Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio ohjeistaa eurooppalaisia vakuutusyhtiöitä nais- ja miesasiakkaiden yhdenvertaisessa kohtelussa

Bryssel 22. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään antanut suuntaviivat sukupuolineutraalista hinnoittelusta vakuutusalalla. Suuntaviivojen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, jonka mukaan miehiltä ja naisilta perittävien vakuutusmaksujen eroissa on kyse sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Tuomioistuin antoi 1. maaliskuuta 2011 päätöksensä ns. Test-Achats-asiassa. Päätöksessä asetettiin määräaika (21.12.2012), josta lähtien vakuutusyhtiöiden on kohdeltava mies- ja naisasiakkaita maksujen ja etuuksien osalta samanarvoisesti (MEMO/11/123). Oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding tapasi EU:n johtavia vakuutuksenantajia syyskuussa keskustellakseen siitä, miten alan olisi sovellettava tuomioistuimen päätöstä (MEMO/11/624).

Suuntaviivoja valmistellessaan komissio kuuli jäsenvaltioiden hallituksia, vakuutusyhtiöitä ja kuluttajia tavoitteenaan laatia ohjeet tuomioistuimen päätöksen käytännön seurauksista. Päätöksen julkistamisen jälkeen oikeuskomissaari Reding lupasi komission auttavan vakuutusyhtiöitä ja kuluttajia päätökseen mukautumisessa. Komissio aikoo myös valvoa sitä, miten ala soveltaa tuomioistuimen päätöstä. ”Antamalla nämä suuntaviivat vuosi ennen määräajan umpeutumista olemme nyt lunastaneet tämän lupauksen. Tästä eteenpäin on vakuutusyhtiöiden tehtävä huolehtia siitä, että siirtyminen sukupuolineutraaliin kohteluun tapahtuu sujuvasti. Uskoisin, että sukupuolineutraaliin hinnoitteluun ensimmäisenä siirtyvillä vakuutusyhtiöillä on kilpailuetu Euroopan markkinoilla”, Reding totesi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier on tietoinen siitä, että vakuutusyhtiöt ovat huolissaan päätöksen vaikutuksista ja seurauksista. Huoli on erityisen ajankohtainen nyt, kun kaikilla rahoitusalan toimijoilla on suuria ongelmia ratkottavanaan. ”Uskon, että suuntaviivojen avulla vakuutusyhtiöt pystyvät määräaikaan mennessä mukauttamaan sopimuksia ja maksuja päätöksen edellyttämällä tavalla”, Barnier vakuuttaa.

Suuntaviivoissa otetaan kantaa moniin kysymyksiin, jotka nousivat esiin jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa käydyissä yksityiskohtaisissa keskusteluissa. Niissä esimerkiksi selvennetään, että päätös koskee ainoastaan uusia vakuutussopimuksia eli 21. joulukuuta 2012 tai sen jälkeen tehtyjä sopimuksia, ja annetaan esimerkkejä siitä, milloin sopimus voidaan katsoa uudeksi. Tavoitteena on varmistaa, että sukupuolineutraaliuden sääntöä sovelletaan EU:n tasolla kattavasti tuosta ajankohdasta alkaen.

Suuntaviivoissa annetaan myös esimerkkejä sukupuoleen sidotuista vakuutusalan käytännöistä, jotka ovat maksujen ja etuuksien sukupuolineutraaliusperiaatteen mukaisia ja joihin Test-Achats-päätös ei siis vaikuta. Kyseiset käytännöt kattavat muun muassa teknisten yksityiskohtien laskutavan, jälleenvakuutushinnoittelun, terveystietojen käytön vakuutushakemuksen käsittelyssä ja kohdennetun markkinoinnin.

Tausta

Tuomioistuimen päätöksen vaikutuksista käytiin jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa keskustelua 20. kesäkuuta foorumilla, jonka komissio perusti vuonna 2009 tarkastelemaan sukupuolen vaikutusta vakuutukseen. Lisäksi oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding tapasi eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden johtohahmoja 21. syyskuuta.

Test-Achats-asiassa annettu päätös ei tarkoita sitä, että naisten ja miesten autovakuutusmaksu on aina samansuuruinen. Tällä hetkellä liikennesääntöjä tarkkaan noudattava nuori mieskuljettaja joutuu maksamaan autovakuutuksestaan enemmän kuin naiset. Päätöksen mukaan vakuutuksenantajat eivät voi enää käyttää sukupuolta määräävänä riskitekijänä ja siis perusteluna yksilöllisiin eroihin vakuutusmaksun suuruudessa. Sen sijaan liikennesääntöjä noudattavien niin mies- kuin naiskuljettajien vakuutusmaksut laskevat jatkossakin heidän yksilöllisen ajokäyttäytymisensä perusteella. Päätös ei rajoita muiden perusteltujen riskitekijöiden käyttöä, ja hinta puolestaan määräytyy riskien perusteella.

Sukupuoli on määräävä riskitekijä ainakin kolmessa vakuutustyypissä eli moottoriajoneuvovakuutuksissa, henki-/elinkorkovakuutuksissa ja yksityisissä sairasvakuutuksissa. Siirtyminen sukupuolineutraaliin hinnoitteluun vaikuttaa todennäköisesti niiden kaikkien maksuihin ja/tai etuuksiin yksilötasolla. Tuotteesta riippuen maksut voivat tiettyjen kuluttajaryhmien osalta nousta tai laskea.

Vakuutusala on kilpailukykyinen ja innovatiivinen, joten sen pitäisi pystyä mukautumaan päätökseen ja tarjoamaan kuluttajaa kiinnostavia tuotteita sukupuoleen katsomatta ja ilman, että kokonaishintataso muuttuu perusteettomasti. Sukupuolineutraalista hinnoittelusta johtuvat hinnanalennukset olisi siirrettävä kuluttajille samalla logiikalla kuin hinnankorotuksetkin.

Test-Achats-asiassa (C-236/09), jonka Belgian perustuslakituomioistuin siirsi unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, oli kyse sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä vakuutusten hinnoittelussa. Unionin tuomioistuin totesi 1. maaliskuuta 2011, että yhdenvertaista kohtelua koskevaan EU:n lainsäädäntöön sovellettava poikkeus, jonka nojalla jäsenvaltiot ovat voineet kohdella miehiä ja naisia eriarvoisesti vakuutusmaksujen ja etuuksien osalta, on 21. joulukuuta 2012 lukien pätemätön.

Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annettu neuvoston direktiivi 2004/113/EY (jonka EU:n ministerineuvosto antoi yksimielisesti) kieltää sukupuoleen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän (syrjintäkiellosta työmarkkinoilla säädetään erikseen). Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa viimeistään 21 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tehdyissä uusissa sopimuksissa sukupuolen käyttäminen vakuutuspalveluja ja niihin liittyviä rahoituspalveluja koskevien maksujen ja etuuksien laskennassa ei johda eroihin yksilöiden maksuissa ja etuuksissa.

Ennen päätöstä jäsenvaltioilla oli direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla oikeus poiketa sukupuolineutraaliuden säännöstä vakuutussopimuksissa: ”Jäsenvaltiot voivat ennen 21 päivää joulukuuta 2007 päättää sallia suhteelliset erot yksilöiden maksuissa ja etuuksissa, jos sukupuolen käyttäminen on määräävä tekijä asiaankuuluvien ja tarkkojen vakuutusmatemaattisten tietojen ja tilastotietojen perusteella tehtävässä riskinarvioinnissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ja varmistettava, että tarkat tiedot sukupuolen käytöstä määräävänä vakuutusmatemaattisena tekijänä kootaan, julkaistaan ja saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.”

Kaikki jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet tätä poikkeusta joko kaikissa tai joissakin vakuutuksissa. Belgian lainsäädännössä on henkivakuutuksia koskeva poikkeus. Riita kyseisen säännöksen laillisuudesta johti unionin tuomioistuimen päätökseen asiassa Test-Achats. Tuomioistuin katsoi, että 5 artiklan 2 kohdassa sallittu poikkeus sukupuolineutraaliuden sääntöön on ristiriidassa 5 artiklan 1 kohdassa esitetyn direktiivin tarkoituksen kanssa ja näin ollen EU:n perusoikeuskirjan kanssa. Tuomioistuin päätti asiassa näin: ”Miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 13.12.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY 5 artiklan 2 kohta on pätemätön 21.12.2012 lukien.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar