Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο για να εξασφαλιστεί η μη άσκηση διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα ασφάλιστρα

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλιστικό κλάδο να εφαρμόσει τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία τα διαφορετικά ασφάλιστρα για άνδρες και γυναίκες συνιστούν διάκριση λόγω φύλου. Στην απόφασή του στη υπόθεση Test-Achats της 1ης Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο όρισε ότι οι ασφαλιστές, το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με ισότιμο τρόπο τους πελάτες τους, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, σε ζητήματα ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών (MEMO/11/123). Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, είχε συνάντηση με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2011 για να συζητήσει πώς θα έπρεπε ο κλάδος να προσαρμοστεί στην απόφαση του Δικαστηρίου (MEMO/11/624).

Μετά τις διαβουλεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις, τους ασφαλιστές και τους πελάτες, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής ανταποκρίνονται στην ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης για τις επιπτώσεις της απόφασης. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

«Όταν το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Test-Achats την 1η Μαρτίου του 2011, είχα υποσχεθεί ότι η Επιτροπή θα βοηθούσε τους ασφαλιστές και τους καταναλωτές να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της απόφασης» δήλωσε η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης. «Με την έκδοση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ένα ολόκληρο χρόνο πριν από την προθεσμία συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου, τηρήσαμε την δέσμευσή μας. Εναπόκειται τώρα στον ασφαλιστικό κλάδο να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε απολύτως ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα ασφαλίσεων. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ο ασφαλιστικός κλάδος θα εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου. Πιστεύω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που εισάγουν πρώτες τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις φύλου θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά.»

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Michel Barnier δήλωσε: «Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στον ασφαλιστικό κλάδο όσον αφορά τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτής της σημαντικής απόφασης, ιδίως την περίοδο αυτή κατά την οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες όπως και οι άλλοι φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου είναι αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Πιστεύω ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα είναι χρήσιμες για τον ασφαλιστικό κλάδο και θα βοηθήσουν στη διαδικασία προσαρμογής των συμβολαίων και των ασφαλίστρων ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη συμμόρφωσή τους με την απόφαση. Αυτό θα είναι προς όφελος τόσο του κλάδου όσο και των ασφαλισμένων".

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σήμερα καλύπτουν μια σειρά θεμάτων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των διεξοδικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραδείγματος χάρη, διευκρινίζουν ότι η απόφαση ισχύει μόνο σε νέα συμβόλαια, και συγκεκριμένα εκείνα που συνάπτονται από την 21η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης παρέχονται συγκεκριμένα παραδείγματα του τι θεωρείται «νέο συμβόλαιο» για να εξασφαλιστεί μια συνολική εφαρμογή του ενιαίου κανόνα χωρίς διακρίσεις φύλου σε επίπεδο ΕΕ από την ίδια ημερομηνία.

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν παραδείγματα ασφαλιστικών πρακτικών που συνδέονται με το φύλο οι οποίες είναι συμβατές με την αρχή των ενιαίων ασφαλίστρων και παροχών χωρίς διακρίσεις φύλου, και που συνεπώς δεν θα αλλάξουν λόγω της απόφασης Test-Achats. Οι πρακτικές αυτές ποικίλλουν, από τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεματικών έως την τιμολόγηση της αντασφάλισης, την ιατρική ασφάλιση ή το στοχευμένο μάρκετινγκ.

Ιστορικό

Οι συνέπειες της απόφασης συζητήθηκαν στις 20 Ιουνίου με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη στο φόρουμ για τη συνιστώσα του φύλου στον τομέα των ασφαλίσεων που οργανώθηκε από την Επιτροπή το 2009. Η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης Viviane Reding συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση Test-Achats δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες θα πληρώνουν πάντοτε τα ίδια ασφάλιστρα αυτοκινήτου με τους άνδρες.

Τη στιγμή αυτή, ένας προσεκτικός νεαρός άνδρας οδηγός πληρώνει υψηλότερα ασφάλιστρα αυτοκινήτου απλώς και μόνο επειδή είναι άνδρας. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το φύλο ως καθοριστικό παράγοντα για να δικαιολογούν τις διαφορές στα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι. Πάντως, τα ασφάλιστρα των προσεκτικών οδηγών – ανδρών και γυναικών – θα εξακολουθήσουν να μειώνονται ανάλογα με την συγκεκριμένη συμπεριφορά οδήγησης των ασφαλισμένων. Η απόφαση δεν επηρεάζει τη χρήση άλλων νόμιμων παραγόντων αποτίμησης του κινδύνου και η τιμή θα εξακολουθήσει να είναι συνάρτηση του κινδύνου. Το φύλο είναι καθοριστικός παράγοντας αποτίμησης του κινδύνου για τουλάχιστον τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων: ασφάλειες αυτοκινήτων, ασφάλειες ζωής/ασφάλειες προσόδου και ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας.

Και στις τρεις κατηγορίες, είναι πιθανό ότι η μετάβαση σε μια τιμολόγηση ανεξαρτήτως φύλου θα έχει επιπτώσεις στα ασφάλιστρα και/ή στις παροχές σε ατομικό επίπεδο για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ανάλογα με το σχετικό προϊόν, τα ασφάλιστρα μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών.

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ανταγωνιστικός και καινοτόμος. Πιστεύω ότι είναι σε θέση να κάνει τις προσαρμογές αυτές και να προσφέρει στους καταναλωτές ελκυστικά προϊόντα που έχουν τιμολογηθεί χωρίς διακρίσεις φύλου και χωρίς αδικαιολόγητες επιπτώσεις στο συνολικό επίπεδο τιμών. Οι μειώσεις των τιμών που προκύπτουν από την τιμολόγηση ανεξαρτήτως φύλου θα πρέπει να μεταφερθούν στους καταναλωτές το ίδιο δίκαια όπως και οι αυξήσεις των τιμών.

Η υπόθεση Test-Achats (C-236/09), η οποία παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της ΕΕ από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου, αφορούσε την άσκηση διακρίσεων λόγω φύλου στην τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων. Την 1η Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξε ανίσχυρη από 21ης Δεκεμβρίου 2012 την παρέκκλιση από τη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης της ΕΕ η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών στον καθορισμό ασφαλίστρων και παροχών.

Η οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) απαγορεύει την άμεση και έμμεση άσκηση διακρίσεων λόγω φύλου εκτός της αγοράς εργασίας.

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας προβλέπει ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση του φύλου, σε όλα τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών για σκοπούς ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δεν οδηγεί σε διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών.»

Πριν από την απόφαση, το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας επέτρεπε στα κράτη μέλη παρέκκλιση από τον κανόνα για τη μη άσκηση διακρίσεων φύλου όσον αφορά τα συμβόλαια ασφαλίσεων: «Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007, να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων όταν η χρήση του φύλου είναι καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών και στατιστικών δεδομένων. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και εξασφαλίζουν τη συλλογή, δημοσίευση και τακτική ενημέρωση αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με τη χρήση του φύλου ως καθοριστικού αναλογιστικού συντελεστή.»

Όλα τα κράτη μέλη έκαναν χρήση της παρέκκλισης αυτής για ορισμένα ή όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Η βελγική νομοθεσία περιλαμβάνει παρέκκλιση για την ασφάλεια ζωής στην εθνική νομοθεσία. Η διαφωνία που υπήρξε σχετικά με τη νομιμότητα της παρέκκλισης του Βελγίου οδήγησε στην απόφαση Test-Achats του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εξαίρεση από τον κανόνα για τη μη άσκηση διακρίσεων φύλου του άρθρου 5 παράγραφος 2 ήταν ασυμβίβαστη με τον σκοπό της οδηγίας που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και, συνεπώς, με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι:

«Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών καθίσταται ανίσχυρο από 21ης Δεκεμβρίου 2012».

Για περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar