Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija pateikia gaires Europos draudimo sektoriui, kaip užtikrinti, kad mokėdami draudimo įmokas moterys ir vyrai nebūtų diskriminuojami

Briuselis, 2011 m. gruodžio 22 d. Šiandien Europos Komisija priėmė gaires, kurios padės draudimo bendrovėms taikyti vienodą kainodarą abiejų lyčių asmenims. Jos priimtos Europos Sąjungos Teisingumo Teismui nusprendus, kad skirtingų draudimo įmokų vyrams ir moterims taikymas yra diskriminacija dėl lyties. 2011 m. kovo 1 d. sprendime Test-Achats Teisingumo Teismas draudikams nustatė terminą – 2012 m. gruodžio 21 d., iki kurio jie privalo pradėti laikytis vienodo požiūrio į individualius abiejų lyčių klientus jiems nustatydami draudimo įmokas ir išmokas (MEMO/11/123). Už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding 2011 m. rugsėjo mėn. susitiko su didžiausių ES draudimo bendrovių atstovais ir aptarė, kaip jie turėtų pritaikyti savo veiklą prie Teismo sprendimo (MEMO/11/624).

Po konsultacijų su nacionalinėmis vyriausybėmis, draudikais ir vartotojais naujosiose Komisijos gairėse atsižvelgiama į poreikį pateikti praktinių rekomendacijų, kaip laikytis sprendimo. Rengiant gaires buvo siekiama, kad jos būtų naudingos tiek vartotojams, tiek draudimo bendrovėms.

Kai šių metų kovo 1 d. Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą Test-Achats, pažadėjau, kad Komisija padės draudikams ir vartotojams jo laikytis, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Gairės priimtos likus daugiau nei metams iki termino, kai reikės laikytis Teismo sprendimo, taigi, pažadą ištesėjome. Dabar draudimo bendrovės turi užtikrinti, kad būtų sklandžiai pradedama laikytis visiškai vienodo požiūrio į vyrus ir moteris draudimo srityje. Komisija atidžiai stebės, kaip draudimo bendrovės įgyvendina Teismo sprendimą. Manau, kad tie draudikai, kurie pirmieji abiejų lyčių klientams pradės taikyti vienodus įkainius, įgys konkurencinį pranašumą Europos rinkoje.“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas ES Komisijos narys Michelis Barnieras sakė:Draudikai išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl šio svarbaus sprendimo poveikio ir pasekmių, visų pirma dabar, kai draudikams, kaip ir visiems kitiems finansinių paslaugų rinkos dalyviams, kyla didelių iššūkių. Tikiu, kad gairės bus naudingos draudimo bendrovėms ir padės joms atitinkamai pritaikyti draudimo sutartis ir įmokas, kad būtų laiku ir visiškai laikomasi sprendimo. Tai bus naudinga ir draudimo sektoriui, ir draudėjams.“

Šiandien priimtose gairėse nagrinėjami įvairūs klausimai, kilę po nuodugnių konsultacijų su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis. Pavyzdžiui, jose paaiškinama, kad sprendimas taikomas tik naujoms sutartims, būtent nuo 2012 m. gruodžio 21 d. sudarysimoms sutartims. Be to, jose pateikiama konkrečių pavyzdžių, kas laikoma nauja sutartimi, siekiant užtikrinti, kad vienodo požiūrio į abiejų lyčių asmenis taisyklė ES mastu būtų taikoma visapusiškai nuo tos pačios datos.

Be kita ko, gairėse pateikta pavyzdžių, kokia su lytimi susijusi draudimo praktika suderinama su vienodų įmokų ir išmokų abiejų lyčių asmenims principu ir todėl nebus keičiama dėl sprendimo Test-Achats. Ši praktika susijusi su labai skirtingais aspektais – nuo techninių nuostatų apskaičiavimo iki perdraudimo kainodaros, sveikatos draudimo ar tikslinės rinkodaros.

Pagrindiniai faktai

Sprendimo reikšmė su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis buvo aptarta birželio 20 d. Komisijos 2009 m. sukurtame Forume lyčių ir draudimo klausimais. Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding rugsėjo 21 d. taip pat susitiko su Europos draudimo bendrovių atstovais.

Tai, kad priimtas sprendimas Test-Achats, nereiškia, kad moterys visada mokės tokias pat automobilio draudimo įmokas kaip vyrai.

Atsargus jaunas vairuotojas už automobilio draudimą dabar moka daugiau tik todėl, kad yra vyras. Priėmus sprendimą draudikai nebegali naudoti lyties kaip lemiamo rizikos veiksnio, kad pateisintų skirtingas asmenų įmokas. Tačiau atsargių vairuotojų – tiek vyrų, tiek moterų – mokamos įmokos toliau mažės priklausomai nuo jų vairavimo būdo. Sprendimu neribojamas kitų teisėtų rizikos vertinimo veiksnių naudojimas, todėl kainose rizika ir toliau bus atspindima. Lytis yra lemiamas rizikos veiksnys bent trijų pagrindinių kategorijų produktuose: asmeninių automobilių draudime, gyvybės draudime / metinėje rentoje ir privačiame sveikatos draudime.

Panašu, kad perėjimas prie vienodos kainodaros abiejų lyčių asmenims turės pasekmių visų trijų kategorijų įmokoms ir (arba) išmokoms, kurios skaičiuojamos individualiems abiejų lyčių klientams. Priklausomai nuo konkretaus produkto, tam tikrų kategorijų vartotojams įmokos gali padidėti arba sumažėti.

Draudimo sektorius yra konkurencingas ir novatoriškas. Jis turėtų sugebėti pritaikyti savo veiklą ir vartotojams pasiūlyti patrauklių produktų, kurie sukurti laikantis vienodo požiūrio į abiejų lyčių asmenis, nepagrįstai nekeičiant bendro kainų lygio. Tiek mažinant, tiek didinant kainas vartotojams dėl vienodos kainodaros abiejų lyčių asmenims taikymo turėtų būti vadovaujamasi tokiais pačiais teisingumo principais.

Byla Test-Achats (C-236/09), kurią perdavė Belgijos Konstitucinis Teismas, susijusi su diskriminacija dėl lyties nustatant draudimo kainodarą. 2011 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė, kad ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose vienodą požiūrį į moteris ir vyrus, nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kuria leidžiama valstybėms narėms skirtingai vertinti vyrus ir moteris nustatant individualias įmokas ir išmokas, yra neteisėta nuo 2012 m. gruodžio 21 d.

Tarybos direktyvoje 2004/113/EB, įgyvendinančioje vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis (kurią vienbalsiai priėmė ES Ministrų Taryba), draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties su darbo rinka nesusijusiose srityse.

Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Valstybės narės užtikrina, kad visose naujose sutartyse, sudarytose ne vėliau kaip po 2007 m. gruodžio 21 d., dėl to, kad į lytį atsižvelgiama kaip į veiksnį apskaičiuojant įmokas bei išmokas draudimo ir susijusių finansinių paslaugų tikslais, neatsirastų asmenų įmokų ir išmokų skirtumų.“

Kol nebuvo priimtas Teismo sprendimas, direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje valstybėms narėms suteikta teisė nukrypti nuo vienodo požiūrio į abiejų lyčių asmenis taisyklės sudarant draudimo sutartis: „Valstybės narės gali nuspręsti iki 2007 m. gruodžio 21 d. leisti proporcingus asmenų įmokų ir išmokų skirtumus, jei lytis yra lemiamas veiksnys atliekant rizikos įvertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais bei statistiniais duomenimis. Atitinkamos valstybės narės informuoja apie tai Komisiją ir užtikrina, kad būtų parengti, paskelbti ir reguliariai atnaujinami tikslūs duomenys, susiję su lytimi kaip lemiamu aktuariniu veiksniu.“

Visos valstybės narės šią nukrypti leidžiančią nuostatą taikė kai kurioms arba visoms draudimo sutartims. Belgijos teisėje nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su gyvybės draudimu, įtraukta į nacionalinės teisės aktus. Ginčas dėl Belgijos nukrypti leidžiančios nuostatos teisėtumo baigėsi Teisingumo Teismo sprendimu Test-Achats.

Teismas nustatė, kad 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta nukrypti nuo vienodo požiūrio į abiejų lyčių asmenis taisyklės leidžianti nuostata neatitinka 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto direktyvos tikslo, taigi ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Teismas nusprendė, kad:

„2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, 5 straipsnio 2 dalis neteisėta nuo 2012 m. gruodžio 21 d.“

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar