Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Modernizace veřejných zakázek podpoří růst a pracovní místa

Brusel 20. prosince 2011 – Veřejné orgány každoročně vynaloží 18 % HDP na výrobky, služby a práce. V době, kdy se většina členských států potýká s napjatými rozpočty a hospodářskými problémy, musí politika v oblasti zadávání veřejných zakázek více než kdy jindy zajistit optimální využívání veřejných prostředků, aby podpořila růst a vytvořila pracovní místa, a přispěla tak ke splnění cílů strategie Evropa 2020. Revize směrnic o veřejných zakázkách, kterou dnes Komise oznámila, je součástí společného programu, jehož cílem je zevrubná modernizace veřejných zakázek v Evropské unii. Program dále přináší směrnici o koncesích, jež byly dosud na evropské úrovni upraveny jen částečně. Jejich zvláštnosti však opodstatňují vznik samostatného textu, který do celkové reformy zapadá.

Reforma právních předpisů o veřejných zakázkách představuje jedno z dvanácti prioritních opatření uvedených v Aktu o jednotném trhu, který byl přijat v dubnu 2011 (IP/11/469). Pro většinu členských států se účinnost veřejných zakázek stala vzhledem k současným rozpočtovým omezením prioritou. Právě proto je nezbytné mít k dispozici pružné a jednoduché nástroje, které veřejným orgánům a jejich dodavatelům co nejvíce usnadní zadávání transparentních a konkurenceschopných veřejných zakázek a umožní jim nakupovat za optimálního poměru mezi kvalitou a cenou.

Evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Tato reforma je nezbytná, ambiciózní a realistická. I když současné směrnice prokázaly svou užitečnost, musí se vyvíjet dál. Chci se postarat o to, aby směrnice o veřejných zakázkách byly pro ty, kdo se veřejnými zakázkami zabývají každý den, jednodušší, účinnější a aby jim usnadňovaly život. Návrh směrnice o koncesích pak sám o sobě dotváří vnitřní trh veřejných zakázek a doufám, že v nadcházejících letech bude mít značný přínos pro efektivnost veřejných výdajů a hospodářský růst.“

Souvislosti

Modernizace evropských pravidel zadávání veřejných zakázek

Cílem navržené reformy je zevrubně modernizovat stávající prostředky a nástroje.

1. Prvním cílem je zjednodušení a zpružnění pravidel a postupů. Za tímto účelem Komise zejména navrhuje:

  • možnost ve větší míře využívat postup vyjednávání, který veřejným zadavatelům umožňuje pořizovat výrobky a služby, jež lépe odpovídají jejich potřebám, za nejlepší cenu;

  • rozšířit a ve střednědobém horizontu zevšeobecnit elektronický způsob komunikace při zadávání veřejných zakázek, neboť jde o prostředek, který veřejné zakázky podstatně zjednoduší;

  • výrazně snížit administrativní zátěž, tj. počet dokladů vyžadovaných od hospodářských subjektů, což hospodářským subjektům usnadní život.

2. Jednodušší přístup malých a středních podniků na trh veřejných zakázek: přístup bude usnadněn a posílen opatřeními, která sníží administrativní zátěž, výraznou pobídkou k rozdělování zakázek na části a snížením nároků na finanční způsobilost požadovanou pro podání nabídky.

3. Cílem navrhované reformy je zároveň umožnit kvalitnější využívání veřejných zakázek důslednějším zohledňováním sociálních a environmentálních kritérií, ať už jde o náklady životního cyklu nebo začlenění zranitelných a znevýhodněných osob, a přispět tak k naplnění cílů strategie Evropa 2020.

4. Reforma dále zahrnuje:

  • zlepšení stávajících záruk, jež mají zamezit střetu zájmů, protekcionismu a korupci, a zajistit tak větší integritu postupů s ohledem na finanční aspekty;

  • určení jediného vnitrostátního orgánu, který členské státy pověří dohledem nad zadáváním veřejných zakázek, jeho uskutečňováním a kontrolou, s cílem zajistit lepší uplatňování pravidel v praxi.

Směrnice o koncesích: doplnění právního rámce evropských veřejných zakázek

Návrh směrnice o koncesích pokrývá partnerské dohody mezi subjektem, který je zpravidla veřejný, a podnikem, který je obvykle soukromý a na který přechází provozní riziko spojené s údržbou a rozvojem infrastruktur (přístavy, rozvod vody, parkoviště, zpoplatněné pozemní komunikace atd.) a s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (energetika, zdravotnictví, úprava a rozvod vody, likvidace odpadu atd.).

Návrh doplnil evropský režim zadávání veřejných zakázek. Uplatní se tak i na koncese na služby, které v současné době nejsou upraveny sekundárními právními předpisy. Cílem navrhovaných pravidel je vytvořit jasný právní rámec zajištující právní jistotu, kterou veřejné orgány ke své práci potřebují. Pravidla mají zajistit účinný přístup na trh koncesí všem evropským podnikům, včetně malých a středních podniků, čímž by mohla přispět k podpoře rozvoje partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož hlavním nástrojem jsou právě koncese.

Komise proto navrhuje, aby koncese podléhaly zveřejnění v Úředním věstníku EU. Zároveň navrhuje upřesnit povinnosti veřejných zadavatelů týkající se volby kritérií pro výběr a zadání zakázky, stanovení určitých základních záruk, které je třeba dodržovat v průběhu zadávacího řízení, a rozšíření výhod směrnice o přezkumném řízení v oblasti zadávání veřejných zakázek na všechny osoby, které mají zájem o získání koncese. Dále navrhuje zavést určitá objasnění, například ve vztahu k režimu změn koncesí v době jejich platnosti.

Plánovaná ustanovení nevytvářejí nadměrnou administrativní zátěž a uplatňují se pouze na koncese, jejichž hodnota je vysoká, nebo v případě, že existuje zjevný přeshraniční zájem.

Další kroky

Návrhy Komise byly předány Radě ministrů a Evropskému parlamentu s cílem zahájit legislativní proces vedoucí k jejich přijetí, který je v Aktu o jednotném trhu naplánován na dobu před koncem roku 2012.

Viz rovněž MEMO/11/931 a MEMO/11/932.

Pro více informací o politice EU v oblasti zadávání veřejných zakázek viz:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Kontakty:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894


Side Bar