sąjungos išorės kompetencijai, todėl nuspręsti, ar ES valstybės narės turėtų pritarti kitų šalių prisijungimui prie 1980 m. konvencijos, reikėtų priimant Tarybos sprendimą.

2011 m. vasario mėn. Komisija pristatė ES darbotvarkę, kuria siekiama stiprinti vaiko teises praktiškai laikantis ES pagrindinių teisių chartijos principų.(IP/11/156). Darbotvarkėje numatyta keletas konkrečių veiksmų, kuriais ES gali prisidėti prie vaikų gerovės ir saugumo politikos, be kita ko, skatinti vaiko interesus atitinkantį teisingumą, geriau informuoti vaikus apie jų teises ir užtikrinti saugesnį internetą vaikams.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisija. Vaiko teisės

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel.+32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar