Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Posodobitev evropskih javnih naročil za spodbujanje rasti in zaposlovanja

Bruselj, 20. december 2011 – Javni organi vsako leto porabijo 18 % BDP za blago, storitve in gradbena dela. V današnjih časih proračunskih omejitev in gospodarskih težav v večini držav članic mora politika javnih naročil bolj kot običajno zagotavljati optimalno uporabo sredstev, da se podpreta rast in ustvarjanje delovnih mest ter da se s tem pripomore k doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Revizija direktiv o javnih naročilih, ki jo je danes napovedala Komisija, je del celostnega programa posodobitve javnih naročil v Evropski uniji. Ta program vključuje tudi direktivo o koncesijah, ki so bile do sedaj le delno regulirane na evropski ravni, zaradi njihovih posebnosti pa je ob upoštevanju skladnosti s splošno reformo upravičena priprava ločenega akta.

Reforma zakonodaje o javnih naročilih je ena od dvanajstih prednostnih ukrepov Akta za enotni trg, sprejetega aprila 2011(IP/11/469). Učinkovitost javnih naročil je zaradi današnjih proračunskih omejitev za vse države članice postala prednostna naloga. Zato so potrebna prilagodljiva in uporabniku prijazna orodja, ki bi evropskim javnim organom in njihovim dobaviteljem čim bolj olajšala pregledno in konkurenčno oddajanje naročil za nakupe z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Ta reforma je potrebna. Je ambiciozna in realistična. Veljavne direktive so pokazale svoje koristi, vendar se morajo razvijati. Zagotoviti želim, da bi direktive o javnih naročilih postale preprostejše in učinkovitejše ter bi bile v pomoč tistim, ki se vsakodnevno ukvarjajo z javnimi naročili. Predlog direktive o koncesijah predstavlja dokončno oblikovanje notranjega trga javnih naročil in upam, da bo direktiva v prihodnjih letih prinesla velike koristi v smislu učinkovitosti javnih naročil in gospodarske rasti.“

Ozadje

Posodobitev evropske zakonodaje o javnih naročilih

Cilj predlagane reforme je celostna posodobitev obstoječih orodij in instrumentov.

1. Prvi cilj sta poenostavitev in večja prilagodljivost predpisov in postopkov. Zato Komisija predlaga predvsem naslednje:

  • možnost pogostejše uporabe pogajanj, ki naročnikom omogočajo nakup blaga in storitev, ki bolje odgovarjajo njihovim potrebam, po boljših cenah;

  • razširitev splošne uporabe elektronskega komuniciranja v javnem naročanju s srednjeročnim ciljem njegove splošne uporabe, saj gre za bistven dejavnik poenostavitve javnega naročanja;

  • znatno zmanjšanje upravnega bremena in s tem dokumentacije, ki se zahteva od gospodarskih subjektov, s čimer se jim bo olajšalo življenje.

2. Spodbujanje dostopa MSP do javnih naročil: dostop bo olajšan in se bo povečal z ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena in močnim spodbujanjem razdeljevanja naročil v sklope in omejitvijo zahtev glede finančne sposobnosti, ki jih je treba izpolnjevati za predložitev ponudbe.

Poleg tega je cilj predlagane reforme spodbujanje kakovostnejše uporabe javnih naročil z večjim upoštevanjem socialnih in okoljskih meril, kot so stroški življenjskega cikla ali vključitev ranljivih in prikrajšanih ljudi, s čimer se bo prispevalo k dosegu ciljev strategije Evropa 2020.

4. Reforma vključuje tudi:

  • izboljšave obstoječih jamstev za odpravo navzkrižij interesov, favoriziranja in korupcije, s čimer se bo bolje zagotovila celotnost postopkov ob upoštevanju finančnih vidikov;

  • imenovanje enega nacionalnega organa s strani držav članic, ki bo odgovoren za spremljanje, izvajanje in nadzor javnih naročil, da se zagotovi boljše dejansko izvajanje predpisov.

Direktiva o koncesijah: dopolnitev pravnega okvira za evropska javna naročila

Predlog direktive o koncesijah zajema sporazume o partnerstvu med organom, ki je običajno javen, in podjetjem, ki je večinoma zasebno, pri čemer zadnje prevzame operativno tveganje, povezano z vzdrževanjem in razvojem infrastrukture (pristanišča, distribucija vode, parkirišča, plačljive avtoceste itd.) ali z zagotavljanjem storitev splošnega gospodarskega pomena (energija, zdravje, distribucija in obdelava vode, odstranjevanje odpadkov itd.).

Ta direktiva dopolnjuje evropski sistem javnih naročil: v njeno področje uporabe bodo vključene tudi koncesije za storitve, ki so edina vrsta koncesij, ki še ni regulirana s sekundarno zakonodajo. Cilj predlaganih predpisov je vzpostavitev jasnega pravnega okvira za zagotovitev pravne varnosti, ki jo potrebujejo javni organi za izvajanje svojih pristojnosti. Zagotovili bodo dejanski dostop do trga koncesij vsem evropskim podjetjem, vključno z MSP, s čimer bodo lahko spodbujali razvoj javno-zasebnih partnerstev, pri katerih so koncesije najprimernejše orodje.

Komisija zato predlaga obvezno objavo obvestil o koncesijah v Uradnem listu EU. Poleg tega predlaga opredmetenje obveznosti naročnikov v zvezi z določitvijo meril za izbiranje in podeljevanje, naložitev določenih osnovnih jamstev, ki jih je treba upoštevati med postopkom podeljevanja, razširitev koristi direktive o pravnih sredstvih na področju javnega naročanja na vse osebe, ki bi rade pridobile koncesijo, ter sprejetje določenih pojasnil, na primer glede sprememb koncesij, ki se izvajajo.

Predlagani ukrepi ne ustvarjajo prekomernega upravnega bremena in se bodo izvajali izključno za koncesije z velikimi vrednostmi, pri katerih je jasno izražen čezmejni interes.

Nadaljnji koraki

Predlogi Komisije se predložijo Svetu ministrov in Evropskemu parlamentu, da se sproži zakonodajni postopek za njihovo sprejetje, predvideno za konec leta 2012 v okviru Akta za enotni trg.

Glej tudi MEMO/11/931 in MEMO/11/932.

Več informacij o politiki EU na področju javnih naročil:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Kontaktni osebi:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar