Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa riigihankemenetluse ajakohastamine toetab majanduskasvu ja tööhõivet

Brüssel, 20 detsember 2011. Igal aastal kulutab avalik sektor ligikaudu 18 % SKPst kaupadele, teenustele ja ehitustöödele. Võttes arvesse praegusi eelarvepiiranguid ja majandusraskusi enamikus liikmesriikides, tuleb rohkem kui kunagi varem tagada riigihankepoliitika abil eelarvevahendite optimaalne kasutamine, et tugevdada majanduskasvu, edendada töökohtade loomist ning saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid. Riigihankedirektiivide läbivaatamine, mille komisjon täna välja kuulutas, on osa üldisest kavast Euroopa Liidu avaliku sektori pakkumismenetlust põhjalikult ajakohastada. Kava hõlmab ka kontsessioonide direktiivi. Seni on kontsessioone reguleeritud Euroopa tasandil üksnes osaliselt ning nendega seotud konkreetsed üksikasjad eeldavad iseseisva, kuid üldise reformiga vastavuses oleva õigusakti vastuvõtmist.

Riigihankeid käsitlevate õigusaktide reform on üks 2011. aasta aprillis vastu võetud ühtse turu akti 12 meetmest (IP/11/469). Praeguses eelarvepiirangute kontekstis on riigihangete edukus muutunud kõikide liikmesriikide jaoks esmatähtsaks. Selleks oleks vaja paindlikke ja kasutajasõbralikke vahendeid, tänu millele oleks nii ametiasutustel kui ka tarnijatel võimalikult lihtne sõlmida läbipaistvaid ja konkurentsipõhiseid lepinguid, tagades toote või teenuse ostul parima hinna ja kvaliteedi suhte.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus sel puhul: „Tegemist on vajaliku, ulatusliku ja realistliku reformiga. Praegused direktiivid on oma väärtust tõestanud, kuid neid tuleb edasi arendada. Sooviksin, et riigihangete direktiiv muutuks lihtsamaks ja tõhusamaks ning hõlbustaks selles vallas iga päev töötavate inimeste tegevust. Seevastu kontsessioonide direktiiv, mille kohta tehti samuti ettepanek, märgib riigihangete siseturu lõplikku väljakujundamist ning loodetavasti võimaldab muuta järgnevatel aastatel avaliku sektori kulutused märksa otstarbekamaks ja suurendada majanduskasvu.”

Taustteave

Riigihankeid käsitlevate Euroopa eeskirjade ajakohastamine

Väljapakutud reformiga püütakse olemasolevaid vahendeid ja instrumente põhjalikult ajakohastada.

1. Peaeesmärk on lihtsustada eeskirju ja menetlusi ning muuta need paindlikumaks. Sellega seoses pakub komisjon välja:

  • kasutada senisest enam läbirääkimisi, et hankija ostetavad kaubad ja teenused vastaksid täpsemalt ja parima hinnaga tema vajadustele;

  • keskpikas perspektiivis kasutada riigihangete korraldamisel senisest enam elektroonilisi sidevahendeid, tänu millele on võimalik riigihankemenetlust oluliselt lihtsustada;

  • märkimisväärselt vähendada halduskoormust, sh ettevõtjatelt nõutavate dokumentide hulka, et ettevõtjatel oleks lihtsam hankel osaleda.

2. Soodustada tuleb VKEde juurdepääsu riigihangetele, lihtsustades ja tõhustades meetmeid, millega vähendatakse kohustusi, soovitatakse tungivalt jagada leping osadeks ja lihtsustatakse nõudeid, mis käsitlevad pakkumise esitamiseks vajalikku rahastamisvõimet.

3. Samal ajal on kavandatud reformi eesmärk panna suuremat rõhku riigihangete kvaliteedile, võttes senisest enam arvesse sotsiaalseid ja keskkonnanäitajaid, nt olelusringi maksumust ning tööturult tõrjutud või ebasoodsas olukorras olevate inimeste kaasamist, aidates ka seeläbi kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide elluviimisele.

4. Reform hõlmab ka järgmist:

  • et finantsmõjust lähtuvalt tagada paremini menetluse ühtsus, täiustatakse selliste olemasolevate tagatiste korda, mille eesmärk on võidelda eelistamise ja korruptsiooni vastu ning ennetada huvide konflikti;

  • liikmesriigid määravad ühe riikliku ametiasutuse, kes vastutab riigihangete järelevalve, korraldamise ja kontrolli eest, tagades niiviisi sellekohaste eeskirjade parema kohaldamise.

Kontsessioonide direktiiv kui Euroopa riigihankealase õigusraamistiku täiendus

Kontsessioonide direktiivi ettepanek hõlmab üldjuhul avaliku sektori üksuste ja eraettevõtjate partnerluslepinguid, milles eraettevõtja võtab enda kanda taristute (sadamad, veevõrk, parklad, tasulised maanteed jne) ülalpidamise ja arendamisega või üldist majandushuvi pakkuvate teenuste (energia, tervishoid, veevarustus ja -käitlus, jäätmekäitlus jne) osutamisega seotud riskid.

Väljapakutud direktiiv kontsessioonide kohta täiendab Euroopa riigihangete korda: selle reguleerimisala hõlmab teenuste kontsessioone, mis on ainsad kontsessioonid, mida veel teiseste õigusaktidega ei reguleerita. Väljapakutud eeskirjadega püütakse kehtestada õiguskindlust pakkuv selge õigusraamistik, millele riigiasutused saaksid oma tegevuses tugineda. Ühtlasi tagatakse nendega kõigi Euroopa ettevõtjate, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tegelik juurdepääs kontsessiooniturule, edendades sel viisil avaliku ja erasektori partnerlust, milles kontsessioonidel on oluline roll. .

Seega teeb komisjon ettepaneku avaldada kontsessioonid Euroopa Liidu Teatajas Ühtlasi pakutab ta välja määrata selgelt kindlaks hankijate kohustused valiku ja lepingu sõlmimise kriteeriumide väljavalimisel, kehtestada teatavad peamised tagatised, millega tuleb hankemenetluse käigus arvestada, laiendada riigihankega seotud heastamisvahendite direktiivist kasu saajate ringi kõikidele kontsessiooni saamisest huvitatud isikutele, samuti võtta vastu teatavad selgitused seoses kontsessioonides näiteks praegu tehtavate muudatustega.

Väljapakutud sätetega ei kaasne liigset halduskoormust ja neid kohaldatakse üksnes ilmselget piiriülest huvi pakkuvate teenuste suurte kontsessioonide puhul.

Edasised sammud

Komisjoni ettepanekud edastatakse ministrite nõukogule ja Euroopa Parlamendile, et algatada seadusandlik menetlus nende vastuvõtmiseks, mis vastavalt ühtse turu aktile peaks toimima enne 2012. aasta lõppu.

Vt ka MEMO/11/931 ja MEMO/11/932

Lisateave ELi riigihankepoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar