Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Modernisering af det europæiske marked for offentlige indkøb for at fremme vækst og beskæftigelse

Bruxelles, den 20. december 2011 – De offentlige myndigheder bruger hvert år 18 % af BNP på varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. I en tid med begrænsede budgetter og økonomiske problemer i de fleste medlemsstater er det mere end nogen sinde nødvendigt, at politikken for offentlige indkøb sikrer en optimal anvendelse af midlerne med henblik på at fremme vækst og jobskabelse og dermed bidrage til at opfylde målene i Europa 2020-strategien. Den revision af direktiverne om offentlige indkøb, som Kommissionen i dag har annonceret, er en del af en samlet pakke, som skal føre til en gennemgribende modernisering af offentlige indkøb i EU. Pakken omfatter også et direktiv om koncessioner, der hidtil kun delvis har været reguleret på EU-plan, og hvor der gælder en række særlige forhold, som retfærdiggør en særskilt regulering, samtidig med at der sikres sammenhæng med den overordnede reform.

Reformen af lovgivningen om offentlige indkøb er en af 12 prioriterede foranstaltninger, som fremgår af akten for det indre marked, der blev vedtaget i april 2011 IP/11/469). På grund af de nuværende budgetmæssige bindinger har effektiviteten af de offentlige indkøb nemlig fået høj prioritet i medlemsstaterne. Det kræver fleksible og brugervenlige værktøjer, som gør en gennemsigtig og konkurrencedygtig kontrakttildeling så let som mulig for de offentlige myndigheder og deres leverandører, og som giver det bedste forhold mellem kvalitet og pris ("value for money").

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Denne reform er nødvendig, ambitiøs og realistisk. De nuværende direktiver har stået deres prøve, men de bør videreudvikles. Jeg ønsker at nå frem til enklere og mere effektive direktiver om offentlige indkøb, som kan lette arbejdet for dem, der beskæftiger sig med offentlige indkøb i det daglige. Forslaget til direktiv om koncessioner repræsenterer virkeliggørelsen af det indre marked for offentlige indkøb, og jeg håber, at det giver en betydelig gevinst i form af en forbedret effektivitet i de offentlige udgifter og økonomisk vækst i de kommende år."

Baggrund

Modernisering af reglerne for offentlige indkøb i EU

Reformforslaget sigter mod en gennemgribende modernisering af de eksisterende værktøjer og instrumenter.

1. Den første målsætning er at forenkle og smidiggøre regler og procedurer. For at nå denne målsætning foreslår Kommissionen bl.a.:

  • bedre muligheder for forhandling, som giver de ordregivende myndigheder mulighed for at erhverve varer og tjenesteydelser, der passer bedre til deres behov, til den bedste pris

  • en udbredelse og på mellemlang sigt en generel udnyttelse af elektroniske medier som kommunikationsmiddel på markedet for offentlige indkøb; dette er vigtigt for at forenkle de offentlige indkøb

  • for at gøre livet lettere for de erhvervsdrivende skal den administrative byrde i forbindelse med den dokumentation, de skal forelægge, drastisk reduceres.

2. Bedre adgang til offentlige kontrakter for SMV: Adgangen lettes og udvides gennem foranstaltninger, der nedbringer den administrative byrde og giver et stærkt incitament til at opdele kontrakterne og begrænse de krav, der stilles til den finansielle formåen for at kunne afgive bud.

3. Samtidig sigter den foreslåede reform mod at fremme en bedre kvalitativ anvendelse af offentlige indkøb ved i højere grad at tage højde for sociale og miljømæssige kriterier, det være sig livscyklusomkostninger eller integration af sårbare eller ugunstigt stillede. Herved bidrager reformen til at opfylde målene i Europa 2020-strategien.

4. Desuden indebærer reformen:

  • at de nuværende garantier for at imødegå interessekonflikter, nepotisme eller korruption forbedres. Dette sker for bedre at sikre integriteten i procedurerne i betragtning af de beløb, der står på spil

  • at medlemsstaterne udpeger en enkelt national myndighed, som skal være ansvarlig for at overvåge, opfylde og kontrollere offentlige indkøb med henblik på at sikre en bedre anvendelse af reglerne på området.

Direktivet om koncessioner: et supplement til den retlige ramme for offentlige indkøb i EU

Forslaget til direktiv om koncessioner dækker partnerskabsaftaler mellem en som regel offentlig enhed og en oftest privat virksomhed, hvor sidstnævnte påtager sig driftsrisikoen for vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur (havne, vandforsyning, parkeringshuse, betalingsveje osv.) eller leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (energi, sundhedsvæsen, vandforsynings- og vandrensning eller bortskaffelse af affald osv.).

Forslaget supplerer de europæiske rammer for offentlige indkøb, idet det også ville gælde for koncessionskontrakter, der er de eneste, som i dag ikke er omfattet af bestemmelser i den afledte ret. De foreslåede regler har til formål at opstille klare retlige rammer og sikre de offentlige myndigheder en nødvendig retssikkerhed i deres arbejde. De skal sikre alle virksomheder i EU en effektiv adgang til koncessionsmarkedet, herunder små og mellemstore virksomheder, og de kan være med til at stimulere etableringen af offentlige-private partnerskaber, hvor koncessioner er et oplagt værktøj.

Kommissionen foreslår derfor en obligatorisk offentliggørelse af koncessionerne i Den Europæiske Unions Tidende. Det foreslås endvidere, at de ordregivende myndigheders forpligtelser med hensyn til valg af udvælgelses- og tildelingskriterier konkretiseres, at der indføres visse grundlæggende garantier, som skal overholdes under tildelingsproceduren, samt at fordelene ved direktivet udvides til at omfatte klageadgang i forbindelse med offentlige kontrakter for alle, der er interesserede i at få tildelt en koncession, samt at en række bestemmelser om f.eks. reglerne for at ændre en gældende koncession tydeliggøres.

De påtænkte bestemmelser skaber ikke unødigt store administrative byrder og gælder udelukkende for koncessioner med stor værdi, og hvor den grænseoverskridende interesse er åbenbar.

Næste skridt

Kommissionens forslag sendes til Rådet og Europa-Parlamentet for at iværksætte den lovgivningsmæssige procedure med henblik på vedtagelse, hvilket skulle ske inden udgangen af 2012 inden for rammerne af akten for det indre marked.

Se også MEMO/11/931 og MEMO/11/932.

Yderligere oplysninger om EU's politik for offentlige indkøb:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar