Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija izstrādā vadlīnijas Eiropas apdrošināšanas nozarei, lai novērstu dzimumu diskrimināciju apdrošināšanas prēmijās

Briselē, 2011. gada 22. decembrī. Eiropas Komisija šodien pieņēma vadlīnijas, lai palīdzētu apdrošināšanas nozarei noteikt no dzimuma neatkarīgas cenas pēc tam, kad Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka prēmiju atšķirības vīriešiem un sievietēm ir dzimumu diskriminācija. Tiesa 2011. gada 1. marta nolēmumā Test-Achats lietā noteica, ka apdrošinātājiem līdz 2012. gada 21. decembrim ir jānodrošina vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz apdrošināšanas prēmijām un atlīdzībām (MEMO/11/123). ES Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga 2011. gada septembrī tikās ar ES vadošajiem apdrošinātājiem, lai apspriestu nozares pielāgošanu Tiesas nolēmumam (MEMO/11/624).

Pēc apspriedēm ar valstu valdībām, apdrošinātājiem un klientiem Komisija ir izstrādājusi nepieciešamās praktiskās vadlīnijas par nolēmuma ietekmi. Šo vadlīniju mērķis ir dot labumu gan klientiem, gan apdrošināšanas sabiedrībām.

"Kad Tiesa šā gada 1. martā pieņēma lēmumu Test-Achats lietā, es apsolīju, ka Komisija palīdzēs apdrošinātājiem un klientiem pielāgoties nolēmumam," teica ES tiesiskuma komisāre un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. "Pieņemot šīs vadlīnijas veselu gadu pirms tiesas nolēmuma īstenošanas termiņa, mēs esam izpildījuši savu apņemšanos. Tagad apdrošināšanas nozare ir atbildīga par to, lai notiktu raita pāreja uz pilnībā vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm apdrošināšanā. Komisija uzmanīgi sekos tam, kā nozare īsteno Tiesas nolēmumu. Paredzu, ka apdrošinātājiem, kas pirmie pāries uz vienādotiem tarifiem, būs konkurences priekšrocības Eiropas tirgū."

ES iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: "Apdrošinātāju vidū bija zināmas bažas par šī svarīgā sprieduma ietekmi un sekmēm, jo īpaši šobrīd, kad apdrošinātājiem tāpat kā citiem finanšu tirgus dalībniekiem ir jārisina nopietnas problēmas. Es uzskatu, ka šīs vadlīnijas būs noderīgas nozarei un palīdzēs tai pielāgot līgumus un prēmijas, lai spriedums būtu ievērots laicīgi un pilnībā. Tas būs izdevīgi gan nozarei, gan apdrošinājuma ņēmējiem."

Šodien pieņemtās vadlīnijas aptver plašu jautājumu klāstu, kas tika skatīti padziļinātās apspriedēs ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. Piemēram, tajās ir precizēts, ka nolēmums attiecas tikai uz jauniem līgumiem, t.i., līgumiem, kas noslēgti pēc 2012. gada 21. decembra. Tajās arī ir sniegti konkrēti piemēri, ko uzskata par "jaunu līgumu", lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzības noteikuma vispārēju piemērošanu ES līmenī no viena un tā paša datuma.

Turklāt vadlīnijās ir sniegti piemēri tādai apdrošinātāju praksei, kas ir saderīga ar dzimumu vienlīdzības principu prēmijās un atlīdzībās un kuru tādējādi Test-Achats nolēmums neietekmēs. Šāda prakse ietver ļoti dažādus aspektus – tehnisko rezervju aprēķinus, pārapdrošināšanas cenas, medicīnisko risku parakstīšanu un mērķtiecīgu marketingu.

Pamatinformācija

Dalībvalstis un ieinteresētās personas 20. jūnijā apsprieda nolēmuma ietekmi Dzimumu un apdrošināšanas forumā, ko Komisija izveidoja 2009. gadā. Eiropas tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga tikās arī ar Eiropas apdrošināšanas sabiedrību vadītājiem 21. septembrī.

Test-Achats nolēmums nenozīmē, ka sievietes par automašīnas apdrošināšanu vienmēr maksās to pašu prēmiju, ko vīrieši.

Šobrīd piesardzīgs jauns vīrietis autobraucējs maksā par automašīnas apdrošināšanu vairāk tāpēc, ka ir vīrietis. Saskaņā ar nolēmumu apdrošinātāji vairs nevar izmantot dzimumu kā noteicošo riska faktoru, lai attaisnotu atšķirības personu prēmijās. Piesardzīgu braucēju – vīriešu un sieviešu – prēmijas turpinās samazināties, pamatojoties uz viņu kā autobraucēju uzvedību. Nolēmums neietekmē arī citu leģitīmu riska novērtēšanas faktoru izmantošanu, un cena arī turpmāk turpinās atspoguļot risku. Dzimums ir noteicošais riska novērtēšanas faktors vismaz trijās galvenajās kategorijās: transportlīdzekļu apdrošināšana, dzīvības apdrošināšana/pensijas un privātā veselības apdrošināšana.

Paredzams, ka visās trijās kategorijās pāreja uz vienādu cenu aprēķinu abiem dzimumiem ietekmēs prēmijas un/vai atlīdzības individuālā līmenī vīriešiem un sievietēm. Atkarībā no konkrētā produkta prēmijas atsevišķām klientu kategorijām var palielināties vai samazināties.

Apdrošināšanas nozarei ir raksturīga augsta konkurence un inovācija. Tai vajadzētu spēt pielāgoties un piedāvāt pievilcīgākus produktus, kas ir vienādi abiem dzimumiem, bez nepamatotas ietekmes uz vispārējo cenu līmeni. Cenu samazinājumi no vienādotajiem cenu aprēķiniem būtu jāattiecina uz klientiem tikpat godīgi kā cenu palielinājumi.

Test-Achats lietā (C-236/09), uz kuru atsaucās Beļģijas Konstitucionālā tiesa, ir skatīta dzimumu diskriminācija apdrošināšanas cenu aprēķinos. Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 1. martā pasludināja par spēkā neesošu no 2012. gada 21. decembra izņēmumu no ES vienlīdzīgas attieksmes tiesību aktiem, ar kuru dalībvalstīm ir atļauts saglabāt prēmiju un atlīdzību atšķirības individuālā līmenī starp vīriešiem un sievietēm.

Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (vienbalsīgi pieņemta ES Ministru padomē), aizliedz tiešu un netiešu dzimumu diskrimināciju jomās, kas neskar darba tirgu.

Direktīvas 5. panta 1. punktā ir teikts, ka "Dalībvalstis nodrošina, lai visos jaunajos līgumos, kas noslēgti vēlākais pēc 2007. gada 21. decembra, dzimuma kā faktora izmantošana prēmiju un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanai apdrošināšanas un saistītu finanšu pakalpojumu jomā neradītu atšķirības indivīdu prēmijās un apdrošināšanas izmaksās".

Pirms nolēmuma direktīvas 5. panta 2. punkts deva dalībvalstīm tiesības attiecībā uz apdrošināšanas līguma atkāpties no dzimumu vienlīdzības noteikuma. Tas paredz, ka dalībvalstis pirms 2007. gada 21. decembra var lemt par pieļaujamajām samērīgajām atšķirībām indivīdu prēmiju un apdrošināšanas izmaksu aprēķināšanā gadījumos, kad dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana riska novērtēšanā balstās uz atbilstošiem un precīziem aktuālajiem un statistikas datiem. Tajā arī teikts, ka attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju un nodrošina, lai precīzie dati, kas attiecas uz dzimuma kā noteicošā faktora izmantošanu, tiktu apkopoti, publicēti un regulāri atjaunināti.

Šo atkāpi dažu veidu vai visos apdrošināšanas līgumos ir izmantojušas visas dalībvalstis. Beļģijas tiesību aktos ir iekļauta atkāpe attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu. Eiropas Savienības Tiesas nolēmums Test-Achats lietā tika pieņemts pēc strīda par Beļģijas noteiktās atkāpes likumību.

Tiesa konstatēja, ka atkāpe no vienlīdzīgas attieksmes noteikuma direktīvas 5. panta 2. punktā nav saderīga ar direktīvas izvirzīto mērķi, kā tas noteikts 5. panta 1. punktā, un tādējādi nav saderīga ar ES Pamattiesību hartu. Tiesa nolēma:

"Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 5. panta 2. punkts nav spēkā no 2012. gada 21. decembra."

Papildinformācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar