Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπή – Δελτιο Τύπου

Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων συμβάσεων για να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση

Bρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2011 – Οι δημόσιες αρχές δαπανούν κάθε χρόνο ποσοστό 18% του ΑΕΠ για την αγορά αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Στη σημερινή περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας και οικονομικών δυσχερειών στο πλείστο των κρατών μελών, σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι ως συνήθως, η πολιτική στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων οφείλει να εξασφαλίσει βέλτιστη χρησιμοποίηση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να συμβάλει τοιουτοτρόπως στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, όπως εξαγγέλθηκε σήμερα από την Επιτροπή, εντάσσεται σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες μέχρι σήμερα εν μέρει μόνο υπόκεινταν σε κανονιστικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν χωριστό κείμενο, ενώ παράλληλα διατηρείται ο ειρμός με τη γενικότερη μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις συνιστά μία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας που έχουν εγγραφεί στην πράξη για την ενιαία αγορά, η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2011 (IP/11/469). Για όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός απόδοσης των δημόσιων προμηθειών έχει όντως καταστεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της σημερινής δημοσιονομικής στενότητας. Για τον λόγο ακριβώς αυτό είναι ανάγκη να διατίθενται ευέλικτα και απλά μέσα, τα οποία να επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές και στους προμηθευτές των αρχών αυτών να συνάπτουν διαφανείς και ανταγωνιστικές συμβάσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, ώστε οι αγορές να πραγματοποιούνται στην καλύτερη σχέση ποιότητας προς τιμή ("value for money").

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες ευρωπαίος επίτροπος κ. Michel Barnier, δήλωσε: «Η παρούσα μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, φιλόδοξη και ρεαλιστική. Οι ισχύουσες οδηγίες απέδειξαν την αξία τους. Τώρα όμως χρειάζεται να βελτιωθούν. Θα προσπαθήσω να καταστήσω τις οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις απλούστερες, αποδοτικότερες και ικανές να βελτιώσουν τη ζωή όσων ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις επί καθημερινής βάσεως. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δημόσιων προμηθειών και θα επιτρέψει, όπως ελπίζω, ουσιώδη κέρδη από πλευράς βαθμού απόδοσης των δημοσίων δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.»

Πλαίσιο

Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών κανόνων δημόσιων προμηθειών

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στον εκ βάθρων εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εργαλείων και μέσων.

1. Πρώτος στόχος είναι να απλουστευθούν και να καταστούν πιο ευέλικτοι οι κανόνες και οι διαδικασίες. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή προτείνει κυρίως:

  • δυνατότητα αυξημένης προσφυγής στη διαπραγμάτευση, που επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να αποκτούν αγαθά και υπηρεσίες τα οποία να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους και στην καλύτερη τιμή·

  • επέκταση και, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, γενίκευση των ηλεκτρονικών μέσων ως τρόπου επικοινωνίας στις δημόσιες συμβάσεις, επειδή πρόκειται για βασικό φορέα απλούστευσης των δημόσιων προμηθειών·

  • δραστική περικοπή του διοικητικού φόρτου λόγω των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους οικονομικούς παράγοντες, πράγμα που θα διευκολύνει τη ζωή αυτών των παραγόντων.

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις: Η πρόσβαση θα διευκολυνθεί και θα ενταθεί με μέτρα με τα οποία μειώνονται οι επιβαρύνσεις και με ισχυρά κίνητρα για την κατάτμηση σε παρτίδες και τον περιορισμό των απαιτήσεων οικονομικής επιφάνειας για την υποβολή προσφοράς.

3. Παράλληλα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην διευκόλυνση μιας καλύτερης ποιοτικής χρήσης των δημόσιων προμηθειών με τη βελτίωση της συνεκτίμησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, είτε πρόκειται για το κόστος του κύκλου ζωής είτε για την ένταξη ευάλωτων και μειονεκτούντων ατόμων, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

4. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης:

  • βελτιώσεις στις υφιστάμενες εγγυήσεις με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ακεραιότητα διαδικασιών λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών προκλήσεων·

  • ορισμό, εκ μέρους των κρατών μελών, μιας ενιαίας εθνικής αρχής που να είναι επιφορτισμένη με την επιτήρηση, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων, για να διασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή των κανόνων στην πράξη.

Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης: Συμπλήρωση του νομικού πλαισίου των ευρωπαϊκών δημόσιων προμηθειών

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης καλύπτει τις συμφωνίες σύμπραξης μεταξύ μιας εν γένει δημόσιας οντότητας και μιας συχνά ιδιωτικής επιχείρησης, όπου η τελευταία αναλαμβάνει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης σχετικά με τη συντήρηση και την ανάπτυξη υποδομών (λιμένων, έργων ύδρευσης, χώρων στάθμευσης, αυτοκινητοδρόμων με διόδια, κλπ.) ή την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της διανομής και του καθαρισμού υδάτων και της διάθεσης αποβλήτων κλπ.).

Με την οδηγία συμπληρώνεται το ευρωπαϊκό καθεστώς δημόσιων προμηθειών: Πράγματι, η οδηγία θα εφαρμοστεί επίσης στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, που αποτελούν τις μόνες που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο διατάξεων του παραγώγου δικαίου. Οι προτεινόμενοι κανόνες αποσκοπούν στην θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου που κατοχυρώνει την αναγκαία για τις δημόσιες αρχές ασφάλεια δικαίου στην αποστολή τους. Αποσκοπεί στην κατοχύρωση αποτελεσματικής πρόσβασης κάθε ευρωπαϊκής επιχείρησης στις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οπότε οι κανόνες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι συμβάσεις παραχώρησης συνιστούν προτιμώμενο εργαλείο.

Τοιουτοτρόπως, η Επιτροπή προτείνει για τις συμβάσεις παραχώρησης να υπόκεινται σε υποχρεωτική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Προτείνει επίσης να γίνουν συγκεκριμένες οι υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, να επιβληθούν ορισμένες βασικές εγγυήσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, και να επεκταθούν τα οφέλη της οδηγίας για τις προσφυγές σε θέματα δημόσιων συμβάσεων σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, καθώς και την παροχή ορισμένων διευκρινίσεων όσον αφορά, για παράδειγμα, το καθεστώς τροποποιήσεων των συμβάσεων παραχώρησης που ευρίσκονται σε στάδιο εκτέλεσης.

Οι προβλεπόμενες διατάξεις δεν δημιουργούν υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση και εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις παραχώρησης που αφορούν υψηλό χρηματικό ποσό και εκεί που υπάρχει έκδηλο το διασυνοριακό ενδιαφέρον.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κινηθεί η νομοθετική διαδικασία έγκρισής τους, που σύμφωνα με την πράξη για την Ενιαία Αγορά προβλέπεται πριν από τα τέλη 2012.

Βλέπε επίσης MEMO/11/931 και MEMO/11/932.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ σε θέματα δημόσιων συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar