Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas publiskā iepirkuma modernizācija ekonomiskās izaugsmes un jaunu darbvietu atbalstam

Briselē, 2011. gada 20. decembrī. Ik gadus publiskā sektora iestādes 18 % no IKP iztērē precēs, pakalpojumos un būvdarbos. Šajā laikā, ko lielākajā daļā dalībvalstu raksturo budžeta ierobežojumi un ekonomiskās grūtības, publiskā iepirkuma politikai vēl vairāk kā jebkad iepriekš ir jānodrošina optimāls rīcībā esošo līdzekļu izmantojums, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu, kā arī lai sniegtu ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā. Publiskā iepirkuma direktīvu pārskatīšana, ar kuru šodien nāk klajā Komisija, iekļaujas plašākā programmā, kuras nolūks ir Eiropas Savienībā pašos pamatos modernizēt publisko iepirkumu. Šajā programmā ietilpst arī direktīva par koncesijām, ko līdz šim Eiropas līmenī regulēja tikai daļēji, bet kurām ir tik specifisks raksturs, ka tā dēļ bija nepieciešams atsevišķs tiesību akts, vienlaikus saglabājot konsekvenci ar vispārējo reformu.

Publiskā iepirkuma tiesību aktu reforma ir viena no prioritātēm, kas noteiktas 2011. gada aprīlī pieņemtajā Aktā par vienoto tirgu (IP/11/469). Nudien, pašreizējos budžeta ierobežojumu apstākļos publiskā iepirkuma efektivitāte ir kļuvusi par visu dalībvalstu prioritāti. Tālab būtu nepieciešami elastīgi un lietotājam draudzīgi rīki, kas gan Eiropas publiskā sektora iestādēm, gan piegādātājiem nodrošinātu pārredzamas un uz godīgas konkurences principiem balstītas iepirkuma procedūras iepirkumiem ar labāko kvalitātes un cenas attiecību (jeb „value for money”).

Eiropas iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: „Šī reforma ir nepieciešama; tā ir vērienīga, bet arī reāli īstenojama. Pašreiz spēkā esošās direktīvas to ir apliecinājušas, tomēr tām ir jāiet līdzi laikam. Es vēlētos panākt, lai publiskā iepirkuma direktīvas būtu vienkāršākas un efektīvākas un lai tās atvieglinātu darbu visiem, kas ar publisko iepirkumu saskaras savā ikdienā. Kas attiecas uz direktīvu par koncesijām, ar tās pieņemšanu tiks pabeigta iekšējā tirgus izveide publiskā iepirkuma jomā, un es ceru, ka tās piemērošana turpmākajos gados radīs būtiskus ieguvumus publisko izdevumu ienesīguma un ekonomiskās izaugsmes izteiksmē.”

Pamatinformācija

Eiropas noteikumu modernizācijas publiskā iepirkuma jomā

Ierosinātās reformas nolūks ir pašos pamatos modernizēt pastāvošos līdzekļus un instrumentus.

1. Pirmais mērķis ir noteikumus un procedūras vienkāršot un padarīt elastīgākas. Šajā nolūkā Komisija ierosina:

  • iespēju plašāk izmantot sarunu procedūru, lai līgumslēdzējas iestādes varētu iegūt tādas preces un pakalpojumus, kas precīzāk atbilstu to vajadzībām un labākajai cenai;f

  • panākt, lai saziņā tiktu plašāk izmantoti elektroniskie līdzekļi un lai vidējā termiņā šādu elektronisku līdzekļu izmantojums kļūtu vispārējs, jo tas ir būtisks priekšnosacījums publiskā iepirkuma vienkāršošanai;

  • krasi samazināt administratīvo slogu, tostarp arī no ieinteresētajiem piegādātājiem prasītās dokumentācijas apjomu, tādējādi krietni vien atvieglinot viņu darbību.

2. Sekmēt MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam: šo piekļuvi atvieglinās un palielinās, pieņemot pasākumus administratīvā sloga samazināšanai, kā arī dodot spēcīgu stimulu tam, lai piedāvājuma iesniegšanai izvirzītās prasības attiecībā uz finansiālo spēju tiktu sadalītas un ierobežotas.

Tajā pašā laikā ierosinātās reformas nolūks ir panākt, lai būtu vienkāršāk kvalitatīvā veidā izmantot publisko iepirkumu, nodrošinot, ka vairāk tiek ņemti vērā sociālie kritēriji, tādi kā aprites cikla izmaksas vai visneaizsargātāko un maznodrošināto personu integrācija, attiecīgi arī sniedzot ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā.

4. Ar reformu paredz arī:

  • uzlabot pastāvošās garantijas, kuru nolūks ir novērst interešu konfliktus, favorītismu un korupciju, lai vēl labāk nodrošinātu procedūru integritāti, ņemot vērā finanšu stimulus;

  • to, ka dalībvalstis izraudzīsies vienu nacionālo iestādi, kas atbildēs par publiskā iepirkuma uzraudzību, īstenošanu un kontroli, lai nodrošinātu noteikumu sekmīgāku piemērošanu praksē.

Direktīva par koncesijām: Eiropas tiesiskā regulējuma pabeigšana publiskā iepirkuma jomā

Priekšlikums direktīvai par koncesijām attiecas uz partnerattiecību līgumiem starp publisku struktūru (parasti) un privātu uzņēmumu (visbiežāk), ar kuru tā uzņemas ekspluatācijas risku saistībā ar infrastruktūras (piemēram, ostu, ūdensapgādes tīklu, autostāvvietu, maksas ceļu u. c.) apkopi un pilnveidošanu vai saistībā ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (enerģijas, veselības aprūpes, ūdensapgādes, ūdens attīrīšanas, atkritumu apglabāšanas u. c.) sniegšanu.

Šī direktīva pabeidz Eiropas Savienības regulējumu publiskā iepirkuma jomā: respektīvi, tā attieksies arī uz pakalpojumu koncesijām, par kurām šobrīd sekundāro tiesību aktu noteikumu nav. Ar ierosinātajiem noteikumiem ir paredzēts izveidot skaidru tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu publiskā sektora iestādēm nepieciešamo tiesisko noteiktību to attiecīgo funkciju izpildē. Šo noteikumu mērķis ir garantēt, lai koncesiju tirgus būtu reāli pieejams visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri tādējādi varēs līdzdarboties, lai stimulētu publiskā un privātā sektora partnerību veidošanos, kurām koncesijas ir ļoti vērtīgs rīks.

Komisija arī ierosina noteikt pienākumu, atbilstoši kuram koncesijas ir publicējamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Direktīvas priekšlikumā pausti arī šādi ierosinājumi: konkretizēt līgumslēdzēju iestāžu pienākumus attiecībā uz atlases un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju izvēli; noteikt zināmas pamata garantijas, kas jāievēro visas iepirkuma procedūras gaitā; aplūkojamās direktīvas sniegtās priekšrocības publiskā iepirkuma jomā attiecināt arī uz visām personām, kas ieinteresētas koncesijas iegūšanā; kā arī ieviest dažus skaidrojumus, piemēram, par izmaiņām koncesiju izpildes gaitā.

Paredzētie noteikumi nerada pārlieku administratīvo slogu, un tos piemēros tikai lielām koncesijām gadījumos, kad skaidri izpaužas pārrobežu intereses.

Turpmākie soļi

Komisijas priekšlikumus nosūta Eiropas Savienības Ministru padomei un Eiropas Parlamentam nolūkā sākt likumdošanas procedūru to pieņemšanai, kam būtu jānotiek līdz 2012. gada beigām, kā paredzēts Aktā par vienoto tirgu.

Sk. arī MEMO/11/931 un MEMO/11/932.

Plašāka informācija par ES publiskā iepirkuma politiku pieejama

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar