Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen vejleder forsikringssektoren i EU for at sikre, at mænd og kvinder ikke forskelsbehandles ved fastsættelsen af forsikringspræmier

Bruxelles, den 22. december 2011 – Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et sæt retningslinjer for at hjælpe forsikringssektoren med at gennemføre ikke-kønsrelateret fastsættelse af præmier, efter at Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at forskellige præmier for mænd og kvinder udgør forskelsbehandling på grund af køn. I sin afgørelse af 1. marts 2011 i Test-Achats-sagen fastslog Domstolen, at forsikringsselskaberne senest den 21. december 2012 skal sørge for, at mandlige og kvindelige kunder behandles ens med hensyn til præmier og ydelser (MEMO/11/123). Næstformand for Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender Viviane Reding mødtes i september 2011 med repræsentanter for EU's førende forsikringsselskaber for at drøfte, hvordan sektoren skal tilpasse sig til Domstolens afgørelse (MEMO/11/624).

Efter høring af de nationale regeringer, forsikringsselskaberne og forbrugerne har Kommissionen udarbejdet et nyt sæt retningslinjer, som opfylder behovet for praktisk vejledning om, hvad afgørelsen indebærer. Formålet er at hjælpe både forbrugerne og forsikringsselskaberne.

"Da Domstolen afsagde sin afgørelse i Test-Achats-sagen den 1. marts i år, lovede jeg, at Kommissionen ville hjælpe forsikringsselskaberne og forbrugerne med at tilpasse sig til afgørelsen", sagde næstformand i Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender Viviane Reding. "Ved at vedtage disse retningslinjer et helt år, før fristen for efterlevelse af Domstolens afgørelse udløber, har vi opfyldt vores løfte. Det er nu op til forsikringssektoren at sikre, at overgangen til fuld ligebehandling af mænd og kvinder på forsikringsområdet forløber gnidningsløst. Kommissionen vil følge nøje med i, hvordan sektoren gennemfører Domstolens afgørelse. Jeg forventer, at de forsikringsselskaber, som først indfører ikke-kønsrelaterede priser, vil have en konkurrencemæssig fordel på det europæiske marked."

EU-kommissær for det indre marked og tjenesteydelser Michel Barnier udtalte: "Forsikringsselskaberne har været bekymrede for, hvilke virkninger og konsekvenser denne vigtige dom ville få, specielt på et tidspunkt, hvor forsikringsselskaberne ligesom alle aktører på finansmarkederne står over for store udfordringer. Jeg forventer, at disse retningslinjer vil være en hjælp for sektoren og gøre det lettere for forsikringsselskaberne at tilpasse deres aftaler og præmier, så de efterlever dommen fuldt ud inden fristens udløb. Det vil både gavne forsikringssektoren og forsikringstagerne."

De retningslinjer, som er blevet vedtaget i dag, vedrører en række problemer, som kom frem under den tilbundsgående høring af medlemsstaterne og de berørte parter. For eksempel præciserer de, at afgørelsen kun gælder for nye kontrakter, og specielt for kontrakter, som indgås fra og med 21. december 2012. De giver også specifikke eksempler på, hvad der betragtes som en "ny kontrakt", for at sikre, at den ikke-kønsrelaterede regel anvendes fuldt ud fra samme dato.

Desuden indeholder retningslinjerne eksempler på kønsrelateret forsikringspraksis, som er forenelig med princippet om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser og derfor ikke vil blive ændret på grund af Test-Achats-afgørelsen. Der er tale om meget forskellige former for praksis, som bl.a. omfatter beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, indhentning af helbredsoplysninger og målrettet markedsføring.

Baggrund

Konsekvenserne af dommen blev den 20. juni drøftet med medlemsstaterne og de berørte parter i det forum om køn og forsikring, som Kommissionen oprettede i 2009. EU-kommissær for retlige anliggender Viviane Reding mødtes også med ledere fra en række europæiske forsikringsselskaber den 21. september.

Test-Achats-afgørelsen betyder ikke, at kvinder altid vil komme til at betale de samme bilforsikringspræmier som mænd.

På nuværende tidspunkt betaler en forsigtig ung mandlig bilist mere for sin bilforsikring, bare fordi han er en mand. Ifølge afgørelsen må forsikringsselskaberne ikke længere bruge køn som en afgørende faktor ved risikovurderingen til at retfærdiggøre forskelle i enkeltpersoners præmier. Men de præmier, som forsigtige bilister – såvel mænd som kvinder – betaler, vil fortsat blive nedsat på grundlag af deres individuelle køremåde. Afgørelsen påvirker ikke anvendelsen af andre legitime faktorer ved risikovurderingen, og prisen vil fortsat afspejle risikoen. Køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen for mindst tre vigtige produktkategorier, nemlig motorkøretøjsforsikring, livsforsikring/livrente og privat sygeforsikring.

I alle tre kategorier er det sandsynligt, at overgangen til ikke-kønsrelateret fastsættelse af præmier vil få indvirkning på præmierne og/eller ydelserne på individuelt plan for mænd og kvinder. Alt efter, hvilket produkt der er tale om, vil præmierne kunne stige eller falde for visse kategorier af forbrugere.

Forsikringssektoren er konkurrencepræget og innovativ. Den burde være i stand til at foretage disse justeringer og tilbyde kunderne attraktive ikke-kønsrelaterede produkter, uden at det har en uberettiget indvirkning på det samlede prisniveau. Prisnedsættelser som følge af ikke-kønsrelateret fastsættelse af præmier bør komme forbrugerne til gode på en lige så retfærdig måde som prisforhøjelser.

Test-Achats-sagen (C-236/09), som blev forelagt af den belgiske forfatningsdomstol, vedrørte forskelsbehandling i forbindelse med prissætning af forsikring. Den 1. marts 2011 fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at en undtagelse fra EU's lovgivning om ligebehandling, som gør det muligt for medlemsstaterne at opretholde en sondring mellem mænd og kvinder i forbindelse med enkeltpersoners præmier og ydelser, er ugyldig.

Rådets direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (som blev vedtaget med enstemmighed af EU's ministerråd) forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet.

I artikel 5, stk. 1, i direktivet hedder det, at "Medlemsstaterne skal sikre, at anvendelse af køn som en faktor ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser i alle nye kontrakter, der senest er indgået efter den 21. december 2007, ikke fører til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser."

Inden afgørelsen gav artikel 5, stk. 2, i direktivet medlemsstaterne ret til at fravige den ikke-kønsrelaterede regel med hensyn til forsikringsaftaler: "Medlemsstaterne kan inden den 21. december 2007 beslutte at tillade forholdsmæssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser, hvis anvendelsen af køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen, der er baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data. De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen og sikrer, at de nøjagtige data, der er relevante for anvendelse af køn som en afgørende aktuarmæssig faktor, indsamles, offentliggøres og ajourføres regelmæssigt."

Alle medlemsstaterne benyttede sig af denne undtagelse i forbindelse med visse eller alle forsikringsaftaler. Den belgiske lovgivning indeholder en undtagelse for livsforsikring. En tvist om lovligheden af Belgiens undtagelse førte til Domstolens afgørelse i Test-Achats-sagen.

Domstolen fastslog, at undtagelsen fra den ikke-kønsrelaterede regel i artikel 5, stk. 2, var uforenelig med formålet med direktivet, som er fastlagt i artikel 5, stk. 1, og derfor med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Domstolen fastslog følgende:

"Artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser er ugyldig med virkning fra den 21. december 2012."

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar