Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Осъвременяване на обществените поръчки в Европа с цел насърчаване на растежа и заетостта

Брюксел, 20 декември 2011 г. Публичните органи изразходват всяка година 18 % от БВП за стоки, услуги и строителни работи. При сегашните условия на бюджетни ограничения и икономически затруднения в повечето държави-членки политиката в областта на обществените поръчки трябва да осигури — още повече, отколкото при обичайните условия — възможно най-доброто използване на тези средства, за да се стимулират икономическият растеж и създаването на работни места и така да се допринесе за изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“. Обявеното днес от Комисията преразглеждане на директивите за обществените поръчки е част от една цялостна програма за всеобхватно осъвременяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз. Освен преразглеждането на действащите директиви програмата предвижда и приемане на директива за концесиите, които досега бяха уредени само отчасти на европейско равнище и които имат своите особености, налагащи приемане на отделен акт, но в съответствие с общата реформа.

Реформата на законодателството в областта на обществените поръчки е едно от дванадесетте приоритетни действия, предвидени в приетия през април 2011 г. Акт за единния пазар (IP/11/469). За всички държави-членки ефективността на обществените поръчки наистина е от първостепенно значение предвид на сегашните бюджетни ограничения. Затова са необходими гъвкави и лесни за употреба инструменти, благодарение на които прозрачното и конкурентно възлагане на поръчки ще се улесни както за публичните органи, така и за техните доставчици, за да бъде възможна покупката на стоки и услуги при най-доброто съотношение между качество и цена.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Тази реформа е необходима, амбициозна и реалистична. Сега действащите директиви са доказали ползата си. Но те трябва да се променят. Бих искал директивите за обществените поръчки да бъдат по-опростени и по-ефективни и да улесняват дейността на лицата, чиято ежедневна работа е свързана с обществени поръчки. С предложението за директива за концесиите се завършва изграждането на вътрешния пазар в областта на обществените поръчки и ще се осигури възможност — надявам се — за съществено нарастване на ефективността на публичните разходи и ускоряване на икономическия растеж през следващите години“.

Контекст

Осъвременяването на европейските разпоредби за обществените поръчки

Предложената реформа цели всеобхватно осъвременяване на съществуващите средства и инструменти.

1. Първата цел е разпоредбите и процедурите да бъдат опростени и да станат по-гъвкави. Затова Комисията по-конкретно предлага:

  • да се предвиди възможност за по-често използване на процедурата на договаряне, която позволява на възлагащите органи да придобиват стоки и услуги, отговарящи по-точно на потребностите им и на най-добра цена;

  • да се разшири използването на електронни средства за комуникация при процедурите за възлагане, а в средносрочен план да се въведе и задължение за употребата им, тъй като те са основен фактор за опростяването на обществените поръчки;

  • да се намали радикално административната тежест, в т.ч. изискваната от икономическите оператори документация, което ще представлява голямо улеснение за тях.

2. Насърчаване на участието на малките и средните предприятия в процедурите за възлагане на обществени поръчки: участието им ще бъде улеснено и засилено чрез мерки за намаляване на административната тежест и въвеждане на значителни стимули за разделяне на поръчките на обособени позиции и ограничаване на изискванията относно финансовото състояние за представяне на оферта.

3. Същевременно предложената реформа има за цел да улесни подобряването на качествените измерения на обществените поръчки чрез придаване на по-голяма тежест на социалните и екологичните критерии, например разходите за целия жизнен цикъл или участието на уязвими лица и лица в неравностойно положение, допринасяйки по този начин за постигането на целите на стратегията „Европа 2020.

4. В рамките на реформата се предвижда също така:

  • усъвършенстване на действащите разпоредби, гарантиращи предотвратяване на конфликтите на интереси, облагодетелстването на определени лица и корупцията, за да се осигури повече почтеност при провеждането на процедурите с оглед на свързаните с тях финансови интереси;

  • определяне от страна на държавите-членки на единен национален орган, който да отговаря за наблюдението, изпълнението и контрола върху обществените поръчки, за да се осигури по-ефективно прилагане на разпоредбите на практика.

Директивата за концесиите: завършване на европейската нормативна уредба в областта на обществените поръчки

Предложението за директива за концесиите се отнася за договорите за партньорство между публична (в общия случай) организация и частно (най-често) предприятие, което поема оперативния риск, свързан с поддръжката и развитието на инфраструктурни обекти (пристанища, водоразпределителни мрежи, паркинги, платени пътища и др.) или с доставката на услуги от общ икономически интерес (енергоснабдяване, здравни услуги, пречистване и разпределение на вода, обезвреждане на отпадъци и др.)

С това предложение се завършва европейската нормативна уредба в областта на обществените поръчки: новата директива ще се прилага и за концесиите на услуги — единствените, които сега не са уредени във вторичното законодателство. Предназначението на предложените разпоредби е установяване на ясна правна уредба, гарантираща необходимата правна сигурност за публичните органи при изпълнението на задачите им. Те имат за цел да осигурят действителен достъп до процедурите по възлагане на обществени поръчки за всички европейски дружества, в т.ч. за малките и средните предприятия, и по този начин биха могли да насърчат развитието на публично-частните партньорства, при които концесиите са привилегировано средство.

Затова Комисията предлага да се въведе задължение за публикуване на информация във връзка с концесиите в Официален вестник на ЕС. Освен това тя предлага да бъдат конкретизирани задълженията на възлагащите органи във връзка с избора на критерии за подбор на кандидатите и предоставяне на концесиите, да бъдат изисквани определени основни гаранции, които да бъдат спазвани по време на процедурата по предоставяне, да се предвиди възможност всяко лице, желаещо да получи концесия, да може да се ползва от Директивата за производствата по обжалване при възлагането на обществени поръчки, както и да се внесат известни разяснения, отнасящи се например до разпоредбите за изменения на концесионните договори по време на изпълнението им.

С предвидените разпоредби не се създава прекомерна административна тежест и те ще важат само за концесиите с висока стойност, при които има очевидни презгранични интереси.

Следващи действия

Предложенията на Комисията се предават на Съвета на министрите и на Европейския парламент за започване на законодателната процедура по приемането им, което се предвижда да стане преди края на 2012 г. съгласно Акта за единния пазар.

Вж. също MEMO/11/931 и MEMO/11/932.

По-подробна информация относно политиката на ЕС в областта на обществените поръчки е публикувана на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar