Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Smernice Evropske komisije za evropsko zavarovalniško industrijo, da se zagotovi enaka obravnava žensk in moških pri zavarovalnih premijah

Bruselj, 22. decembra 2011 – Evropska komisija je danes sprejela smernice, da bi zavarovalniški industriji pomagala pri izvajanju politike enakih cen za oba spola. Komisija je smernice sprejela po razsodbi Sodišča Evropske unije, da razlikovanje premij za moške in ženske pomeni diskriminacijo na podlagi spola. V sodbi v zadevi Test-Achats z dne 1. marca 2011 je Sodišče zavarovalnicam naložilo, da do 21. decembra 2012 glede zavarovalnih premij in dajatev uvedejo enako obravnavo za posamezne stranke ne glede na spol (MEMO/11/123). Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, Viviane Reding, se je septembra 2011 srečala z vodilnimi evropskimi zavarovalnicami v zvezi z načini prilagoditve industrije na sodbo sodišča (MEMO/11/624).

Komisija se je z novimi smernicami, oblikovanimi na podlagi posvetovanj z nacionalnimi vladami, zavarovalnicami in strankami, odzvala na potrebo po razlagi, kaj sodba sodišča pomeni v praksi. Smernice naj bi koristi prinesle tako strankam kot zavarovalnicam.

„Ko je Sodišče EU 1. marca 2011 izdalo sodbo v zadevi Test-Achats, sem obljubila, da bo Komisija zavarovalnicam in strankam pomagala pri prilagoditvi na nove razmere,“ je dejala podpredsednica Komisije Viviane Reding. „S sprejetjem teh smernic celo leto pred rokom za uskladitev s sodbo Sodišča je Komisija izpolnila svojo zavezo. Zdaj so na vrsti zavarovalnice, da zagotovijo nemoten prehod na popolnoma enako obravnavo moških in žensk v zavarovalništvu. Komisija bo pozorno spremljala, kako industrija izvaja sodbo Sodišča. Pričakujem, da bodo imele zavarovalnice, ki bodo prve uvedle enake pogoje za oba spola, konkurenčno prednost na evropskem trgu.“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier pa je dodal: „Zavarovalnice so bile nekoliko zaskrbljene glede učinkov in posledic te pomembne sodbe, zlasti v času, ko se zavarovalnice in drugi udeleženci na finančnih trgih srečujejo z velikimi izzivi. Menim, da bodo te smernice v pomoč industriji pri prilagajanju njihovih pogodb in premij ter zagotavljanju pravočasne in celovite skladnosti s sodbo. Od tega bodo imeli korist tako industrija kot imetniki zavarovanih polic.“

V danes sprejetih smernicah je zajeta vrsta vprašanj, ki so se pojavila v poglobljenih posvetovanjih z državami članicami in zainteresiranimi stranmi. Pojasnjujejo denimo, da se sodba nanaša samo na nove pogodbe, zlasti tiste, sklenjene od 21. decembra 2012 dalje. Vključujejo tudi konkretne primere, kaj se razume pod „novo pogodbo“, da se zagotovi polna uporaba pravila o enakih pogojih za oba spola na ravni EU od istega dne dalje.

Poleg tega smernice navajajo primere s spolom povezanih zavarovalnih praks, ki so združljive z načelom enakih premij in dajatev za oba spola in se zato s sodbo Test-Achats ne bodo spremenile. Te prakse so zelo različne, od izračuna tehničnih določb do oblikovanja cen za pozavarovalne storitve, zavarovanja zdravnikov ali ciljnega trženja.

Ozadje

Države članice in zainteresirane strani so o posledicah sodbe razpravljale 20. junija v okviru foruma o vprašanjih spola in zavarovalništvu, ki ga je Komisija vzpostavila leta 2009. Evropska komisarka Viviane Reding se je 21. septembra srečala tudi z vodilnimi predstavniki evropskih zavarovalnic.

Sodba v zadevi Test-Achats ne pomeni, da bodo ženske vedno plačevale enake premije za avtomobilsko zavarovanje kot moški.

Trenutno previden mladi voznik plačuje več za avtomobilsko zavarovanje le zato, ker je moški. V skladu s sodbo zavarovalnice ne bodo smele več uporabljati spola kot odločilnega dejavnika za oceno tveganja, s katerim bi upravičile razlike v individualnih premijah. Vendar se bodo premije, ki jih plačujejo previdni vozniki in voznice, še naprej zniževale glede na njihovo individualno vozniško obnašanje. Sodba ne vpliva na uporabo drugih legitimnih dejavnikov za oceno tveganja in cena bo še naprej odražala tveganje. Spol je odločilni dejavnik za oceno tveganja pri vsaj treh glavnih kategorijah zavarovalnih produktov: zavarovanje avtomobilske odgovornosti, življenjsko zavarovanje/anuitete in zasebno zdravstveno zavarovanje.

Pri vseh treh kategorijah bo prehod na oblikovanje enakih cen za oba spola verjetno vplival na premije in/ali dajatve na individualni ravni za moške in ženske. Premije bi se za nekatere kategorije potrošnikov lahko zvišale ali pa znižale, odvisno od zadevnega produkta.

Zavarovalniška industrija je konkurenčna in inovativna. Sposobna bi morala biti izpeljati te prilagoditve in potrošnikom ponuditi privlačne produkte ne glede na spol, in to brez neupravičenega vpliva na splošno raven cen. Znižanja cen, ki bi bila posledica oblikovanja enakih cen za oba spola, bi se morala prenesti na potrošnike v enako „pošteni“ meri kot zvišanja cen.

Zadeva Test-Achats (C-236/09), ki jo je predalo belgijsko ustavno sodišče, se je nanašala na diskriminacijo na podlagi spola pri oblikovanju cen zavarovanj. Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 1. marca 2011 za neveljavno z učinkom od 21. decembra 2012 razglasilo izjemo v zakonodaji EU glede enake obravnave, ki državam članicam omogoča, da pri oblikovanju individualnih premij in dajatev ohranijo razlikovanje med moškimi in ženskami.

Direktiva Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, ki jo je Svet ministrov EU sprejel soglasno, prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo na podlagi spola zunaj trga dela.

V skladu s členom 5(1) Direktive „države članice zagotovijo, da v nobeni novi pogodbi sklenjeni po 21. decembru 2007, uporaba spola kot faktorja pri izračunavanju premij in dajatev za namene zavarovanja in z njim povezanih finančnih storitev nima za posledico razlik v premijah in dajatvah oseb“.

Pred sodbo Sodišča je člen 5(2) Direktive državam članicam omogočal odstopanje od pravila o enakih pogojih za oba spola pri zavarovalnih pogodbah: „Države članice se lahko odločijo do 21. decembra 2007 dovoliti sorazmerne razlike v premijah in dajatvah oseb, kadar se spol, na podlagi ustreznih in točnih aktuarskih in statističnih podatkov, uporablja kot odločilni faktor pri oceni tveganja. Zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo in zagotovijo redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih za uporabo spola kot odločilnega aktuarskega faktorja.“

Vse države članice so to odstopanje uporabile za nekatere ali vse zavarovalne pogodbe. Belgijska nacionalna zakonodaja vključuje tudi odstopanje za življenjsko zavarovanje. Posledica spora o zakonitosti belgijskega odstopanja je bila sodba Sodišča v zadevi Test-Achats.

Po mnenju Sodišča je izjema od pravila o enakih pogojih za oba spola v členu 5(2) nezdružljiva z namenom Direktive, določenim v členu 5(1), in zato tudi z Listino EU o temeljnih pravicah. Sodišče je razsodilo:

„Člen 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi je neveljaven z učinkom od 21. decembra 2012.“

Več informacij:

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar