Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Modernizarea achizițiilor publice europene pentru susținerea creșterii economice și a ocupării forței de muncă

Bruxelles, 20 decembrie 2011 - Autoritățile publice cheltuie în fiecare an 18% din PIB pe bunuri, servicii și lucrări. În contextul restricțiilor bugetare actuale și al dificultăților economice cu care se confruntă cea mai mare parte a statelor membre, politica în domeniul achizițiilor publice trebuie să asigure, mai mult ca oricând, utilizarea optimă a fondurilor pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă și pentru a contribui astfel la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Revizuirea directivelor privind achizițiile publice, anunțată astăzi de Comisie, face parte dintr-un program mai larg care își propune o modernizare profundă a achizițiilor publice în Uniunea Europeană. Acest program include, de asemenea, o directivă privind concesiunile, care până în momentul de față erau numai parțial reglementate la nivel european și care prezintă particularități ce justifică un text separat, păstrându-se în același timp coerența cu reforma generală.

Reforma legislației privind achizițiile publice constituie una dintre cele douăsprezece acțiuni prioritare prevăzute de Actul privind piața unică adoptat în aprilie 2011 (IP/11/469). Având în vedere constrângerile bugetare actuale, eficientizarea achizițiilor publice a devenit, într-adevăr, o prioritate pentru toate statele membre. Prin urmare, atât autoritățile publice europene, cât și furnizorii acestora au nevoie de instrumente flexibile și ușor de utilizat care să faciliteze cât mai mult posibil un mediu transparent și competitiv de atribuire a contractelor, pentru a garanta cumpărarea la cel mai bun raport calitate-preț (value for money).

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Această reformă este necesară, ambițioasă și realistă. Actualele directive și-au dovedit eficacitatea, însă trebuie să țină pasul cu schimbările. Doresc să asigur elaborarea unor directive privind achizițiile publice mai simple, mai eficace și care să ușureze viața celor care sunt implicați, prin activitatea lor de zi cu zi, în achiziții publice. Propunerea de directivă privind concesiunile reprezintă realizarea pieței interne în domeniul achizițiilor publice și va conduce, sper, la creșterea eficienței cu care se cheltuiesc banii publici și la creștere economică în viitor.

Context

Modernizarea normelor europene privind achizițiile publice

Reformele propuse vizează modernizarea în profunzime a metodelor și a instrumentelor existente.

1. Obiectivul principal constă în a simplifica normele și procedurile și a le face mai flexibile. În acest scop, Comisia propune în special:

  • posibilitatea de a recurge mai frecvent la negociere, ceea ce le va permite autorităților contractante să achiziționeze bunuri și servicii mai potrivite nevoilor lor la cel mai bun preț;

  • extinderea și, pe termen mediu, generalizarea comunicării pe cale electronică în domeniul achizițiilor publice, aceasta fiind un mijloc esențial de simplificare a achizițiilor publice;

  • reducerea drastică a sarcinii administrative prin reducerea numărului de documente solicitate operatorilor economici, ceea ce va ușura viața acestora.

2. Înlesnirea accesului IMM-urilor la contracte de achiziții publice: Accesul IMM-urilor va fi facilitat și sporit prin măsuri care vizează reducerea sarcinii administrative, prin încurajarea puternică a împărțirii contractelor în loturi și a limitării cerințelor privind capacitatea financiară impuse pentru depunerea unei oferte.

3. Reforma propusă vizează în același timp facilitarea unei mai bune utilizări calitative a achizițiilor publice prin acordarea unei ponderi mai mari criteriilor sociale și de mediu, fie prin abordarea bazată pe costurile pe ciclu de viață, fie prin integrarea persoanelor vulnerabile și defavorizate, contribuind astfel la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

4. Reforma include, de asemenea:

  • îmbunătățirea măsurilor existente de combatere a conflictelor de interese, a favoritismului și a corupției pentru a garanta integritatea procedurilor având în vedere riscurile financiare implicate;

  • desemnarea de către fiecare stat membru a unei autorități naționale unice, responsabilă de monitorizarea, implementarea și controlul achizițiilor publice pentru a asigura o mai bună aplicare a normelor în fiecare stat.

Directiva privind concesiunile: completarea cadrului juridic al achizițiilor publice la nivel european

Propunerea de directivă privind concesiunile acoperă acordurile de parteneriat dintre un organism, de regulă public, și o întreprindere, adesea privată, în care aceasta din urmă își asumă riscul operațional legat de întreținerea sau dezvoltarea unor infrastructuri (porturi, distribuția apei, parcări, drumuri pe care se percep taxe de drum etc.) sau de furnizarea unor servicii de interes economic general (energie, sănătate, distribuția și tratarea apei, eliminarea deșeurilor etc.).

Ea vine în completarea regimului european al achizițiilor publice, domeniul său de aplicare incluzând concesiunile de servicii, singurul tip de concesiuni care nu erau până acum reglementate prin dispoziții de legislație secundară. Normele propuse au scopul de a stabili un cadru juridic clar care să asigure certitudinea juridică necesară autorităților publice în îndeplinirea sarcinilor lor. Ele vizează garantarea accesului efectiv al tuturor întreprinderilor europene la piața concesiunilor, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii și au, de asemenea, potențialul de a stimula dezvoltarea parteneriatelor public-private, concesiunile fiind unul dintre instrumentele preferate în acest scop. .

În acest sens, Comisia propune obligativitatea publicării concesiunilor în Jurnalul Oficial al UE. Ea propune, de asemenea, specificarea obligațiilor autorităților contractante în ceea ce privește alegerea criteriilor de selecție și de atribuire, impunerea anumitor garanții de bază care să fie îndeplinite pe durata derulării procedurii de atribuire, extinderea aplicării drepturilor prevăzute de Directiva privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice la toate persoanele interesate de obținerea unei concesiuni, precum și clarificarea unor domenii ca regimul modificărilor contractelor de concesiune aflate în curs de derulare.

Dispozițiile avute în vedere nu generează sarcini administrative excesive și se vor aplica numai concesiunilor de valori mari în cazurile în care există un interes transfrontalier evident.

Etapele următoare

Propunerile Comisiei vor fi transmise Consiliului și Parlamentului European în vederea lansării procedurii legislative de adoptare a acestora, prevăzută a avea loc înainte de sfârșitul anului 2012, conform Actului privind piața unică.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/931 și MEMO/11/932.

Pentru mai multe informații privind politica UE în domeniul achizițiilor publice:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar