Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise vydává pro odvětví pojišťovnictví v EU pokyny, jež zajistí rovné zacházení s ženami a muži při stanovování výše pojistného

Brusel 22. prosince 2011 – Evropská komise dnes přijala pokyny, jež odvětví pojišťovnictví napomohou při uplatňování jednotných cen pro obě pohlaví. Komise tak reaguje na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, podle něhož různé výše pojistného pro muže a ženy představují diskriminaci na základě pohlaví. Soudní dvůr dne 1. března 2011 ve věci Test-Achats rozhodl, že při stanovování výše pojistného a pojistného plnění musí pojistitelé do 21. prosince 2012 zavést rovné zacházení se zákazníky mužského a ženského pohlaví (MEMO/11/123) Místopředsedkyně a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se v září 2011 setkala s předními zástupci pojišťovnictví v EU a diskutovala s nimi o úpravách, jež bude toto odvětví v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora nuceno provést (MEMO/11/624).

Nové pokyny Komise následují po konzultacích s vládami členských států, pojišťovnami a spotřebiteli a reagují na potřebu praktických doporučení, jež zohledňují dopady rozhodnutí. Z pokynů by měli profitovat jak zákazníci, tak pojišťovny.

„Poté, co Soudní dvůr vydal 1. března tohoto roku rozhodnutí ve věci Test-Achats, slíbila jsem, že Komise pojišťovnám a spotřebitelům pomůže přizpůsobit se tomuto rozsudku," prohlásila komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Viviane Redingová a dodala: „Přijetím těchto pokynů celý rok před koncem lhůty stanovené v rozhodnutí soudu jsme dostáli svému závazku. Nyní je řada na odvětví pojišťovnictví, aby zajistilo hladký přechod k rovnému zacházení při pojišťování žen a mužů. Komise bude pozorně sledovat, jakým způsobem se odvětví s rozhodnutím soudu vypořádá. Očekávám, že pojišťovny, jež zavedou stejné sazby pojistného pro obě pohlaví jako první, získají konkurenční výhodu na evropském trhu.“

Komisař EU pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Z některých pojišťoven zazněly obavy ohledně dopadů a důsledků tohoto důležitého rozsudku zejména v této době, kdy pojišťovny stejně jako ostatní účastníci finančního trhu čelí významným výzvám. Jsem přesvědčen, že tyto pokyny budou pro pojišťovny přínosné, že jim poslouží při úpravách jejich smluv a pojistného a umožní včas a v plném rozsahu zajistit soulad s uvedeným rozsudkem. Bude to výhodné jak pro pojistitele, tak pro pojistníky“.

Dnes přijaté pokyny zohledňují celou řadu otázek, jež vyvstaly v průběhu rozsáhlých konzultací s členskými státy a zúčastněnými stranami. Například vyjasňují, že rozhodnutí soudu se vztahuje pouze na nové smlouvy, konkrétně na smlouvy uzavřené počínaje 21. prosincem 2012. Uvádějí také konkrétní příklady upřesňující, co je považováno za „novou smlouvu“ – cílem je zajistit, aby pravidlo stejného přístupu k oběma pohlavím bylo od stejného data uplatňováno jednotně na úrovni celé EU.

V pokynech lze rovněž nalézt příklady postupů, kdy se pojišťovny v daných případech zásady stejné výše pojistného a pojistného plnění pro obě pohlaví držely, a proto u nich v návaznosti na rozhodnutí ve věci Test-Achats nedojde k žádným změnám. Tyto postupy jsou velmi různorodé a sahají od výpočtu technických rezerv přes stanovení cen zajištění, pojištění zdravotních rizik po cílený marketing.

Souvislosti

O dopadech rozsudku byly dne 20. června vedeny diskuse se členskými státy a zúčastněnými stranami na Fóru pro pohlaví a pojištění, jež Komise ustavila v roce 2009. Evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se dne 21. září setkala s předními zástupci evropských pojišťoven.

Rozhodnutí ve věci Test-Achats neznamená, že ženy budou vždy platit stejně vysoké pojistné při pojištění vozidla jako muži.

V současné době platí vzorný mladý řidič mužského pohlaví vyšší pojistné za auto jen proto, že je muž. Podle rozhodnutí již nemohou pojistitelé používat pohlaví jako určující rizikový faktor k odůvodnění rozdílů v pojistném u jednotlivých pojištěnců. Pojistné u vzorných řidičů – mužů a žen – se však bude dále snižovat na základě jejich individuálního chování při řízení. Rozhodnutí se nevztahuje na používání jiných legitimních faktorů rizikovosti a ve výši pojistného se bude příslušné riziko nadále odrážet. Pohlaví je rozhodujícím faktorem rizikovosti u minimálně tří produktových kategorií: pojištění motorových vozidel, životní pojištění / doživotní renta a soukromé zdravotní pojištění.

U všech tří kategorií je pravděpodobné, že přechod na jednotné ceny bez ohledu na pohlaví bude mít dopad na výši pojistného a/nebo pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců – mužů a žen. V závislosti na daném produktu může u určitých kategorií spotřebitelů dojít ke zvýšení či snížení pojistného.

Pojišťovnictví je konkurenceschopné a inovativní odvětví, jež by mělo být s to provést tyto úpravy a nabídnout spotřebitelům atraktivní produkty vhodné a jednotné pro obě pohlaví bez toho, aby to mělo neopodstatněný dopad na celkovou cenovou hladinu. V zájmu spravedlnosti by měli spotřebitelé pocítit nejen zvýšení, ale ve stejné míře i snížení cen, k němuž v důsledku jednotných cen pro obě pohlaví dojde.

Věc Test-Achats (C-236/09), jež byla předložena belgickým Ústavním soudem, se týkala diskriminace na základě pohlaví u cen pojištění. Dne 1. března 2011 Soudní dvůr Evropské unie prohlásil, že výjimka v právních předpisech EU v oblasti rovného zacházení, jež umožňuje členským státům zachovat rozdíly ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců – mužů a žen, je od 21. prosince 2012 neplatná.

Směrnice Rady 2004/113/ES týkající se rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (přijatá jednomyslně Radou ministrů EU) zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci na základě pohlaví v jiných oblastech, než je trh práce.

Podle čl. 5 odst. 1 směrnice „členské státy zajistí, aby ve všech nových smlouvách uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nevedlo použití pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb u jednotlivých pojištěnců k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění.“

Před uvedeným rozsudkem měly členské státy podle čl. 5 odst. 2 směrnice právo odchýlit se u pojistných smluv od pravidla stejného přístupu k oběma pohlavím: „členské státy mohou před 21. prosincem 2007 rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Dotyčné členské státy vyrozumí Komisi a zajistí, aby přesné údaje týkající se použití pohlaví jako určujícího faktoru byly shromažďovány, zveřejňovány a pravidelně aktualizovány“.

Této odchylky využily u všech či alespoň některých pojistných smluv všechny členské státy. Belgické vnitrostátní právní předpisy upravují odchylku pro životní pojištění. Spor o zákonnost belgické odchylky vyústil v rozsudek Soudního dvora ve věci Test-Achats.

Soudní dvůr shledal výjimku z pravidla stejného přístupu k oběma pohlavím v čl. 5 odst. 2 neslučitelnou s účelem směrnice stanoveným v čl. 5 odst. 1, a tudíž i s Listinou základních práv EU. Soudní dvůr rozhodl, že:

„článek 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, je neplatný s účinností od 21. prosince 2012.“

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar