Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

EU suojelee lapsia tehokkaammin kansainvälisiltä lapsikaappauksilta

Bryssel 21. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään esittänyt, että EU hyväksyisi Venäjän ja seitsemän muun maan liittymisen kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen. Vuonna 1980 tehdyllä Haagin yleissopimuksella varmistetaan, että lapsi, jonka toinen vanhemmista on vienyt luvattomasti maasta, palautetaan pikaisesti asuinmaahansa. Lisäksi sopimuksella turvataan vanhempien tapaamisoikeudet. Vanhempien tekemät kansainväliset lapsikaappaukset koskettavat vuosittain useita tuhansia lapsia eri puolilla maailmaa. Komission ehdotuksella EU:n alueella asuvien lasten suojaa laajennetaan kahdeksaan uuteen maahan: Venäjä, Albania, Andorra, Armenia, Gabon, Marokko, Seychellit ja Singapore. Yleissopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 86 maata, mukaan luettuina kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Lapsikaappausten estäminen on olennainen osa EU:n ohjelmaa lapsen oikeuksien suojaamiseksi”, toteaa EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Hänen mukaansa EU:ssa on jo käytössä tiukat säännöt, joiden avulla varmistetaan, että kaapatut lapset palautetaan asuinvaltioonsa ja kiistat ratkaistaan nopeasti unionin sisällä. ”Hyväksymällä Venäjän ja muut maat EU:n sopimuspuoliksi kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen voimme varmistaa, että lapsia suojellaan yhtäläisesti myös unionin ulkopuolella”, Reding ilmoittaa.

Jos jompikumpi kaapatun lapsen vanhemmista on kotoisin EU:n ulkopuolelta, Haagin yleissopimusta sovelletaan vain siinä tapauksessa, että kyseisen vanhemman alkuperämaa on liittynyt yleissopimukseen. Euroopan komissio edistää aktiivisesti yleissopimukseen liittymistä kansainvälisellä tasolla, jotta EU:n alueella asuvat lapset saisivat paremman suojan maailmanlaajuisesti.

Monenvälisellä sopimuksella ei pyritä ratkaisemaan lapsen huoltoa koskevia asioita. Sen sijaan sopimus tarjoaa menettelyn, jonka avulla kaapattu lapsi saadaan palautettua nopeasti kotimaahansa. Sen jälkeen kun lapsi on palautettu asuinvaltioonsa, paikallisviranomaiset päättävät, missä valtiossa ja kumman vanhemman kanssa lapsen olisi jatkossa asuttava. Yleissopimuksella pyritään myös turvaamaan tapaamisoikeudet.

Jos jompikumpi vanhempi kaappaa lapsen EU:n sisällä, sovelletaan ns. Bryssel II a ‑asetusta (neuvoston asetus N:o 2201/2003), jossa määritetään tiukat velvoitteet lapsen palauttamisen varmistamiseksi. Asetuksen mukaan sen jäsenvaltion tuomioistuimet, johon lapsi on viety luvattomasti, eivät voi kieltäytyä palauttamasta lasta hänen kotijäsenvaltioonsa.

Tuoreiden tietojen perusteella asetus näyttää toimivan hyvin: yleisesti ottaen jäsenvaltioiden väliset lapsikaappaukset ratkaistaan aiempaa tehokkaammin ja nopeammin erityisesti sen ansiosta, että vaivalloinen eksekvatuurimenettely on poistettu. Tuomioistuinten on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot ja pantava ne täytäntöön aiempaa lyhyemmässä ajassa.

Tausta

Vuoden 1980 yleissopimuksen 38 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yleissopimusta sovelletaan vain liittyjävaltion ja sellaisten sopimusvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä liittymisen. Sen vuoksi Euroopan unionin on päätettävä, hyväksyykö se Venäjän ja muiden maiden liittymisen.

Koska Euroopan unionilla on yksinomainen ulkoinen toimivalta kansainvälisten lapsikaappausten osalta, on päätös siitä, hyväksyykö EU jäsenvaltioidensa välityksellä näiden maiden liittymisen vuoden 1980 yleissopimukseen, tehtävä neuvoston päätöksellä.

Komissio esitti helmikuussa 2011 EU:n toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lujittaa lapsen oikeuksia panemalla unionin perusoikeuskirjan periaatteet täytäntöön käytännössä (IP/11/156). Siinä esitetään useita käytännön toimia, joiden avulla EU voi tuoda lisäarvoa lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseen: edistämällä lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä, kertomalla lapsille heidän oikeuksistaan ja tekemällä internetistä turvallinen lapsille.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopan komissio – lapsen oikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar