Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia vydáva usmernenia pre poisťovne v EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami pri stanovovaní výšky poistného

Brusel 22. decembra 2011 – Európska komisia dnes prijala pokyny, ktoré sektoru poisťovníctva pomôžu pri uplatňovaní jednotných cien pre obe pohlavia. Komisia takto reaguje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého rôzne výšky poistného pre mužov a ženy predstavujú diskrimináciu na základe pohlavia. Vo svojom rozsudku vo veci Test-Achats z 1. marca 2011 dal Súdny dvor poistiteľom do 21. decembra 2012 lehotu na zosúladenie so zásadou rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o výšku poistného a poistného plnenia (MEMO/11/123). Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová sa v septembri 2011 stretla s poprednými zástupcami poisťovníctva v EÚ a diskutovala s nimi o úpravách, ktoré by sa mali v tomto sektore v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vykonať (MEMO/11/624).

Nové usmernenia Komisie prichádzajú po konzultáciách s národnými vládami, poisťovateľmi a spotrebiteľmi a reagujú na potrebu praktických usmernení, ktorá je dôsledkom rozsudku vo veci Test-Achats. Ich cieľom je priniesť výhody tak spotrebiteľom, ako aj poisťovacím spoločnostiam.

„Keď Súdny dvor vydal 1. marca tohto roku rozsudok vo veci Test-Achats, sľúbila som, že Komisia poisťovniam a spotrebiteľom pomôže prispôsobiť sa tomuto rozsudku,“ vyhlásila komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová. „Prijatím týchto usmernení celý rok pred uplynutím lehoty stanovenej na zabezpečenie súladu s rozsudkom Súdneho dvora sme splnili náš záväzok. Teraz prináleží poisťovníckemu sektoru zabezpečiť plynulý prechod k úplne rovnakému zaobchádzaniu s mužmi a ženami v oblasti poistenia. Komisia bude ostražito sledovať, ako tento sektor vykonáva rozsudok Súdneho dvora. Očakávam, že poisťovatelia, ktorí ako prví prejdú na jednotné sadzby pre obe pohlavia, získajú na európskom trhu konkurenčnú výhodu.“

Komisár EÚ pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Poisťovatelia vyjadrili určité obavy v súvislosti s vplyvom a dôsledkami tohto dôležitého rozsudku, najmä teraz, keď musia tak ako všetci ostatní účastníci finančného trhu čeliť veľkým výzvam. Som presvedčený, že tieto usmernenia budú pre poisťovacie spoločnosti užitočné a pomôžu im pri úprave ich zmlúv a výšky poistného tak, aby v stanovenej lehote úplne vyhoveli rozsudku. To bude prínosom pre poisťovateľov aj pre poistencov.“

Dnes prijaté usmernenia sa vzťahujú na celý rad otázok, ktoré vyplynuli z podrobných konzultácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Napríklad upresňujú, že rozsudok sa uplatňuje len na nové zmluvy, najmä na zmluvy uzavreté po 21. decembri 2012. Tiež sa v nich uvádzajú konkrétne príklady na objasnenie pojmu „nová zmluva“ s cieľom zabezpečiť komplexné uplatňovanie jednotných pravidiel pre obe pohlavia na úrovni EÚ od rovnakého dátumu.

Okrem toho sa v usmerneniach uvádzajú príklady z poisťovníckej praxe súvisiace s rozlišovaním medzi mužmi a ženami, ktoré sú zlučiteľné so zásadou jednotnej výšky poistného a poistného plnenia pre obe pohlavia a ktoré sa teda nemusia meniť v dôsledku rozsudku Test-Achats. Tieto praktiky sú veľmi rozmanité, od výpočtu poistných rezerv po stanovenie sadzby opätovného poistenia, poistenie zdravotníkov alebo cielený marketing.

Súvislosti

Členské štáty a zainteresované strany diskutovali 20. júna o dôsledkoch rozsudku na fóre pre otázky pohlavia a poistenia (Forum on Gender and Insurance), ktoré Komisia zriadila v roku 2009. Dňa 21. septembra sa európska komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová stretla s vedúcimi predstaviteľmi európskych poisťovní.

Rozsudok vo veci Test-Achats neznamená, že ženy budú vždy platiť rovnako vysoké poistné pri poistení vozidla ako muži.

V súčasnosti platí opatrný mladý vodič mužského pohlavia vyššie poistné za auto len preto, lebo je muž. Podľa rozsudku poistitelia už nemôžu používať pohlavie ako rozhodujúci rizikový faktor na odôvodnenie rozdielov v poistnom pri jednotlivých poistencoch. Poistné pre opatrných vodičov – mužov a žien – sa však bude znižovať na základe ich individuálneho spôsobu jazdenia. Rozsudok sa nevzťahuje na používanie iných legitímnych faktorov rizikovosti a vo výške poistného sa bude naďalej odrážať príslušné riziko. Pohlavie je rozhodujúcim faktorom rizikovosti pri minimálne troch produktových kategóriách: pri poistení motorových vozidiel, životnom poistení a doživotnej rente a súkromnom zdravotnom poistení.

Vo všetkých troch kategóriách je pravdepodobné, že prechod na jednotné ceny pre obe pohlavia bude mať vplyv na výšku poistného a/alebo poistného plnenia pre mužov a ženy na individuálnej úrovni. V závislosti od daného produktu môže pri určitých kategóriách spotrebiteľov dôjsť k zvýšeniu alebo zníženiu poistného.

Poisťovníctvo je konkurencieschopný a inovatívny sektor, ktorý by mal byť schopný vykonať tieto úpravy a ponúknuť spotrebiteľom atraktívne produkty jednotné pre obe pohlavia bez toho, aby to malo neopodstatnený dosah na celkovú cenovú úroveň. V záujme spravodlivosti by mali spotrebitelia pocítiť nielen zvýšenie, ale v rovnakej miere aj zníženie cien, ku ktorému v dôsledku jednotných cien pre obe pohlavia dôjde.

Vec Test-Achats (C-236/09), ktorá bola predložená belgickým ústavným súdom, sa týkala diskriminácie na základe pohlavia pri určovaní cien poistenia. Dňa 1. marca 2011 Súdny dvor Európskej únie vyhlásil s účinnosťou od 21. decembra 2012 za neplatnú výnimku v právnych predpisoch EÚ o rovnakom zaobchádzaní, ktorá členským štátom umožňuje zachovať rozlišovanie medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o individuálnu výšku poistného a poistného plnenia.

V smernici Rady 2004/113/ES o rovnakom zaobchádzaní medzi mužmi a ženami v súvislosti s prístupom k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (jednomyseľne prijatej Radou ministrov EÚ) sa zakazuje akákoľvek priama alebo nepriama diskriminácia na základe pohlavia v oblastiach mimo trhu práce.

V článku 5 ods. 1 smernice sa uvádza, že „Členské štáty zabezpečia, aby vo všetkých nových zmluvách uzavretých najneskôr po 21. decembri 2007 nemalo použitie pohlavia ako faktora pre výpočet príspevkov a dávok za následok rozdiely v príspevkoch a dávkach jednotlivcov.“

Pred vyhlásením rozsudku Test-Achats sa článkom 5 ods. 2 smernice umožňovalo členským štátom odchýliť sa od jednotných pravidiel pre obe pohlavia v oblasti poistných zmlúv: „Členské štáty môžu pred 21. decembrom 2007 rozhodnúť o povolení primeraných rozdielov v prémiách a zľavách jednotlivcov, keď je použitie pohlavia ako určujúceho faktora pri hodnotení rizika na základe príslušných a presných poistno-matematických a štatistických údajov. Dotknuté členské štáty informujú Komisiu a zabezpečia, aby sa zhromažďovali, uverejňovali a pravidelne aktualizovali presné údaje, ktoré sa týkajú použitia pohlavia ako určujúceho poistno-matematického faktora.“

Všetky členské štáty používali túto výnimku pre niektoré alebo pre všetky poistné zmluvy. Belgické vnútroštátne právne predpisy obsahujú tiež výnimku v oblasti životného poistenia. Práve spor o zákonnosti tejto belgickej výnimky viedol k rozsudku Súdneho dvora vo veci Test-Achats.

Súdny dvor považuje výnimku z jednotných pravidiel pre obe pohlavia stanovenú v článku 5 ods. 2 za nezlučiteľnú s účelom smernice definovaným v článku 5 ods. 1, a teda aj s Chartou základných práv EÚ. Súdny dvor rozhodol takto:

„Článok 5 ods. 2 smernice Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu je neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012.“

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar