Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen uppmanar europeiska försäkringsbranschen att se till att kvinnor och män behandlas lika när det gäller försäkringspremier

Bryssel den 22 december 2011 – Europeiska kommissionen har idag antagit riktlinjer som ska underlätta för försäkringsbranschen att införa könsneutrala premier, efter det att Europeiska unionens domstol fastställt att olika premier för män och kvinnor är könsdiskriminerande. I sin dom i målet Test-Achats den 1 mars 2011, gav domstolen försäkringsbolagen en frist till den 21 december 2012 att införa likabehandling av sina manliga och kvinnliga kunder i fråga om försäkringspremier och ersättningar (MEMO/11/123). Kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, Viviane Reding träffade försäkringsbolagen i september 2011 för att diskutera hur branschen bör ställa sig till domstolen dom (MEMO/11/624).

Efter samråd med nationella regeringar, försäkringsbolag och konsumentorganisationer har kommissionens nya riktlinjer tagit fasta på behovet av praktiska riktlinjer om vad domen innebär i praktiken. Riktlinjerna ska gynna både konsumenter och försäkringsbolag.

När domstolen beslutade i målet Test-Achats den 1 mars i år, lovade jag att kommissionen skulle hjälpa försäkringsbranschen och konsumenterna att anpassa sig till domen”, sade Viviane Reding. ”Genom att anta dessa riktlinjer ett helt år innan fristen för att följa domslutet går ut har vi levt upp till våra åtaganden. Det är nu upp till försäkringsbranschen att se till att det blir en smidig övergång till likabehandling av män och kvinnor när det gäller försäkringar. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka hur försäkringsbranschen tillämpar domslutet. Jag antar att försäkringsbolagen som övergår till en könsneutral prissättning kommer att ha en konkurrensfördel på den europeiska marknaden.”

Michel Barnier, EU-kommissionär för inre marknaden och tjänster säger:I försäkringsbranschen har man oroat sig för vilka konsekvenser ett sådant viktigt domslut får, i synnerhet när det är en tid då försäkringsbolagen liksom andra aktörer på finansmarknaden möter stora utmaningar. Jag tror att dessa riktlinjer kommer att vara ett stöd för branschen och hjälpa försäkringsbolagen att anpassa sina avtal och premier så att de i tid och fullt ut kan anpassa sig till domslutet. Detta kommer att gynna både branschen och försäkringstagare.”

Riktlinjerna som antas idag omfattar en rad frågor som uppkommit i de fördjupade samråden med medlemsstaterna och andra berörda parter. De klargör till exempel att domslutet endast gäller nya avtal, i synnerhet avtal som sluts från och med den 21 december 2012. De anger även specifika exempel på vad som anses vara ett ”nytt avtal” för att garantera en heltäckande tillämpning av de könsneutrala reglerna på unionsnivå från det datumet.

Dessutom tillhandahåller riktlinjerna exempel på könsrelaterad försäkringspraxis som är förenlig med principen om könsneutrala premier och förmåner, och därför inte påverkas av domslutet. Denna praxis är mycket mångfacetterad och sträcker sig från beräkningen av tekniska bestämmelser till prissättning på återförsäkring, medicinsk försäkring eller riktad marknadsföring.

Bakgrund

Effekterna av domslutet diskuterades den 20 juni med medlemsstater och andra berörda parter vid forumet Gender and Insurance som anordnades av kommissionen 2009. EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding träffade också ledarna för de europeiska försäkringsbolagen den 21 september.

Domslutet innebär inte att kvinnor alltid kommer att betala samma bilförsäkringspremier som män.

I dagens läge, betalar en noggrann ung manlig förare mer för bilförsäkringen bara därför att han är en man. Enligt domslutet, kan försäkringsbolagen inte längre utnyttja kön som en betydande riskfaktor för att motivera skillnader i enskildas premier. Men de premier som betalas av noggranna förare – män och kvinnor – kommer att fortsätta att sjunka med utgångspunkt i deras individuella körförmåga. Avgörandet påverkar inte användningen av andra legitima riskbedömningsfaktorer och priserna kommer även i fortsättningen att återspegla risker. Kön är en avgörande riskbedömningsfaktor för minst tre huvudsakliga produktkategorier: Fordonsförsäkring, livförsäkring/livräntor och privat sjukförsäkring.

För alla tre kategorier, är det sannolikt att en övergång till könsneutral prissättning kommer att få följder för premier och/eller förmåner på individuell nivå för män och kvinnor. Beroende på den berörda produkten kan premierna komma att höjas eller sänkas för vissa kategorier av konsumenter.

Försäkringsbranschen är konkurrenskraftig och innovativ. Den bör kunna göra dessa justeringar och erbjuda attraktiva könsneutrala produkter till konsumenter utan att detta på ett omotiverat sätt påverkar den allmänna prisnivån. Prissänkningar till följd av könsneutral prissättning bör överföras på konsumenterna med samma nivå av rättvisa som prisökningar.

Målet Test-Achats (C-236/09), som hänfördes av den belgiska författningsdomstolen, gäller könsdiskriminering i samband med prissättningen på försäkringsprodukter. Den 1 mars 2011, ogiltigförklarade domstolen från och med den 21 december 2012 ett undantag från EU:s lagstiftning om likabehandling som ger medlemsstaterna möjlighet att bibehålla differentiering mellan män och kvinnor i samband med enskilda personers premier och ersättningar.

Rådets direkt 2004/113/EG om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (som antogs enhälligt av EU: s ministerråd) förbjuder direkt och indirekt könsdiskriminering på områden utanför arbetsmarknaden.

Enligt artikel 5.1 ska medlemsstaterna ”se till att i alla nya kontrakt som ingås senast efter den 21 december 2007, användningen av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar i samband med försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster inte resulterar i att skillnader uppstår i enskilda personers premier och ersättningar.”

Innan domslutet, gav artikel 5.2 i direktivet medlemsstaterna rätt att göra undantag från den könsneutrala regeln med avseende på försäkringsavtal: ”Medlemsstaterna får besluta att före den 21 december 2007 tillåta proportionerliga skillnader i enskilda personers premier och ersättningar om användningen av kön är en avgörande faktor vid en riskbedömning som grundas på relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter. Berörda medlemsstater ska underrätta kommissionen och se till att korrekta uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras.”

Alla medlemsstater har använt sig av detta undantag för vissa eller alla försäkringsavtal. Belgisk lag innehåller ett undantag för livförsäkring i sin nationella lagstiftning. En tvist om huruvida Belgiens undantag är lagenligt har lett till domslutet i målet Test-achats.

Domstolen fann undantaget till den könsneutrala regeln i artikel 5.2 oförenligt med syftet med direktivet enligt artikel 5.1 och därför med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Domstolen fastställde följande:

”Artikel 5.2 i rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster är ogiltig, med verkan från och med den 21 december 2012.”

Närmare upplysningar finns på

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar