Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Modernizácia európskeho verejného obstarávania v záujme podpory rastu a zamestnanosti

V Bruseli 20. decembra 2011 – Výdavky verejných orgánov na tovar, služby a práce predstavujú každý rok 18 % HDP. V čase, ktorý je vo väčšine členských štátov poznamenaný rozpočtovými obmedzeniami a hospodárskymi problémami, musí politika verejného obstarávania ešte viac ako inokedy zabezpečiť optimálne využívanie týchto finančných prostriedkov, aby podporila rast a zamestnanosť a prispela k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Revízia smerníc o verejnom obstarávaní, ktorú Komisia dnes oznámila, je súčasťou celkového programu zameraného na hĺbkovú modernizáciu verejných zákaziek v Európskej únii. Do tohto programu patrí aj smernica o koncesiách, ktoré boli doteraz na európskej úrovni upravené len čiastočne, pričom ich osobitné prvky opodstatňujú, aby sa im venoval samostatný text, avšak v súlade s celkovou reformou.

Reforma právnych predpisov o verejnom obstarávaní tvorí jedno z dvanástich prioritných opatrení uvedených v Akte o jednotnom trhu prijatom v apríli 2011 (IP/11/469). Vzhľadom na súčasné rozpočtové obmedzenia sa efektívnosť verejného obstarávania stala pre všetky členské štáty prioritou. Preto je dôležité mať k dispozícii pružné a užívateľsky nenáročné nástroje, prostredníctvom ktorých budú verejné orgány môcť čo najjednoduchšie zadávať verejné zákazky svojim dodávateľom na základe transparentnosti a hospodárskej súťaže s cieľom nákupu pri čo najvýhodnejšom pomere medzi kvalitou a cenou.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Táto reforma je nevyhnutná, ambiciózna a realistická. Užitočnosť súčasných smerníc sa preukázala. Tieto smernice sa však musia ďalej vyvíjať. Rád by som sa postaral o to, aby smernice o verejnom obstarávaní boli pre tých, ktorí sa ním zaoberajú každý deň, jednoduchšie, účinnejšie a aby im uľahčovali postup.“ Návrh smernice o koncesiách predstavuje dotvorenie vnútorného trhu verejného obstarávania a verím, že v nasledujúcich rokoch umožní dosiahnuť značný zisk z hľadiska efektívnosti verejných výdavkov a hospodárskeho rastu.

Súvislosti

Modernizácia európskych pravidiel verejného obstarávania

Cieľom navrhovanej reformy je hĺbková modernizácia existujúcich prostriedkov a nástrojov.

Prvým cieľom je zjednodušenie a väčšia pružnosť pravidiel a postupov. Komisia v tomto smere navrhuje predovšetkým:

  • možnosť vo väčšej miere pristúpiť k rokovaniam, vďaka ktorým verejní obstarávatelia nadobudnú tovar a služby, ktoré budú viac vyhovovať ich potrebám, a za najlepšiu cenu;

  • rozšírenie a v strednodobom horizonte zovšeobecnenie elektronického spôsobu komunikácie v rámci verejného obstarávania, pretože ide o hlavný aspekt zjednodušenia verejných zákaziek;

  • výrazné zníženie administratívnej záťaže vrátane podkladov, ktoré možno vyžadovať od hospodárskych subjektov, čo im zjednoduší činnosť.

2. Podporiť MSP pri prístupe k verejnému obstarávaniu: Tento prístup sa uľahčí a posilní opatreniami, ktoré znížia administratívnu záťaž, dôrazným odporúčaním rozdeľovať zákazky na časti a znížením nárokov na finančnú spôsobilosť požadovanú pri predložení ponuky.

3. Zámerom navrhovanej reformy je zároveň uľahčiť kvalitnejšie využívanie verejného obstarávania prostredníctvom dôslednejšieho zohľadnenia spoločenských a environmentálnych kritérií, a to či už ide o náklady na životný cyklus alebo začlenenie zraniteľných a znevýhodnených osôb, a prispieť tým k splneniu cieľov stratégie Európa 2020.

4. Reforma zahŕňa aj:

  • zdokonalenie súčasných záruk na zabránenie konfliktu záujmov, klientelizmu a korupcii s cieľom zaistiť lepšiu integritu postupov s ohľadom na príslušné finančné aspekty;

  • určenie jediného vnútroštátneho orgánu, ktorý členský štát poverí monitorovaním, zadávaním a kontrolou verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie pravidiel v praxi.

Smernica o koncesiách dopĺňa právny rámec európskeho verejného obstarávania

Návrh smernice o koncesiách sa vzťahuje na dohody o partnerstve medzi subjektom, ktorý je spravidla verejný, a podnikom, ktorý je obvykle súkromný, pričom tento podnik preberá prevádzkové riziko v súvislosti s údržbou a rozvojom infraštruktúr (prístavy, rozvod vody, parkoviská, spoplatnené cesty, atď.) alebo s poskytovaním služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme (energetika, zdravotníctvo, rozvod a čistenie odpadových vôd a odstraňovanie odpadu atď.).

Návrhom sa doplnil európsky rámec verejného obstarávania: mal by sa totiž uplatňovať aj na koncesie na služby, na ktoré jediné sa v súčasnosti nevzťahujú ustanovenia sekundárneho práva. Cieľom navrhovaných pravidiel je vytvoriť jasný právny rámec na zabezpečenie právnej istoty, ktorú verejné orgány k svojej práci potrebujú. Tieto pravidlá majú zaistiť účinný prístup na trh s koncesiami všetkým európskym podnikom vrátane malých a stredných podnikov, čím by mohli prispieť k podpore rozvoja verejno-súkromného partnerstva, ktorého hlavným nástrojom sú práve koncesie.

Komisia preto navrhuje, aby sa koncesie povinne zverejňovali v Úradnom vestníku EÚ. Takisto navrhuje, aby sa ozrejmili povinnosti verejných obstarávateľov, pokiaľ ide o voľbu kritérií výberu a zadávania zákazky, aby sa uložili určité základné záruky, ktoré sa musia dodržiavať počas výberového konania, a aby sa výhody smernice o opravných prostriedkoch, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, rozšírili na všetky osoby, ktoré majú záujem o získanie koncesie, a aby sa objasnilo napríklad fungovanie úprav koncesií počas ich platnosti.

Plánované ustanovenia nevytvárajú nadmernú administratívnu záťaž a budú sa uplatňovať výlučne na koncesie s vysokou hodnotou, alebo v prípade zjavného cezhraničného záujmu.

Ďalšie kroky

Návrhy Komisie sa predložia Rade ministrov a Európskemu parlamentu, aby sa začal legislatívny postup na účely ich prijatia, ktorý sa v Akte o jednotnom trhu predpokladá do konca roku 2012.

Pozri tiež MEMO/11/931 a MEMO/11/932.

Viac informácií o politike verejného obstarávania EÚ nájdete na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar