Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL tugevdab kaitset rahvusvahelise lapseröövi vastu

Brüssel, 21. detsember 2011 – Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et EL kiidaks heaks Venemaa ja veel seitsme riigi ühinemise lapseröövi rahvusvahelise konventsiooniga. 1980. aasta Haagi konventsiooniga on tagatud lapse viivitamatu tagasitoomine tema alalisse elukohariiki juhul, kui üks vanematest ta röövib; samuti kaitstakse konventsiooniga vanema õigust suhelda lapsega. Igal aastal tabavad vanemate sooritatud rahvusvahelised lapseröövid mitutsadat tuhandet last, mistõttu tegu on üleilmse probleemiga. Sisuliselt aitab tänane ettepanek ELis elavaid lapsi kaitsta veel kaheksas riigis: Venemaal, Albaanias, Andorras, Armeenias, Gabonis, Marokos, Seišellidel ja Singapuris. Praeguseks on konventsiooni ratifitseerinud 86 riiki, sealhulgas kõik ELi liikmesriigid.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul moodustab lapseröövide ärahoidmine olulise osa ELi lapse õiguste tegevuskavast. „Selleks et kindlustada röövitud laste tagasitoomine ja nendega seotud vaidluste kiire lahendamine ELi piires, on meil juba tõhusad eeskirjad. Kiites heaks Venemaa ja teiste nimetatud riikide ühinemise selle rahvusvahelise konventsiooniga, tagame oma lastele samasuguse kaitse ühtlasi ülejäänud maailmas.”

Juhul kui lapse röövinud vanem on pärit väljastpoolt ELi, kohaldatakse Haagi konventsiooni ainult juhul, kui vanem on konventsioonis osaleva riigi kodanik. Kuna kõik ELi liikmesriigid on konventsiooniga juba ühinenud, tegutseb Euroopa Komisjon aktiivselt selle nimel, et konventsiooniga ühineksid ka ülejäänud riigid, mis tagaks ühtlasi ELi lastele ulatuslikuma kaitse mujal maailmas.

Kõnealuse mitmepoolse lepingu eesmärk ei ole otsustada, kellel on lapse suhtes eestkosteõigus, vaid näha ette menetlus röövitud lapse viivitamatuks tagasitoomiseks tema elukohariiki. Selle üle, kus ja kelle juures laps peaks elama, otsustavad hiljem lapse elukohajärgsed asutused. Teine konventsiooni eesmärk on tagada suhtlusõiguse kaitsmine.

Kui vanem viib röövitud lapse teise ELi liikmesriiki, tuleb laps määruse Brüssel IIa (nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/2003) alusel tingimata toimetada tagasi tema elukohariiki. Selle määruse kohaselt ei saa selle riigi kohtud, kuhu röövitud laps on viidud, keelduda täitmast korraldust lapse tagasitoomiseks päritoluriiki.

Värsked andmed näitavad, et määrus toimib hästi, sest lapserööviga seotud vaidluste lahendamine eri liikmesriikide vahel on üldjuhul muutunud palju tõhusamaks ja kiiremaks, eelkõige tänu sellele, et on kaotatud tülikas menetlus välisriigi kohtuotsuse täitmise taotlemiseks. See tähendab, et kohtutel kulub teise liikmesriigi kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmiseks vähem aega.

Taustteave

1980. aasta konventsiooni artikli 38 neljandas lõigus on sätestatud, et konventsiooni kohaldatakse ühineva riigi ja nende juba konventsiooniga ühinenud riikide vahel, kes kiidavad tema ühinemise heaks. Seega peab Euroopa Liit otsustama, kas ta kiidab heaks Venemaa ja teiste nimetatud riikide ühinemise konventsiooniga.

Kuna rahvusvahelise lapseröövi küsimus kuulub Euroopa Liidu ainuvälispädevusse, tuleb otsus selle kohta, kas EL peaks kiitma liikmesriikide kaudu heaks teatava riigi ühinemise 1980. aasta konventsiooniga, vastu võtta nõukogu otsuse kujul.

2011. aasta veebruaris esitas komisjon ELi tegevuskava, mis käsitleb lapse õiguste tõhusamat kaitsmist ELi põhiõiguste harta põhimõtete tegeliku rakendamise kaudu (IP/11/156). Selles on esitatud rida meetmeid, kus EL saab pakkuda lisaväärtust laste heaolu ja turvalisusega seotud poliitikale, sealhulgas edendades lapsesõbralikku õigusemõistmist, lastele nende õiguste paremat tutvustamist ja interneti muutmist laste jaoks turvalisemaks.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni veebileht lapse õiguste kohta:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar