Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Nykyaikaistetaan EU:n julkiset hankinnat kasvun ja työllisyyden tukemiseksi

Bryssel 20. joulukuuta 2011 – Julkinen valta käyttää vuosittain 18 prosenttia BKT:stä tavaroihin, palveluihin ja urakoihin. Kun useimmissa jäsenvaltioissa kärsitään talousvaikeuksista ja budjettiin on tehtävä rajoituksia, julkisten hankintojen politiikalla on sitäkin suuremmalla syyllä varmistettava budjettivarojen optimaalinen käyttö, jotta voidaan tukea kasvua ja työllisyyttä ja siten myötävaikuttaa Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkistus, josta komissio ilmoitti tänään, kuuluu laajaan ohjelmaan, jonka tavoitteena on nykyaikaistaa perin pohjin Euroopan unionin julkiset hankinnat. Ohjelmaan sisältyy myös direktiivi käyttöoikeussopimuksista, joita on toistaiseksi säädelty EU:n tasolla vain osittain. Niiden erityispiirteet oikeuttavat erillisen säädöksen antamisen. Samalla tietysti säilytetään yleisen uudistuksen johdonmukaisuus.

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistus on yksi sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin (joka annettiin huhtikuussa 2011) kuuluvista kahdestatoista ensisijaisesta toimesta (IP/11/469). Julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen tehokkuudesta onkin tullut kaikille jäsenvaltioille keskeinen asia nykyisten budjettirajoitusten myötä. Tarvitaan joustavia ja helppokäyttöisiä välineitä, joiden avulla julkinen sektori ja sen tavaran- ja palveluntoimittajat voivat tehdä läpinäkyviä ja kilpailtuja sopimuksia mahdollisimman vaivattomasti. Tarkoituksena on varmistaa paras mahdollinen hinta-laatusuhde.

”Tämä uudistus on välttämätön, kunnianhimoinen ja realistinen”, totesi Michel Barnier, sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari.Voimassa olevat direktiivit ovat osoittaneet hyötynsä. Direktiivejä on kuitenkin kehitettävä edelleen. Toivoisin, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit olisivat yksinkertaisempia ja toimivampia ja helpottaisivat elämää niille, jotka tekevät julkisia hankintoja päivittäin. Ehdotus käyttöoikeussopimuksia koskevaksi direktiiviksi puolestaan edustaa julkisten hankintojen sisämarkkinoiden toteuttamista ja toivoni mukaan tuottaa huomattavia etuja tehostaessaan julkisen sektorin varojen käyttöä ja lisätessään talouskasvua tulevina vuosina. "

Tausta

Julkisia hankintoja koskevien EU:n sääntöjen nykyaikaistaminen

Ehdotetulla uudistuksella on tarkoituksena nykyaikaistaa perin pohjin nykyiset välineet.

1. Tärkein tavoite on sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen. Sitä varten komissio ehdottaa erityisesti

  • neuvottelumahdollisuuden laajempaa käyttöä, jonka ansiosta julkinen sektori voi hankkia tarpeitaan paremmin vastaavia ja edullisempia tavaroita ja palveluita;

  • sähköisten menettelyjen laajentamista ja niiden yleistymistä keskipitkällä aikavälillä julkisia hankintoja koskevassa viestinnässä, sillä ne ovat olennainen tekijä julkisten hankintojen yksinkertaistamisessa;

  • hallintokustannusten, esimerkiksi talouden toimijoilta vaadittujen asiakirjojen määrän vähentämistä rajusti talouden toimijoihin kohdistuvan rasituksen keventämiseksi.

2. Pk-yritysten pääsyä julkisten hankintojen markkinoille on parannettava: se helpottuu ja laajenee maksuja pienentävillä toimenpiteillä, kannustamalla voimakkaasti urakan jakamiseen eriin ja rajoittamalla vaatimuksia, jotka koskevat tarjouksen tekijöiltä edellytettyä rahoituskapasiteettia.

3. Ehdotetulla uudistuksella pyritään samalla edistämään laadullisesti parempaa julkisten hankintojen käyttöä. Sosiaaliset ja ympäristöarvoihin perustuvat arviointiperusteet otettaisiin paremmin huomioon: tämä tarkoittaisi sekä elinkaarikustannuksia että haavoittuvien ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden huomioon ottamista, mikä myötävaikuttaisi Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

4. Uudistukseen kuuluu myös

  • niiden takuiden parantaminen, joita nykyään on saatavilla eturistiriitojen, suosikkikohtelun ja korruption torjumiseksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa entistä paremmin menettelyjen turvallisuus, kun otetaan huomioon rahoitukseen liittyvät riskit;

  • se, että jäsenvaltiot nimeävät yhden ainoan kansallisen viranomaisen, joka on vastuussa julkisten hankintojen toteutuksesta ja valvonnasta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että sääntöjä sovelletaan käytäntöön paremmin.

Käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi: EU:n julkisia hankintoja koskevan oikeuskehyksen täydentäminen

Ehdotus käyttöoikeussopimuksia koskevaksi direktiiviksi kattaa sellaiset kumppanuussopimukset, joiden osapuolina ovat yleensä julkinen laitos ja usein yksityinen yritys, joka ottaa kantaakseen infrastruktuurien (satamat, vedenjakelu, pysäköintialueet, maksulliset moottoritiet) ylläpitoon ja kehittämiseen tai yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen (energia, terveydenhoito, vedenjakelu ja vesienkäsittely, jätehuolto jne.) tarjoamiseen liittyvät riskit.

Ehdotus täydentää EU:n julkisia hankintoja koskevaa oikeuskehystä. Sitä sovellettaisiin myös palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka ovat ainoita, joista ei ole toistaiseksi annettu säännöksiä johdetussa oikeudessa. Ehdotettujen sääntöjen tarkoituksena on vahvistaa selkeä oikeudellinen kehys takaamaan erityisesti oikeusvarmuus julkiselle vallalle sen hoitaessa tehtäviään. Säännöillä pyritään takaamaan kaikille eurooppalaisille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, tosiasiallinen pääsy käyttöoikeussopimusmarkkinoille. Nämä säännöt voisivat siten osaltaan edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittymistä. Käyttöoikeussopimukset ovat niissä ensisijainen väline.

Komissio ehdottaakin, että käyttöoikeussopimukset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se ehdottaa myös, että hankintaviranomaisten velvollisuudet ilmoitetaan selvästi. Nämä velvollisuudet koskevat valinta- ja hankintaperusteiden määrittelyä, tiettyjen hankintamenettelyssä noudatettavien perustakuiden määräämistä sekä direktiivistä aiheutuvien hyötyjen laajentamista siten, että kuka tahansa, joka haluaa saada jonkin käyttöoikeussopimuksen, voi hakea muutosta julkisia hankintoja koskevaan päätökseen. Samoin on selvennettävä esimerkiksi sitä, miten jo toteutusvaiheessa olevia käyttöoikeussopimuksia voidaan muuttaa.

Suunnitelluista säännöksistä ei aiheudu kohtuuttomia hallintokustannuksia, ja niitä sovelletaan vain sellaisiin arvokkaisiin käyttöoikeussopimuksiin, joihin liittyy ilmeinen rajat ylittävä intressi.

Jatkotoimet

Komission ehdotukset toimitetaan ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille lainsäädäntömenettelyä varten. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin mukaan säädökset on määrä antaa ennen vuoden 2012 loppua.

Ks. myös MEMO/11/931 ja MEMO/11/932.

Lisätietoa julkisia hankintoja koskevasta EU:n politiikasta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar