Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Børn i EU bliver yderligere beskyttet mod international bortførelse

Bruxelles, den 21. december 2011 – Europa-Kommissionen har i dag foreslået, at EU accepterer Rusland og syv andre lande som parter i en international konvention, der skal forebygge barnebortførelser. Haagerkonventionen fra 1980 sikrer, at børn, der er blevet ulovligt bortført af en forælder, hurtigt vender tilbage til deres sædvanlige opholdssted, og den beskytter forældrenes samværsret. Problemet med, at en forælder bortfører et barn til udlandet, er globalt og berører flere tusinde børn hvert år. Med dagens skridt udvides beskyttelsen af børn i EU til otte nye lande: Rusland, Albanien, Andorra, Armenien, Gabon, Marokko, Seychellerne og Singapore. Til dato har 86 lande ratificeret konventionen, herunder alle landene i EU.

"Forebyggelse af barnebortførelser er en væsentlig del af EU's dagsorden for børns rettigheder", sagde næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Vi har allerede i EU strenge regler til at sikre, at bortførte børn kan vende tilbage, og at tvister kan bilægges hurtigt. Ved at hilse Rusland og andre EU-parter velkommen i denne internationale aftale, kan vi sikre, at børn også nyder lige så god beskyttelse på globalt plan."

Hvis en af forældrene i en barnebortførelsessag ikke kommer fra EU, finder Haagerkonventionen kun anvendelse, hvis denne forælders oprindelsesland er medlem af konventionen. Alle EU's medlemsstater er parter i konventionen, og Europa-Kommissionen opfordrer på internationalt plan aktivt til medlemskab af konventionen, så børn i EU kan nyde større beskyttelse på verdensplan.

Målet med den multilaterale aftale er ikke at afgøre sager om forældremyndighed, men den fastsætter en procedure, der sikrer, at et bortført barn hurtigt kan vende tilbage til hjemlandet. Når barnet er vendt tilbage, kan de lokale myndigheder træffe afgørelse om, hvor og med hvem barnet skal bo. Konventionen er også udformet med henblik på at sikre beskyttelse af samværsretten.

I tilfælde, hvor en forælder bortfører et barn i EU, er der med den såkaldte Bruxelles IIa-forordning (Rådets forordning nr. 2201/2003) opstillet strenge forpligtelser for at sikre, at barnet vender tilbage. I henhold til forordningen kan domstolene i en EU-medlemsstat, hvortil barnet er blevet bortført, ikke afslå en ordre om at tilbagegive barnet til dets oprindelige medlemsstat.

Det fremgår af data, der er indsamlet for nylig, at forordningen virker. Generelt løses sager om barnebortførelser mellem EU-medlemsstaterne langt mere effektivt og hurtigere, hvilket navnlig skyldes afskaffelsen af den omstændelige fuldbyrdelsesprocedure. Dette betyder, at det tager kortere tid for domstolene at anerkende og fuldbyrde retsafgørelser, der er truffet i en anden medlemsstat.

Baggrund

Artikel 38, stk. 4, i konventionen fra 1980 fastsætter, at konventionen finder anvendelse mellem det land, der tiltræder konventionen, og de kontraherende stater, der erklærer, at de accepterer tiltrædelsen. Derfor skal Den Europæiske Union træffe afgørelse om, hvorvidt den accepterer Ruslands og andre landes tiltrædelse.

Da spørgsmål vedrørende barnebortførelse falder ind under Den Europæiske Unions eksterne enekompetence, træffer Rådet afgørelse om, hvorvidt EU via medlemsstaterne bør acceptere andre landes tiltrædelse af konventionen fra 1980.

I februar 2011 fremlagde Europa-Kommissionen EU's dagsorden for, hvordan børns rettigheder kan styrkes ved at virkeliggøre principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (IP/11/156). Dagsordenen indeholder en række konkrete initiativer, hvor EU kan tilføre politikker vedrørende børns trivsel og sikkerhed en merværdi. Det drejer sig om at fremme børnevenlig retspleje, oplyse børn bedre om deres rettigheder og gøre internettet sikrere for børn og unge.

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europa-Kommissionen – Børns rettigheder

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar