Navigation path

Left navigation

Additional tools

europese commissie - persbericht

De Europese overheidsaanbestedingen moderniseren om de groei en de werkgelegenheid te ondersteunen

Brussel, 20 december 2011 - De overheid geeft jaarlijks 18% van het bbp uit aan goederen, diensten en werken. In deze tijden van budgettaire beperkingen en economische moeilijkheden in de meeste lidstaten moet in het kader van het beleid inzake overheidsaanbestedingen meer dan ooit gezorgd worden voor een optimaal gebruik van die middelen om de groei en de werkgelegenheid te ondersteunen en zo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. De door de Commissie vandaag aangekondigde herziening van de richtlijnen betreffende overheidsaanbestedingen maakt deel uit van een totaalprogramma dat gericht is op de diepgaande modernisering van de overheidsopdrachten in de Europese Unie. Dat programma omvat eveneens een richtlijn over concessies, die tot nog toe slechts gedeeltelijk werden geregeld op Europees niveau en gezien de specificiteit ervan een afzonderlijke tekst rechtvaardigen, onder behoud van samenhang met de algemene hervorming.

De hervorming van de wetgeving op de overheidsaanbestedingen vormt een van de twaalf prioritaire acties die ingeschreven zijn in de in april 2011 vastgestelde Single Market Act (IP/11/469). Gezien de huidige budgettaire beperkingen is de doeltreffendheid van overheidsopdrachten voor alle lidstaten immers een prioriteit geworden. Daarom moeten soepele en gebruikersvriendelijke instrumenten voorhanden zijn waarmee de autoriteiten en hun leveranciers zo gemakkelijk mogelijk transparante en concurrerende contracten kunnen sluiten om tegen de beste kostenbatenverhouding ("value for money") te kunnen kopen.

Michel Barnier, Europees commissaris belast met Interne markt en diensten hierover: "Deze hervorming is noodzakelijk, ambitieus en realistisch. De huidige richtlijnen hebben hun diensten bewezen, maar moeten evolueren. Ik zou ervoor willen zorgen dat de richtlijnen inzake overheidsaanbestedingen eenvoudiger en doeltreffender zijn en het degenen die dagelijks beroepshalve met overheidsaanbestedingen bezig zijn gemakkelijker maken. Het voorstel voor een richtlijn over concessies vormt de afronding van de interne markt voor overheidsopdrachten en zal, naar ik hoop, de komende jaren substantiële voordelen in termen van doeltreffendheid van de overheidsuitgaven en economische groei opleveren."

Context

De modernisering van de Europese regels voor overheidsopdrachten

De voorgestelde hervorming is gericht op een grondige modernisering van de bestaande werktuigen en instrumenten.

1. Hoofddoel is de vereenvoudiging en versoepeling van de regels en procedures. Hiertoe stelt de Commissie met name het volgende voor:

  • de mogelijkheid om meer gebruik te maken van onderhandelingen, waardoor de aanbestedende diensten goederen en diensten kunnen kopen die meer aan hun behoeften beantwoorden en dit tegen de beste prijs;

  • de uitbreiding en op middellange termijn de algehele verbreiding van de elektronische communicatiemiddelen in de overheidsaanbestedingen, omdat dit een essentiële factor is van vereenvoudiging van overheidsopdrachten;

  • een drastische vermindering van de administratieve last, waaronder de documentatie die ondernemers moeten indienen, wat het de ondernemers gemakkelijker zal maken.

2. Bevorderen van de toegang tot overheidsaanbestedingen voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze zal worden vergemakkelijkt en uitgebreid middels maatregelen die de last verminderen en een forse prikkel om opdrachten in percelen op te splitsen en door de beperking van de eisen inzake financiële capaciteit voor het indienen van een inschrijving.

3. Tegelijk beoogt de voorgestelde hervorming het vergemakkelijken van een beter kwalitatief gebruik van overheidsopdrachten doordat beter rekening wordt gehouden met maatschappelijke en milieucriteria, bijvoorbeeld de levenscycluskosten of de integratie van kwetsbare en kansarme personen, waardoor tot de realisatie van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie wordt bijgedragen.

4. De hervorming heeft ook betrekking op:

  • verbeteringen van de bestaande waarborgen om belangenconflicten, favoritisme en corruptie tegen te gaan om voor meer integriteit van de procedures te zorgen rekening houdend met de financiële inzet;

  • de aanwijzing door de lidstaten van één nationale autoriteit belast met de bewaking, de uitvoering en de controle op overheidsaanbestedingen om voor een betere toepassing van de regels op het terrein te zorgen.

De richtlijn inzake concessies: aanvullen van het rechtskader van de Europese overheidsopdrachten

Het voorstel voor een richtlijn inzake concessies geldt voor partnerschapsakkoorden tussen een gewoonlijk publieke entiteit en een vaak private onderneming, waarbij deze het exploitatierisico op zich neemt in verband met het onderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur (havens, watervoorziening, parkeergelegenheid, tolwegen, enz.) of de levering van diensten van algemeen economisch belang (energie, gezondheid, distributie en waterzuivering en afvalverwijdering, enz.).

Het voorstel vult de Europese regeling voor overheidsopdrachten aan : het  zal namelijk ook op concessies voor diensten van toepassing zijn, die momenteel als enige niet onder bepalingen van afgeleid recht vallen. De voorgestelde regels hebben tot doel een helder rechtskader in te stellen om te zorgen voor de rechtszekerheid die noodzakelijk is voor de autoriteiten in het kader van hun opdracht. Zij zijn erop gericht effectieve toegang tot de concessiemarkt te waarborgen voor alle Europese ondernemingen, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen, en zouden aldus kunnen bijdragen tot het stimuleren van de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen waarvan concessies een voorkeursinstrument zijn.

Aldus stelt de Commissie voor concessies aan verplichte bekendmaking in het Publicatieblad van de EU te onderwerpen. Zij stelt eveneens voor de verplichtingen van aanbestedende diensten betreffende de keuze van selectie- en gunningscriteria te concretiseren, bepaalde basisgaranties op te leggen die tijdens de gunningsprocedure moeten worden gerespecteerd en de voordelen van de richtlijn inzake rechtsmiddelen op het gebied van overheidsaanbestedingen uit te breiden tot iedere belanghebbende bij het verkrijgen van een concessie alsook bepaalde verduidelijkingen aan te brengen betreffende met name de regeling voor wijzigingen van concessies in uitvoering.

De overwogen bepalingen creëren geen buitensporige administratieve lasten en zullen uitsluitend op concessies voor een hoog bedrag van toepassing zijn in gevallen waarin het grensoverschrijdend belang manifest is.

Volgende stappen

De voorstellen van de Commissie worden aan de Ministerraad en het Europees Parlement gezonden om de wetgevingsprocedure in gang te zetten voor de vaststelling ervan, die volgens de Single Market Act voor eind 2012 moet plaatsvinden.

Zie ook MEMO/11/931 en MEMO/11/932.

Voor meer informatie over het EU-beleid inzake overheidsaanbestedingen:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar